Къде е бебето ми?

Articles in the category Близо до майката

Две сед­мици преди да раз­бера че съм бре­менна съну­вах инте­ре­сен сън. Имах едно съв­сем малко бебенце на гър­дите си, тол­кова малко, че беше неве­ро­ятно. И аз и то бяхме голи и се гуш­кахме заедно. Не си спом­ням под­роб­ности, само едно много хубаво чув­с­тво на топ­лина, което ме изпъл­ваше докато гле­дах това малко същество.

След това заб­ра­вих за съня. Бре­мен­ността ми не беше лека и се кон­цен­т­ри­рах пре­димно на нея. Сутрешното гадене съвем скоро се пре­върна в целод­невно. След като то отмина започ­наха под­гот­ви­тел­ните кон­т­рак­ции, които се ока­заха по-болезнени от очак­ва­ното. През цялото време не съм и подо­зи­рала, че ще родя по-скоро от пред­ви­де­ното. Даже се бях при­гот­вила за пре­нос­ване, защото знаех от про­че­те­ното, че пър­вес­ки­ните често пре­на­сят. На рутин­ния прег­лед в 32 сед­мица обаче се оказа, че бебето е слязло ниско долу и имам раз­к­ри­тие. Лекар­ката ми каза да пазя лег­лото поне 2 сед­мици и ме прати вкъщи. (more…)

Поре­дица Световни практики

Кенгуро-грижите в нео­на­то­ло­гич­ните отде­ле­ния (сп. МАМА 01/2010 г.)

Photo: © Marc Pomeroy, Licensed under Creative Commons

Нав­ся­къде по света нео­на­то­ло­гич­ните отде­ле­ния са място на висо­кос­пе­ци­а­ли­зи­рана и висо­ко­тех­но­ло­гична меди­цина. Може да се каже, че нео­на­то­ло­ги­ята е „вис­шият пило­таж” в педи­ат­ри­ята. Бебе­тата с много ниско рож­дено тегло или тежки вро­дени забо­ля­ва­ния, за чийто живот се борят лека­рите, ста­ват все повече. Това се дължи основно на все по-големите тех­но­ло­гични въз­мож­ности и все по-добрите меди­ка­менти, с които раз­по­ла­гаме, което поз­во­лява дори на бебета, родени в нача­лото на шес­тия месец от бре­мен­ността и с тегло много под 1000 грама да оце­ля­ват извън май­чи­ната утроба. (more…)

От гледна точка на прин­ципа на ево­лю­ци­онна при­ем­с­т­ве­ност родо­вата травма, която се наб­лю­дава при родил­ките в циви­ли­за­ци­ята, се дължи до голяма сте­пен на метал­ните инс­т­ру­менти, ярката свет­лина, гуме­ните ръка­вици, мириз­мите на анти­сеп­тич­ните и упой­ващи пре­па­рати, висо­ките гла­сове и шума от апа­ра­ту­рата. Ако искаме раж­да­нето да не е трав­ма­тично за бебето, то трябва да пре­жи­вява един­с­т­вено това, което отго­варя на древ­ните очак­ва­ния у него и майка му. У много здрави, устой­чиви кул­тури май­ките раж­дат без стра­нична помощ. Други – не по-малко ста­билни – кул­тури учат, че трябва да й се помага. И в еди­ния, и в дру­гия слу­чай обаче бебето е в бли­зък кон­такт с тялото на майка си от момента, в който излезе от утро­бата. Когато започне да диша самос­то­я­телно и се отпусне спо­койно върху нея, а тя го гали успо­ко­я­ващо, пъп­ната връв прес­тава да пул­сира и бива пре­ря­зана. Мал­кото съз­да­ние полу­чава гър­дата без никакво заба­вяне (за къпане, пре­мер­ване, прег­лед и как­вото и да било). Това се случва точно в момента, когато трябва – а именно вед­нага, щом прик­лючи раж­да­нето. Май­ката и бебето се срещ­нат за пръв път като две отделни лич­ности, за да може да се осъ­щес­тви изк­лю­чи­телно важ­ният имп­рин­тинг (запе­чат­ване в съз­на­ни­ето на бебето на образи, въз­п­ри­ети в кри­ти­чен за раз­ви­ти­ето му момент). (more…)

Кенгуровата грижа: Защо е полезна?

До нача­лото на 80-те години смър­т­ността сред недо­но­се­ните деца в Богота, Колум­бия беше 70 про­цента. Бебе­тата уми­раха от инфек­ции, проб­леми с диша­нето и липса на вни­ма­ние към тях от роди­те­лите. “Кен­гу­ро­вата грижа” за такива деца въз­никна от чис­тата необ­хо­ди­мост. Май­ките на недо­но­сени бебета започ­наха да се гри­жат за тях, като ги дър­жаха върху себе си 24 часа в дено­но­щи­ето — спяха с тях и ги носеха под дре­хите си, като в кен­гур­ска тор­бичка. Ако бебето се нуж­да­еше от кис­ло­род, то го полу­ча­ваше в кис­ло­родна палатка, пос­та­вена върху гър­дите на майка му. (more…)

Световна здравна организация

Раждане в здравно заведение

Ако май­ката и бебето стоят в здравно заве­де­ние за по-кратък или по-дълъг период от време, много е важно те да са заедно и да не бъдат раз­де­ляни. Ново­ро­де­ното трябва да е близо до май­ката през деня и през нощта, като има сво­бо­ден дос­тъп до нея по всяко време. Системата, при която бебе­тата са в отделна дет­ска стая, под­по­мага раз­п­рос­т­ра­не­ни­ето на инфек­ции и има нега­тивно отра­же­ние върху при­вър­з­ва­нето между май­ката и детето и върху кърменето.

WHO, Postpartum Care of the Mother and Newborn, WHO/RHT/MSM/98.3

(more…)

Всяко заве­де­ние, което пред­лага услуги за родилки и ново­ро­дени, трябва:

  1. Да има пис­мена поли­тика за кър­ме­нето, която рутинно се съоб­щава на всички здравни работници.
  2. Да обу­чава всички здравни работ­ници в уме­ния, необ­хо­дими за изпъл­не­ни­ето на тази поли­тика. (more…)