Къде е бебето ми?

Първи контакт: кампания за неразделяне на майката и бебето
след раждането и по време на болничния престой

РодилницаПо повод 25 ноем­в­ри, Международния ден за пре­мах­ва­не наси­ли­е­то сре­щу жени­те, гру­па Родилница орга­ни­зи­ра кам­па­ния Първи кон­такт, целя­ща да инфор­ми­ра общес­т­ве­ност­та за зна­чи­мост­та на пър­вия кон­такт меж­ду май­ка­та и бебето.

Въпреки мно­жес­т­во­то меди­цин­с­ки про­уч­ва­ния за пол­зи­те от ран­ния кон­такт меж­ду бебе­то и май­ка­та, бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци про­дъл­жа­ват рутин­но да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­ва­та на родил­ка­та. В момен­та бебе­та­та се отде­лят от май­ки­те сред­но за 2–6 часа след нор­мал­но раж­да­не и меж­ду 12–48 часа след Цезарово сече­ние. Това про­ти­во­ре­чи на пре­по­ръ­ки­те на Световната здрав­на орга­ни­за­ция бебе­та­та да се дават на май­ки­те в рам­ки­те на 30 мину­ти след раж­да­не­то, а рутин­ни­те про­це­ду­ри да се отла­гат за по-къс­но. Тези пре­по­ръ­ки са под­кре­пе­ни от мно­жес­т­во меди­цин­с­ки изслед­ва­ния от послед­ни­те 30 години.

Според Конвенцията на ООН за пра­ва­та на дете­то роди­те­ли­те имат пра­во да не бъдат раз­де­ля­ни от дете­то си про­тив тях­на­та воля. В допъл­не­ние, наред­ба от 1996 годи­на на Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то опре­де­ля, че еди­ни­ят от роди­те­ли­те на дете до 14 годи­ни има пра­во да го придру­жа­ва в бол­ни­ца­та. Това включ­ва и най-мал­ки­те паци­ен­ти, недо­но­се­ни­те бебе­та, чии­то роди­те­ли не биват допус­ка­ни да придру­жат деца­та си.

На насто­я­ща­та стра­ни­ца бъде­щи­те роди­те­ли ще могат да наме­рят инфор­ма­ция за пра­ва­та си, ста­тии за важ­ност­та на пър­вия кон­такт и лич­ни раз­ка­зи. Медицинските спе­ци­а­лис­ти ще могат да наме­рят биб­ли­ог­ра­фия на меди­цин­с­ки изслед­ва­ния по темата.

Кампанията се под­кре­пя от Български хел­зинк­с­ки коми­тет, Сдружение “Естествено” и Асоциация на бъл­гар­с­ки­те дули.

  Естествено АБДNND

Две сед­ми­ци пре­ди да раз­бе­ра че съм бре­мен­на съну­вах инте­ре­сен сън. Имах едно съв­сем мал­ко бебен­це на гър­ди­те си, тол­ко­ва мал­ко, че беше неве­ро­ят­но. И аз и то бях­ме голи и се гуш­ках­ме заед­но. Не си спом­ням под­роб­нос­ти, само едно мно­го хуба­во чув­с­т­во на топ­ли­на, кое­то ме изпъл­ва­ше дока­то гле­дах това мал­ко същество.

След това забра­вих за съня. Бременността ми не беше лека и се кон­цен­т­ри­рах пре­дим­но на нея. Сутрешното гаде­не съвем ско­ро се пре­вър­на в целод­нев­но. След като то отми­на започ­на­ха под­гот­ви­тел­ни­те кон­т­рак­ции, кои­то се ока­за­ха по-болез­не­ни от очак­ва­но­то. През цяло­то вре­ме не съм и подо­зи­ра­ла, че ще родя по-ско­ро от пред­ви­де­но­то. Даже се бях при­гот­ви­ла за пре­нос­ва­не, защо­то зна­ех от про­че­те­но­то, че пър­вес­ки­ни­те чес­то пре­на­сят. На рутин­ния преглед в 32 сед­ми­ца оба­че се ока­за, че бебе­то е сляз­ло нис­ко долу и имам раз­кри­тие. Лекарката ми каза да пазя лег­ло­то поне 2 сед­ми­ци и ме пра­ти вкъ­щи. (more…)

Информацията е акту­ал­на към 8 март 2007 г.

