Къде е бебето ми?

Articles in the category Близо до майката

Две сед­ми­ци пре­ди да раз­бе­ра че съм бре­мен­на съну­вах инте­ре­сен сън. Имах едно съв­сем мал­ко бебен­це на гър­ди­те си, тол­ко­ва мал­ко, че беше неве­ро­ят­но. И аз и то бях­ме голи и се гуш­ках­ме заед­но. Не си спом­ням под­роб­нос­ти, само едно мно­го хуба­во чув­с­т­во на топ­ли­на, кое­то ме изпъл­ва­ше дока­то гле­дах това мал­ко същество.

След това забра­вих за съня. Бременността ми не беше лека и се кон­цен­т­ри­рах пре­дим­но на нея. Сутрешното гаде­не съвем ско­ро се пре­вър­на в целод­нев­но. След като то отми­на започ­на­ха под­гот­ви­тел­ни­те кон­т­рак­ции, кои­то се ока­за­ха по-болез­не­ни от очак­ва­но­то. През цяло­то вре­ме не съм и подо­зи­ра­ла, че ще родя по-ско­ро от пред­ви­де­но­то. Даже се бях при­гот­ви­ла за пре­нос­ва­не, защо­то зна­ех от про­че­те­но­то, че пър­вес­ки­ни­те чес­то пре­на­сят. На рутин­ния преглед в 32 сед­ми­ца оба­че се ока­за, че бебе­то е сляз­ло нис­ко долу и имам раз­кри­тие. Лекарката ми каза да пазя лег­ло­то поне 2 сед­ми­ци и ме пра­ти вкъ­щи. (more…)

Поредица Световни практики

Кенгуро-гри­жи­те в нео­на­то­ло­гич­ни­те отде­ле­ния (сп. МАМА 01/2010 г.)

Photo: © Marc Pomeroy, Licensed under Creative Commons

Навсякъде по све­та нео­на­то­ло­гич­ни­те отде­ле­ния са мяс­то на висо­кос­пе­ци­а­ли­зи­ра­на и висо­ко­тех­но­ло­гич­на меди­ци­на. Може да се каже, че нео­на­то­ло­ги­я­та е „вис­ши­ят пило­таж” в педи­ат­ри­я­та. Бебетата с мно­го нис­ко рож­де­но тег­ло или теж­ки вро­де­ни забо­ля­ва­ния, за чий­то живот се борят лека­ри­те, ста­ват все пове­че. Това се дъл­жи основ­но на все по-голе­ми­те тех­но­ло­гич­ни въз­мож­нос­ти и все по-доб­ри­те меди­ка­мен­ти, с кои­то раз­по­ла­га­ме, кое­то позво­ля­ва дори на бебе­та, роде­ни в нача­ло­то на шес­тия месец от бре­мен­ност­та и с тег­ло мно­го под 1000 гра­ма да оце­ля­ват извън май­чи­на­та утро­ба. (more…)

От глед­на точ­ка на прин­ци­па на ево­лю­ци­он­на при­ем­с­т­ве­ност родо­ва­та трав­ма, коя­то се наблю­да­ва при родил­ки­те в циви­ли­за­ци­я­та, се дъл­жи до голя­ма сте­пен на метал­ни­те инс­т­ру­мен­ти, ярка­та свет­ли­на, гуме­ни­те ръка­ви­ци, мириз­ми­те на анти­сеп­тич­ни­те и упой­ва­щи пре­па­ра­ти, висо­ки­те гла­со­ве и шума от апа­ра­ту­ра­та. Ако иска­ме раж­да­не­то да не е трав­ма­тич­но за бебе­то, то тряб­ва да пре­жи­вя­ва един­с­т­ве­но това, кое­то отго­ва­ря на древ­ни­те очак­ва­ния у него и май­ка му. У мно­го здра­ви, устой­чи­ви кул­ту­ри май­ки­те раж­дат без стра­нич­на помощ. Други – не по-мал­ко ста­бил­ни – кул­ту­ри учат, че тряб­ва да й се пома­га. И в еди­ния, и в дру­гия слу­чай оба­че бебе­то е в бли­зък кон­такт с тяло­то на май­ка си от момен­та, в кой­то изле­зе от утро­ба­та. Когато започ­не да диша самос­то­я­тел­но и се отпус­не спо­кой­но вър­ху нея, а тя го гали успо­ко­я­ва­що, пъп­на­та връв преста­ва да пул­си­ра и бива пре­ря­за­на. Малкото съз­да­ние полу­ча­ва гър­да­та без никак­во заба­вя­не (за къпа­не, пре­мер­ва­не, преглед и как­во­то и да било). Това се случ­ва точ­но в момен­та, кога­то тряб­ва – а имен­но вед­на­га, щом приклю­чи раж­да­не­то. Майката и бебе­то се срещ­нат за пръв път като две отдел­ни лич­нос­ти, за да може да се осъ­щес­т­ви изклю­чи­тел­но важ­ни­ят имп­рин­тинг (запе­чат­ва­не в съз­на­ни­е­то на бебе­то на обра­зи, въз­при­е­ти в кри­ти­чен за раз­ви­ти­е­то му момент). (more…)

Кенгуровата грижа: Защо е полезна?

До нача­ло­то на 80-те годи­ни смър­т­ност­та сред недо­но­се­ни­те деца в Богота, Колумбия беше 70 про­цен­та. Бебетата уми­ра­ха от инфек­ции, проб­ле­ми с диша­не­то и лип­са на вни­ма­ние към тях от роди­те­ли­те. “Кенгуровата гри­жа” за таки­ва деца въз­ник­на от чис­та­та необ­хо­ди­мост. Майките на недо­но­се­ни бебе­та започ­на­ха да се гри­жат за тях, като ги дър­жа­ха вър­ху себе си 24 часа в дено­но­щи­е­то — спя­ха с тях и ги носе­ха под дре­хи­те си, като в кен­гур­с­ка тор­бич­ка. Ако бебе­то се нуж­да­е­ше от кис­ло­род, то го полу­ча­ва­ше в кис­ло­род­на палат­ка, поста­ве­на вър­ху гър­ди­те на май­ка му. (more…)

Световна здравна организация

Раждане в здравно заведение

Ако май­ка­та и бебе­то сто­ят в здрав­но заве­де­ние за по-кра­тък или по-дълъг пери­од от вре­ме, мно­го е важ­но те да са заед­но и да не бъдат раз­де­ля­ни. Новороденото тряб­ва да е бли­зо до май­ка­та през деня и през нощ­та, като има сво­бо­ден достъп до нея по вся­ко вре­ме. Системата, при коя­то бебе­та­та са в отдел­на дет­с­ка стая, под­по­ма­га раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на инфек­ции и има нега­тив­но отра­же­ние вър­ху при­вър­з­ва­не­то меж­ду май­ка­та и дете­то и вър­ху кърменето.

WHO, Postpartum Care of the Mother and Newborn, WHO/RHT/MSM/98.3

(more…)

Всяко заве­де­ние, кое­то пред­ла­га услу­ги за родил­ки и ново­ро­де­ни, трябва:

  1. Да има пис­ме­на поли­ти­ка за кър­ме­не­то, коя­то рутин­но се съоб­ща­ва на всич­ки здрав­ни работници.
  2. Да обу­ча­ва всич­ки здрав­ни работ­ни­ци в уме­ния, необ­хо­ди­ми за изпъл­не­ни­е­то на тази поли­ти­ка. (more…)