Къде е бебето ми?

Препоръки за първи грижи

Световна здравна организация

Раждане в здравно заведение

Ако май­ката и бебето стоят в здравно заве­де­ние за по-кратък или по-дълъг период от време, много е важно те да са заедно и да не бъдат раз­де­ляни. Ново­ро­де­ното трябва да е близо до май­ката през деня и през нощта, като има сво­бо­ден дос­тъп до нея по всяко време. Системата, при която бебе­тата са в отделна дет­ска стая, под­по­мага раз­п­рос­т­ра­не­ни­ето на инфек­ции и има нега­тивно отра­же­ние върху при­вър­з­ва­нето между май­ката и детето и върху кърменето.

WHO, Postpartum Care of the Mother and Newborn, WHO/RHT/MSM/98.3

Aмериканска ака­де­мия по педиатрия

Здра­вите ново­ро­дени трябва да се сла­гат и да оста­ват в дирек­тен кон­такт кожа до кожа с май­ките си вед­нага след раж­да­нето и докато не се осъ­щес­тви пър­вото кърмене.

Буд­ното здраво ново­ро­дено е в със­то­я­ние да засуче гър­дата без спе­ци­фична помощ през пър­вия час след раж­да­нето. Под­су­шете ново­ро­де­ното, нап­ра­вете  АПГАР оценка и извър­шете пър­во­на­чал­ния прег­лед на ново­ро­де­ното, докато то е с май­ката. Май­ката е най-добрият източ­ник на топ­лина за ново­ро­де­ното. Отло­жете тег­ле­нето, мере­нето, къпа­нето, боц­ка­нето с игли и очната про­фи­лак­тика докато не се осъ­щес­тви пър­вото кър­мене. Ново­ро­дени, които са под въз­дейс­т­вие на меди­ка­менти, при­ети от май­ката, може да се нуж­даят от помощ при засук­ва­нето. Освен при изк­лю­чи­телни обс­то­я­тел­с­тва, ново­ро­де­ното трябва да остане с май­ката по време на пери­ода на възстановяване.

Бол­ни­ците и лека­рите трябва да пре­по­ръч­ват кърма за недо­но­сени или други високо-рискови ново­ро­дени пос­ред­с­т­вом дирек­тно кър­мене и/или изпол­з­ване на изце­де­ното мляко на май­ката. От най-ранния момент трябва да се пре­дос­тавя под­к­репа и обу­че­ние за кър­мене и изцеж­дане на мляко. При недо­но­сени с много ниско тегло се пре­по­ръчва под­сил­ване на кър­мата. Кърма от банка за май­чина кърма може да  е под­хо­дяща алтер­на­тива за хра­нене на ново­ро­де­ните, чиито майки не могат или не искат да пре­дос­та­вят соб­с­т­вена кърма.

American Academy of Pediatrics, Policy Statement, PEDIATRICS Vol. 115 No. 2 February 2005, pp. 496–506

Аме­ри­кан­ски колеж на акушер-гинеколозите

Раждане

В непос­ред­с­т­ве­ния период след раж­да­нето май­ката и ново­ро­де­ното трябва да имат въз­мож­ност да се нас­ла­дят на опти­мална връзка с пряк физи­чески кон­такт, по въз­мож­ност кожа до кожа. Разделянето може да доведе до услож­не­ния като нап­ри­мер хипо­тер­мия и хипог­ли­ке­мия,  което води до веро­ят­ността да се наложи добавка. Пър­вото кър­мене трябва да се осъ­щес­тви кол­кото се може по-скоро след раж­да­нето, по въз­мож­ност по време на пър­вия час, когато бебето е будно, нащ­рек и готово да засуче. Кол­кото е по-дълъг интер­ва­лът между раж­да­нето и пър­вото кър­мене, тол­кова по-вероятно е да се изпол­зва добавка. Очната про­фи­лак­тика на ново­ро­де­ното, тег­ле­нето, мере­нето и други подобни прег­леди трябва да бъдат отло­жени, докато не се осъ­щес­тви пър­вото кър­мене или до момент, в който могат да се извър­шат без май­ката и ново­ро­де­ното да се раз­де­лят. Тези про­це­дури обик­но­вено могат да се осъ­щес­т­вят по-късно в ста­ята на родилката.

Под­к­репа след раждането

Всички бол­ници трябва да имат обу­чен пер­со­нал, който да пре­дос­тавя под­к­репа при кър­мене и трябва да пре­дос­тавя въз­мож­ност май­ката и бебето да не се раз­де­лят през деня и през нощта, за да може да пре­кар­ват мак­си­мално време заедно. Прес­тоят в една стая помага на май­ката да започне да раз­поз­нава сиг­на­лите на бебето за глад. Прес­тоят в една стая и под­по­ма­га­нето на кон­такта кожа до кожа имат много пре­дим­с­тва и за май­ката, и за бебето. Ново­ро­де­ните пла­чат по-рядко, спят повече и по-бързо се нау­ча­ват да сучат. Май­ките също спят по-добре и имат пови­шено про­из­вод­с­тво на кърма. Разделянето на кър­меща майка и ново­ро­де­ното трябва да бъде избяг­вано винаги, когато е въз­можно. Пове­чето грижи и про­це­дури за ново­ро­де­ното, като нап­ри­мер къпа­нето, взи­ма­нето на кръв, прег­ле­дите и при­ло­же­ни­ето на лекар­с­тва или фото­те­ра­пия, могат да бъдат извър­ш­вани в ста­ята на май­ката. По този начин май­ката и бебето могат да се въз­пол­з­ват заедно от гри­жите, които са на тяхно разположение.

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG] Committee on Health Care for Underserved Women & Committee on Obstetric Practice, Breastfeeding: Maternal and Infant Aspects, Vol. 12, Issue 1 (Suppl) 2007.

Ака­де­мия на кър­ме­нето като лекарство

При раж­да­нето или скоро след това, ако бебето и май­ката са ста­билни, бебето ще бъде сло­жено кожа до кожа върху май­ката. Кон­так­тът кожа до кожа включва сла­га­нето на голото бебе изп­ра­вено върху голите гърди на май­ката. Ново­ро­де­ното и май­ката може да бъдат изсу­шени и да оста­нат заедно в тази поза с топли оде­яла върху тях докато е умес­тно. На двой­ките майки и бебета ще им бъде дадена въз­мож­ност да започ­нат кър­мене в рам­ките на един час от раж­да­нето. Бебе­тата, родени със сек­цио, ще бъдат оку­ра­жа­вани да започ­нат кър­мене кол­кото се може по-скоро, по въз­мож­ност още в опе­ра­ци­он­ната зала или в реа­ни­ма­ци­ята. При­ла­га­нето на вита­мин К и про­фи­лак­тични анти­би­о­тици, за да се пре­дот­в­рати нео­на­та­лен конюн­к­ти­вит ще бъде отло­жено след пър­вия час от раж­да­нето, за да се поз­воли неп­ре­къс­нат кон­такт и кър­мене между май­ката и новороденото.

Кър­ме­щите се двойки майки и бебета ще бъдат оку­ра­жа­вани да стоят заедно по време на целия си прес­той в бол­ни­цата, вклю­чи­телно и през нощта. Кон­так­тът кожа до кожа ще бъде оку­ра­жа­ван кол­кото се може повече.

The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committe, ABM Clinical Protocol #7: Model Breastfeeding Policy (Revision 2010) Bf Med Volume 5, Number 4, 2010

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.