Къде е бебето ми?

Десет стъпки за успешно кърмене

Всяко заве­де­ние, кое­то пред­ла­га услу­ги за родил­ки и ново­ро­де­ни, трябва:

  1. Да има пис­ме­на поли­ти­ка за кър­ме­не­то, коя­то рутин­но се съоб­ща­ва на всич­ки здрав­ни работници.
  2. Да обу­ча­ва всич­ки здрав­ни работ­ни­ци в уме­ния, необ­хо­ди­ми за изпъл­не­ни­е­то на тази политика.
  3. Да инфор­ми­ра всич­ки бре­мен­ни жени за пол­зи­те и начи­ни­те на кърмене.
  4. Да пре­дос­та­вя помощ на май­ки­те за започ­ва­не на кър­ме­не до ½ час след раждането.
  5. Да се показ­ва на май­ки­те как да кър­мят и как да под­дър­жат лак­та­ци­я­та, дори ако се нала­га да бъдат раз­де­ле­ни от тех­ни­те бебета.
  6. Да не се дава на ново­ро­де­ни­те хра­на или теч­нос­ти, раз­лич­ни от кър­ма­та, освен ако това не се нала­га по меди­цин­с­ки показания.
  7. Да наста­ня­ва заед­но май­ки­те и деца­та и те да не бъдат раз­де­ля­ни 24 часа в денонощието.
  8. Да се насър­ча­ва кър­ме­не­то на поискване.
  9. Да не се дават бибе­ро­ни на кър­ме­ни­те бебета.
  10. Да се насър­ча­ва съз­да­ва­не­то на гру­пи за под­кре­па на кър­ме­не­то и да се насоч­ват май­ки­те към тях при изпис­ва­не­то от бол­ни­ца­та или родил­ния дом.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.