Къде е бебето ми?

Първи кон­такт: кам­па­ния за нераз­де­ляне на май­ката и бебето
след раж­да­нето и по време на бол­нич­ния престой

РодилницаПо повод 25 ноем­ври, Меж­ду­на­род­ния ден за пре­мах­ване наси­ли­ето срещу жените, група Родилница орга­ни­зира кам­па­ния Първи кон­такт, целяща да инфор­мира общес­т­ве­ността за зна­чи­мостта на пър­вия кон­такт между май­ката и бебето.

Въп­реки мно­жес­т­вото меди­цин­ски про­уч­ва­ния за пол­зите от ран­ния кон­такт между бебето и май­ката, бъл­гар­с­ките бол­ници про­дъл­жа­ват рутинно да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­вата на родил­ката. В момента бебе­тата се отде­лят от май­ките средно за 2–6 часа след нор­мално раж­дане и между 12–48 часа след Цезарово сече­ние. Това про­ти­во­речи на пре­по­ръ­ките на Световната здравна орга­ни­за­ция бебе­тата да се дават на май­ките в рам­ките на 30 минути след раж­да­нето, а рутин­ните про­це­дури да се отла­гат за по-късно. Тези пре­по­ръки са под­к­ре­пени от мно­жес­тво меди­цин­ски изс­лед­ва­ния от пос­лед­ните 30 години.

Според Кон­вен­ци­ята на ООН за пра­вата на детето роди­те­лите имат право да не бъдат раз­де­ляни от детето си про­тив тях­ната воля. В допъл­не­ние, наредба от 1996 година на Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето опре­деля, че еди­ният от роди­те­лите на дете до 14 години има право да го прид­ру­жава в бол­ни­цата. Това включва и най-малките паци­енти, недо­но­се­ните бебета, чиито роди­тели не биват допус­кани да прид­ру­жат децата си.

На нас­то­я­щата стра­ница бъде­щите роди­тели ще могат да наме­рят инфор­ма­ция за пра­вата си, ста­тии за важ­ността на пър­вия кон­такт и лични раз­кази. Меди­цин­с­ките спе­ци­а­листи ще могат да наме­рят биб­ли­ог­ра­фия на меди­цин­ски изс­лед­ва­ния по темата.

Кам­па­ни­ята се под­к­репя от Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет, Сдружение “Естес­т­вено” и Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули.

  Естествено АБДNND

Две сед­мици преди да раз­бера че съм бре­менна съну­вах инте­ре­сен сън. Имах едно съв­сем малко бебенце на гър­дите си, тол­кова малко, че беше неве­ро­ятно. И аз и то бяхме голи и се гуш­кахме заедно. Не си спом­ням под­роб­ности, само едно много хубаво чув­с­тво на топ­лина, което ме изпъл­ваше докато гле­дах това малко същество.

След това заб­ра­вих за съня. Бре­мен­ността ми не беше лека и се кон­цен­т­ри­рах пре­димно на нея. Сутрешното гадене съвем скоро се пре­върна в целод­невно. След като то отмина започ­наха под­гот­ви­тел­ните кон­т­рак­ции, които се ока­заха по-болезнени от очак­ва­ното. През цялото време не съм и подо­зи­рала, че ще родя по-скоро от пред­ви­де­ното. Даже се бях при­гот­вила за пре­нос­ване, защото знаех от про­че­те­ното, че пър­вес­ки­ните често пре­на­сят. На рутин­ния прег­лед в 32 сед­мица обаче се оказа, че бебето е слязло ниско долу и имам раз­к­ри­тие. Лекар­ката ми каза да пазя лег­лото поне 2 сед­мици и ме прати вкъщи. (more…)

Инфор­ма­ци­ята е акту­ална към 8 март 2007 г.

Резюме: Текущите пове­ден­чески и физи­о­ло­гични изс­лед­ва­ния на бебета и майки са пока­зали, че те са готови да си вза­и­мо­дейс­т­ват от пър­вите минути на живота. Сред тези отк­ри­тия се включва и спо­соб­ността на ново­ро­де­ното да пълзи към гър­дата, за да пос­тави нача­лото на сука­нето, както и тер­мо­ре­гу­ла­ци­ята майка-бебе. При­вър­за­ността, изпи­тана от май­ката и бебето може би е био­хи­мично моду­ли­рана чрез окси­то­цина; насър­ча­ва­нето на при­вър­за­ността чрез ранен кон­такт, сукане и съв­мес­тно нас­та­ня­ване дока­зано нама­ля­ват изос­та­вя­нето на бебета. Pediatrics 1998;102:1244 –1246; emotional development, mother–infant attachment, bonding, oxytocin, breast crawl, breastfeed, baby-friendly initiative

Няколко пове­ден­чески и физи­о­ло­гични про­уч­ва­ния на майки и бебета от пос­лед­ните 10 години про­ме­ниха раз­би­ра­ни­ята за готов­ността им да си вза­и­мо­дейс­т­ват от пър­вите минути на живота. Тази ста­тия описва отк­ри­ти­ята и дис­ку­тира какви пос­ле­дици ще имат върху орга­ни­за­ци­ята на бол­нич­ните прак­тики в пери­на­тал­ния период. (more…)

