Къде е бебето ми?

Препоръки за първи грижи

Световна здравна организация

Раждане в здравно заведение

Ако май­ка­та и бебе­то сто­ят в здрав­но заве­де­ние за по-кра­тък или по-дълъг пери­од от вре­ме, мно­го е важ­но те да са заед­но и да не бъдат раз­де­ля­ни. Новороденото тряб­ва да е бли­зо до май­ка­та през деня и през нощ­та, като има сво­бо­ден достъп до нея по вся­ко вре­ме. Системата, при коя­то бебе­та­та са в отдел­на дет­с­ка стая, под­по­ма­га раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на инфек­ции и има нега­тив­но отра­же­ние вър­ху при­вър­з­ва­не­то меж­ду май­ка­та и дете­то и вър­ху кърменето.

WHO, Postpartum Care of the Mother and Newborn, WHO/RHT/MSM/98.3

Aмериканска академия по педиатрия

Здравите ново­ро­де­ни тряб­ва да се сла­гат и да оста­ват в дирек­тен кон­такт кожа до кожа с май­ки­те си вед­на­га след раж­да­не­то и дока­то не се осъ­щес­т­ви пър­во­то кърмене.

Будното здра­во ново­ро­де­но е в със­то­я­ние да засу­че гър­да­та без спе­ци­фич­на помощ през пър­вия час след раж­да­не­то. Подсушете ново­ро­де­но­то, напра­ве­те  АПГАР оцен­ка и извър­ше­те пър­во­на­чал­ния преглед на ново­ро­де­но­то, дока­то то е с май­ка­та. Майката е най-доб­ри­ят източ­ник на топ­ли­на за ново­ро­де­но­то. Отложете тег­ле­не­то, мере­не­то, къпа­не­то, боц­ка­не­то с игли и очна­та про­фи­лак­ти­ка дока­то не се осъ­щес­т­ви пър­во­то кър­ме­не. Новородени, кои­то са под въз­дейс­т­вие на меди­ка­мен­ти, при­ети от май­ка­та, може да се нуж­да­ят от помощ при засук­ва­не­то. Освен при изклю­чи­тел­ни обсто­я­тел­с­т­ва, ново­ро­де­но­то тряб­ва да оста­не с май­ка­та по вре­ме на пери­о­да на възстановяване.

Болниците и лека­ри­те тряб­ва да пре­по­ръч­ват кър­ма за недо­но­се­ни или дру­ги висо­ко-рис­ко­ви ново­ро­де­ни посред­с­твом дирек­т­но кър­ме­не и/или изпол­з­ва­не на изце­де­но­то мля­ко на май­ка­та. От най-ран­ния момент тряб­ва да се пре­дос­та­вя под­кре­па и обу­че­ние за кър­ме­не и изцеж­да­не на мля­ко. При недо­но­се­ни с мно­го нис­ко тег­ло се пре­по­ръч­ва под­сил­ва­не на кър­ма­та. Кърма от бан­ка за май­чи­на кър­ма може да  е под­хо­дя­ща алтер­на­ти­ва за хра­не­не на ново­ро­де­ни­те, чии­то май­ки не могат или не искат да пре­дос­та­вят соб­с­тве­на кърма.

American Academy of Pediatrics, Policy Statement, PEDIATRICS Vol. 115 No. 2 February 2005, pp. 496–506

Американски колеж на акушер-гинеколозите

Раждане

В непос­ред­с­тве­ния пери­од след раж­да­не­то май­ка­та и ново­ро­де­но­то тряб­ва да имат въз­мож­ност да се насла­дят на опти­мал­на връз­ка с пряк физи­чес­ки кон­такт, по въз­мож­ност кожа до кожа. Разделянето може да дове­де до услож­не­ния като напри­мер хипо­тер­мия и хипог­ли­ке­мия,  кое­то води до веро­ят­ност­та да се нало­жи добав­ка. Първото кър­ме­не тряб­ва да се осъ­щес­т­ви кол­ко­то се може по-ско­ро след раж­да­не­то, по въз­мож­ност по вре­ме на пър­вия час, кога­то бебе­то е буд­но, нащрек и гото­во да засу­че. Колкото е по-дълъг интер­ва­лът меж­ду раж­да­не­то и пър­во­то кър­ме­не, тол­ко­ва по-веро­ят­но е да се изпол­з­ва добав­ка. Очната про­фи­лак­ти­ка на ново­ро­де­но­то, тег­ле­не­то, мере­не­то и дру­ги подоб­ни прегле­ди тряб­ва да бъдат отло­же­ни, дока­то не се осъ­щес­т­ви пър­во­то кър­ме­не или до момент, в кой­то могат да се извър­шат без май­ка­та и ново­ро­де­но­то да се раз­де­лят. Тези про­це­ду­ри обик­но­ве­но могат да се осъ­щес­т­вят по-къс­но в ста­я­та на родилката.

