Къде е бебето ми?

Articles in the category Новини

APPETIZER

или

РАЗЯДКА ЗА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

(полуд­не­вен форум в Кабинка, ул. „Ивац вой­во­да“ 9)

10.12.2011 (събо­та)

МЕНЮ

ОРДЬОВРИ

10–11 ч.

1. Добре дошли и при­ятен апе­тит! – Боряна Пандова
2. Пренаталното общу­ва­не – ордьо­вър с под­чер­та­но “драз­нещ” вкус. – Мина Парчева
3. Основни със­тав­ки на успеш­на­та бре­мен­ност: хра­ни­те­лен режим, дви­же­ние, инфор­ми­ра­ност, емо­ци­о­нал­на под­го­тов­ка. – Миглена Делчева
4. Раждане, а не ман­джа с гроз­де! Как про­ти­ча то и що за чудо е  доку­мен­тът Информирано съг­ла­сие? – Боряна Пандова
5. Умната кър­ма. – Елена Кръстева (more…)

Първи контакт: кампания за неразделяне на майката и бебето
след раждането и по време на болничния престой

По повод 25 ноем­в­ри, Международния ден за пре­мах­ва­не наси­ли­е­то сре­щу жени­те, гру­па Родилница орга­ни­зи­ра кам­па­ния Първи кон­такт, целя­ща да инфор­ми­ра общес­т­ве­ност­та за зна­чи­мост­та на пър­вия кон­такт меж­ду май­ка­та и бебето.

Въпреки мно­жес­т­во­то меди­цин­с­ки про­уч­ва­ния за пол­зи­те от ран­ния кон­такт меж­ду бебе­то и май­ка­та, бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци про­дъл­жа­ват рутин­но да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­ва­та на родил­ка­та. В момен­та бебе­та­та се отде­лят от май­ки­те сред­но за 2–6 часа след нор­мал­но раж­да­не и меж­ду 12–48 часа след Цезарово сече­ние. Това про­ти­во­ре­чи на пре­по­ръ­ки­те на Световната здрав­на орга­ни­за­ция бебе­та­та да се дават на май­ки­те в рам­ки­те на 30 мину­ти след раж­да­не­то, а рутин­ни­те про­це­ду­ри да се отла­гат за по-къс­но. Тези пре­по­ръ­ки са под­кре­пе­ни от мно­жес­т­во меди­цин­с­ки изслед­ва­ния от послед­ни­те 30 години.

Според Конвенцията на ООН за пра­ва­та на дете­то роди­те­ли­те имат пра­во да не бъдат раз­де­ля­ни от дете­то си про­тив тях­на­та воля. В допъл­не­ние, наред­ба от 1996 годи­на на Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то опре­де­ля, че еди­ни­ят от роди­те­ли­те на дете до 14 годи­ни има пра­во да го придру­жа­ва в бол­ни­ца­та. Това включ­ва и най-мал­ки­те паци­ен­ти, недо­но­се­ни­те бебе­та, чии­то роди­те­ли не биват допус­ка­ни да придру­жат деца­та си.

На насто­я­ща­та стра­ни­ца бъде­щи­те роди­те­ли ще могат да наме­рят инфор­ма­ция за пра­ва­та си, ста­тии за важ­ност­та на пър­вия кон­такт и лич­ни раз­ка­зи. Медицинските спе­ци­а­лис­ти ще могат да наме­рят биб­ли­ог­ра­фия на меди­цин­с­ки изслед­ва­ния по темата.

Кампанията се под­кре­пя от Български хел­зинк­с­ки коми­тет, Сдружение “Естествено” и Асоциация на бъл­гар­с­ки­те дули.

 

Разделянето на родил­ка­та и бебе­то ѝ в бол­ни­ца­та нару­ша­ва пра­ва­та на жената

Група “Родилница” отбе­ля­за Световния ден за пре­мах­ва­не на наси­ли­е­то сре­щу жени­те със сайт, посве­тен на важ­ност­та на пър­вия кон­такт меж­ду май­ка­та и бебето

София, 25 ноем­в­ри 2011 г.

Рутинното раз­де­ля­не на родил­ка­та и бебе­то ѝ в бол­нич­на­та сре­да не е меди­цин­с­ки обосно­ва­но и нару­ша­ва пра­ва­та на жена­та.

За това алар­ми­ра­ха от гру­па “Родилница” днес, 25-ти ноем­в­ри, Световния ден за пре­мах­ва­не на наси­ли­е­то сре­щу жени­те. Родилница обя­ви старт на кам­па­ни­я­та си „Първи кон­такт – кам­па­ния за нераз­де­ля­не на май­ка­та и бебе­то след раж­да­не­то и по вре­ме на бол­нич­ния престой”. Кампанията цели да обър­не вни­ма­ние на тази тол­ко­ва трав­ма­тич­на за май­ки­те прак­ти­ка. Дори и при некол­ко­ча­со­во раз­де­ля­не от бебе­то май­ки­те раз­каз­ват, че се чув­с­т­ват „без­сил­ни,” „самот­ни,” „нищожни,”„тревожни,” „огра­бе­ни,” „нещас­т­ни,” „нака­за­ни,” „праз­ни,” „без­по­лез­ни,” „при­тес­не­ни.” (more…)

По повод 25 ноем­в­ри, Международният ден за пре­мах­ва­не наси­ли­е­то сре­щу жените,
запо­вя­дай­те на

Пресконференция

Първи кон­такт: кам­па­ния за нераз­де­ля­не на май­ка­та и бебето
след раж­да­не­то и по вре­ме на бол­нич­ния престой

Въпреки мно­жес­т­во­то меди­цин­с­ки про­уч­ва­ния за пол­зи­те от ран­ния кон­такт меж­ду бебе­то и май­ка­та, бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци про­дъл­жа­ват рутин­но да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­ва­та на родилката.

Пресконференцията ще се про­ве­де на 25 ноем­в­ри от 12 часа в БТА (София, бул. Цариградско шосе 49). (more…)