Резюме: Текущите пове­ден­чес­ки и физи­о­ло­гич­ни изслед­ва­ния на бебе­та и май­ки са пока­за­ли, че те са гото­ви да си вза­и­мо­дейс­т­ват от пър­ви­те мину­ти на живо­та. Сред тези откри­тия се включ­ва и спо­соб­ност­та на ново­ро­де­но­то да пъл­зи към гър­да­та, за да поста­ви нача­ло­то на сука­не­то, как­то и тер­мо­ре­гу­ла­ци­я­та май­ка-бебе. Привързаността, изпи­та­на от май­ка­та и бебе­то може би е био­хи­мич­но моду­ли­ра­на чрез окси­то­ци­на; насър­ча­ва­не­то на при­вър­за­ност­та чрез ранен кон­такт, сука­не и съв­мес­т­но наста­ня­ва­не дока­за­но нама­ля­ват изос­та­вя­не­то на бебе­та. Pediatrics 1998;102:1244 –1246; emotional development, mother–infant attachment, bonding, oxytocin, breast crawl, breastfeed, baby-friendly initiative

Няколко пове­ден­чес­ки и физи­о­ло­гич­ни про­уч­ва­ния на май­ки и бебе­та от послед­ни­те 10 годи­ни про­ме­ни­ха раз­би­ра­ни­я­та за готов­ност­та им да си вза­и­мо­дейс­т­ват от пър­ви­те мину­ти на живо­та. Тази ста­тия опис­ва откри­ти­я­та и дис­ку­ти­ра как­ви после­ди­ци ще имат вър­ху орга­ни­за­ци­я­та на бол­нич­ни­те прак­ти­ки в пери­на­тал­ния пери­од. (more…)

Химия на привързаността

Човешките бебе­та се раж­дат без­по­мощ­ни, с нуж­да да бъдат изця­ло обгриж­ва­ни и защи­та­ва­ни. За щас­тие те се раж­дат с всич­ки необ­хо­ди­ми инс­т­ру­мен­ти и „инс­т­рук­ции”, с кои­то да постиг­нат подоб­на гри­жа и да ста­нат оби­ча­на и оби­ча­ща част от сво­и­те семейс­т­ва и общес­т­ва. Вродените нер­в­ни и хор­мо­нал­ни вза­и­мо­дейс­т­вия, пома­га­щи на роди­те­ля и дете­то в този про­цес, са измеж­ду най-мощ­ни­те в при­ро­да­та. Хормоналните зна­ци са ясни и неп­ре­о­до­ли­ми и наши­те инс­тин­к­ти могат да ни дадат всич­ки под­хо­дя­щи отго­во­ри. Ако не поло­жат огром­ни уси­лия да избяг­ват и пре­неб­рег­ват подоб­ни под­ти­ци, роди­те­ли­те по естес­т­вен начин ще след­ват насо­ки­те на сво­и­те нев­ро­ни и хор­мо­ни, отглеж­дай­ки бебе­та си в бли­зък физи­чес­ки кон­такт. (more…)

Поредица Световни практики

Кенгуро-гри­жи­те в нео­на­то­ло­гич­ни­те отде­ле­ния (сп. МАМА 01/2010 г.)