Подкрепа след раждането

Всички бол­ни­ци тряб­ва да имат обу­чен пер­со­нал, кой­то да пре­дос­та­вя под­кре­па при кър­ме­не и тряб­ва да пре­дос­та­вя въз­мож­ност май­ка­та и бебе­то да не се раз­де­лят през деня и през нощ­та, за да може да пре­кар­ват мак­си­мал­но вре­ме заед­но. Престоят в една стая пома­га на май­ка­та да започ­не да раз­поз­на­ва сиг­на­ли­те на бебе­то за глад. Престоят в една стая и под­по­ма­га­не­то на кон­так­та кожа до кожа имат мно­го пре­дим­с­т­ва и за май­ка­та, и за бебе­то. Новородените пла­чат по-ряд­ко, спят пове­че и по-бър­зо се науча­ват да сучат. Майките също спят по-доб­ре и имат пови­ше­но про­из­вод­с­тво на кър­ма. Разделянето на кър­ме­ща май­ка и ново­ро­де­но­то тряб­ва да бъде избяг­ва­но вина­ги, кога­то е въз­мож­но. Повечето гри­жи и про­це­ду­ри за ново­ро­де­но­то, като напри­мер къпа­не­то, взи­ма­не­то на кръв, прегле­ди­те и при­ло­же­ни­е­то на лекар­с­т­ва или фото­те­ра­пия, могат да бъдат извър­ш­ва­ни в ста­я­та на май­ка­та. По този начин май­ка­та и бебе­то могат да се въз­пол­з­ват заед­но от гри­жи­те, кои­то са на тях­но разположение.

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG] Committee on Health Care for Underserved Women & Committee on Obstetric Practice, Breastfeeding: Maternal and Infant Aspects, Vol. 12, Issue 1 (Suppl) 2007.

Академия на кърменето като лекарство

При раж­да­не­то или ско­ро след това, ако бебе­то и май­ка­та са ста­бил­ни, бебе­то ще бъде сло­же­но кожа до кожа вър­ху май­ка­та. Контактът кожа до кожа включ­ва сла­га­не­то на голо­то бебе изпра­ве­но вър­ху голи­те гър­ди на май­ка­та. Новороденото и май­ка­та може да бъдат изсу­ше­ни и да оста­нат заед­но в тази поза с топ­ли оде­я­ла вър­ху тях дока­то е умес­т­но. На двой­ки­те май­ки и бебе­та ще им бъде даде­на въз­мож­ност да започ­нат кър­ме­не в рам­ки­те на един час от раж­да­не­то. Бебетата, роде­ни със сек­цио, ще бъдат оку­ра­жа­ва­ни да започ­нат кър­ме­не кол­ко­то се може по-ско­ро, по въз­мож­ност още в опе­ра­ци­он­на­та зала или в реа­ни­ма­ци­я­та. Прилагането на вита­мин К и про­фи­лак­тич­ни анти­би­о­ти­ци, за да се предот­вра­ти нео­на­та­лен конюн­к­ти­вит ще бъде отло­же­но след пър­вия час от раж­да­не­то, за да се позво­ли неп­ре­къс­нат кон­такт и кър­ме­не меж­ду май­ка­та и новороденото.

Кърмещите се двой­ки май­ки и бебе­та ще бъдат оку­ра­жа­ва­ни да сто­ят заед­но по вре­ме на целия си престой в бол­ни­ца­та, вклю­чи­тел­но и през нощ­та. Контактът кожа до кожа ще бъде оку­ра­жа­ван кол­ко­то се може повече.

The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committe, ABM Clinical Protocol #7: Model Breastfeeding Policy (Revision 2010) Bf Med Volume 5, Number 4, 2010

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.