Къде е бебето ми?

Десет стъпки за успешно кърмене

Всяко заве­де­ние, кое­то пред­ла­га услу­ги за родил­ки и ново­ро­де­ни, тряб­ва:

  1. Да има пис­ме­на поли­ти­ка за кър­ме­не­то, коя­то рутин­но се съоб­ща­ва на всич­ки здрав­ни работ­ни­ци.
  2. Да обу­ча­ва всич­ки здрав­ни работ­ни­ци в уме­ния, необ­хо­ди­ми за изпъл­не­ни­е­то на тази поли­ти­ка.
  3. Да инфор­ми­ра всич­ки бре­мен­ни жени за пол­зи­те и начи­ни­те на кър­ме­не.
  4. Да пре­дос­та­вя помощ на май­ки­те за започ­ва­не на кър­ме­не до ½ час след раж­да­не­то.
  5. Да се показ­ва на май­ки­те как да кър­мят и как да под­дър­жат лак­та­ци­я­та, дори ако се нала­га да бъдат раз­де­ле­ни от тех­ни­те бебе­та.
  6. Да не се дава на ново­ро­де­ни­те хра­на или теч­нос­ти, раз­лич­ни от кър­ма­та, освен ако това не се нала­га по меди­цин­с­ки пока­за­ния.
  7. Да наста­ня­ва заед­но май­ки­те и деца­та и те да не бъдат раз­де­ля­ни 24 часа в дено­но­щи­е­то.
  8. Да се насър­ча­ва кър­ме­не­то на поис­к­ва­не.
  9. Да не се дават бибе­ро­ни на кър­ме­ни­те бебе­та.
  10. Да се насър­ча­ва съз­да­ва­не­то на гру­пи за под­кре­па на кър­ме­не­то и да се насоч­ват май­ки­те към тях при изпис­ва­не­то от бол­ни­ца­та или родил­ния дом.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.