Химия на привързаността

Човешките бебета се раж­дат без­по­мощни, с нужда да бъдат изцяло обг­риж­вани и защи­та­вани. За щас­тие те се раж­дат с всички необ­хо­дими инс­т­ру­менти и „инс­т­рук­ции”, с които да пос­тиг­нат подобна грижа и да ста­нат оби­чана и оби­чаща част от сво­ите семейс­тва и общес­тва. Вро­де­ните нер­вни и хор­мо­нални вза­и­мо­дейс­т­вия, пома­гащи на роди­теля и детето в този про­цес, са измежду най-мощните в при­ро­дата. Хормоналните знаци са ясни и неп­ре­о­до­лими и нашите инс­тин­кти могат да ни дадат всички под­хо­дящи отго­вори. Ако не поло­жат огромни уси­лия да избяг­ват и пре­неб­рег­ват подобни под­тици, роди­те­лите по естес­т­вен начин ще след­ват насо­ките на сво­ите нев­рони и хор­мони, отг­леж­дайки бебета си в бли­зък физи­чески кон­такт. (more…)

Поре­дица Световни практики

Кенгуро-грижите в нео­на­то­ло­гич­ните отде­ле­ния (сп. МАМА 01/2010 г.)

Kangaroo Care Daddy

Photo: © Marc Pomeroy, Licensed under Creative Commons

Нав­ся­къде по света нео­на­то­ло­гич­ните отде­ле­ния са място на висо­кос­пе­ци­а­ли­зи­рана и висо­ко­тех­но­ло­гична меди­цина. Може да се каже, че нео­на­то­ло­ги­ята е „вис­шият пило­таж” в педи­ат­ри­ята. Бебе­тата с много ниско рож­дено тегло или тежки вро­дени забо­ля­ва­ния, за чийто живот се борят лека­рите, ста­ват все повече. Това се дължи основно на все по-големите тех­но­ло­гични въз­мож­ности и все по-добрите меди­ка­менти, с които раз­по­ла­гаме, което поз­во­лява дори на бебета, родени в нача­лото на шес­тия месец от бре­мен­ността и с тегло много под 1000 грама да оце­ля­ват извън май­чи­ната утроба. (more…)

APPETIZER

или

РАЗЯДКА ЗА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

(полуд­не­вен форум в Кабинка, ул. „Ивац вой­вода“ 9)

10.12.2011 (събота)

МЕНЮ

ОРДЬОВРИ

10–11 ч.

1. Добре дошли и при­я­тен апе­тит! – Боряна Пан­дова
2. Пре­на­тал­ното общу­ване – ордьо­вър с под­чер­тано “драз­нещ” вкус. – Мина Пар­чева
3. Основни със­тавки на успеш­ната бре­мен­ност: хра­ни­те­лен режим, дви­же­ние, инфор­ми­ра­ност, емо­ци­о­нална под­го­товка. – Миг­лена Дел­чева
4. Раждане, а не ман­джа с грозде! Как про­тича то и що за чудо е  доку­мен­тът Инфор­ми­рано съг­ла­сие? – Боряна Пан­дова
5. Умната кърма. – Елена Кръс­тева (more…)

The Continuum Concept - LiedloffОт гледна точка на прин­ципа на ево­лю­ци­онна при­ем­с­т­ве­ност родо­вата травма, която се наб­лю­дава при родил­ките в циви­ли­за­ци­ята, се дължи до голяма сте­пен на метал­ните инс­т­ру­менти, ярката свет­лина, гуме­ните ръка­вици, мириз­мите на анти­сеп­тич­ните и упой­ващи пре­па­рати, висо­ките гла­сове и шума от апа­ра­ту­рата. Ако искаме раж­да­нето да не е трав­ма­тично за бебето, то трябва да пре­жи­вява един­с­т­вено това, което отго­варя на древ­ните очак­ва­ния у него и майка му. У много здрави, устой­чиви кул­тури май­ките раж­дат без стра­нична помощ. Други – не по-малко ста­билни – кул­тури учат, че трябва да й се помага. И в еди­ния, и в дру­гия слу­чай обаче бебето е в бли­зък кон­такт с тялото на майка си от момента, в който излезе от утро­бата. Когато започне да диша самос­то­я­телно и се отпусне спо­койно върху нея, а тя го гали успо­ко­я­ващо, пъп­ната връв прес­тава да пул­сира и бива пре­ря­зана. Мал­кото съз­да­ние полу­чава гър­дата без никакво заба­вяне (за къпане, пре­мер­ване, прег­лед и как­вото и да било). Това се случва точно в момента, когато трябва – а именно вед­нага, щом прик­лючи раж­да­нето. Май­ката и бебето се срещ­нат за пръв път като две отделни лич­ности, за да може да се осъ­щес­тви изк­лю­чи­телно важ­ният имп­рин­тинг (запе­чат­ване в съз­на­ни­ето на бебето на образи, въз­п­ри­ети в кри­ти­чен за раз­ви­ти­ето му момент). (more…)