Kangaroo Care Daddy

Photo: © Marc Pomeroy, Licensed under Creative Commons

Навсякъде по све­та нео­на­то­ло­гич­ни­те отде­ле­ния са мяс­то на висо­кос­пе­ци­а­ли­зи­ра­на и висо­ко­тех­но­ло­гич­на меди­ци­на. Може да се каже, че нео­на­то­ло­ги­я­та е „вис­ши­ят пило­таж” в педи­ат­ри­я­та. Бебетата с мно­го нис­ко рож­де­но тег­ло или теж­ки вро­де­ни забо­ля­ва­ния, за чий­то живот се борят лека­ри­те, ста­ват все пове­че. Това се дъл­жи основ­но на все по-голе­ми­те тех­но­ло­гич­ни въз­мож­нос­ти и все по-доб­ри­те меди­ка­мен­ти, с кои­то раз­по­ла­га­ме, кое­то позво­ля­ва дори на бебе­та, роде­ни в нача­ло­то на шес­тия месец от бре­мен­ност­та и с тег­ло мно­го под 1000 гра­ма да оце­ля­ват извън май­чи­на­та утро­ба. (more…)

APPETIZER

или

РАЗЯДКА ЗА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

(полуд­не­вен форум в Кабинка, ул. „Ивац вой­во­да“ 9)

10.12.2011 (събо­та)

МЕНЮ

ОРДЬОВРИ

10–11 ч.

1. Добре дошли и при­ятен апе­тит! – Боряна Пандова
2. Пренаталното общу­ва­не – ордьо­вър с под­чер­та­но “драз­нещ” вкус. – Мина Парчева
3. Основни със­тав­ки на успеш­на­та бре­мен­ност: хра­ни­те­лен режим, дви­же­ние, инфор­ми­ра­ност, емо­ци­о­нал­на под­го­тов­ка. – Миглена Делчева
4. Раждане, а не ман­джа с гроз­де! Как про­ти­ча то и що за чудо е  доку­мен­тът Информирано съг­ла­сие? – Боряна Пандова
5. Умната кър­ма. – Елена Кръстева (more…)

The Continuum Concept - LiedloffОт глед­на точ­ка на прин­ци­па на ево­лю­ци­он­на при­ем­с­т­ве­ност родо­ва­та трав­ма, коя­то се наблю­да­ва при родил­ки­те в циви­ли­за­ци­я­та, се дъл­жи до голя­ма сте­пен на метал­ни­те инс­т­ру­мен­ти, ярка­та свет­ли­на, гуме­ни­те ръка­ви­ци, мириз­ми­те на анти­сеп­тич­ни­те и упой­ва­щи пре­па­ра­ти, висо­ки­те гла­со­ве и шума от апа­ра­ту­ра­та. Ако иска­ме раж­да­не­то да не е трав­ма­тич­но за бебе­то, то тряб­ва да пре­жи­вя­ва един­с­т­ве­но това, кое­то отго­ва­ря на древ­ни­те очак­ва­ния у него и май­ка му. У мно­го здра­ви, устой­чи­ви кул­ту­ри май­ки­те раж­дат без стра­нич­на помощ. Други – не по-мал­ко ста­бил­ни – кул­ту­ри учат, че тряб­ва да й се пома­га. И в еди­ния, и в дру­гия слу­чай оба­че бебе­то е в бли­зък кон­такт с тяло­то на май­ка си от момен­та, в кой­то изле­зе от утро­ба­та. Когато започ­не да диша самос­то­я­тел­но и се отпус­не спо­кой­но вър­ху нея, а тя го гали успо­ко­я­ва­що, пъп­на­та връв преста­ва да пул­си­ра и бива пре­ря­за­на. Малкото съз­да­ние полу­ча­ва гър­да­та без никак­во заба­вя­не (за къпа­не, пре­мер­ва­не, преглед и как­во­то и да било). Това се случ­ва точ­но в момен­та, кога­то тряб­ва – а имен­но вед­на­га, щом приклю­чи раж­да­не­то. Майката и бебе­то се срещ­нат за пръв път като две отдел­ни лич­нос­ти, за да може да се осъ­щес­т­ви изклю­чи­тел­но важ­ни­ят имп­рин­тинг (запе­чат­ва­не в съз­на­ни­е­то на бебе­то на обра­зи, въз­при­е­ти в кри­ти­чен за раз­ви­ти­е­то му момент). (more…)