Къде е бебето ми?

Защита, насърчаване и подкрепа на кърменето: специалната роля на майчиното здравеопазване

Съвместно изло­же­ние на СЗО/УНИЦЕФ

Грижа за май­ката по време на и непос­ред­с­т­вено след раждане

Голяма част от рутин­ните про­це­дури, извър­ш­вани по време на родил­ния и пери­на­тал­ния период, които често биват харак­те­ри­зи­рани спо­ред тех­ния „хирур­ги­чески” и „асеп­ти­чен” под­ход, пър­во­на­чално са въве­дени с цел кон­т­рол на пери­на­тал­ните инфек­ции или облек­ча­ване на рабо­тата на лека­рите и оста­на­лия бол­ни­чен пер­со­нал. Въп­реки че не всички от тези про­це­дури нару­ша­ват връз­ката майка-бебе, тех­ният ефект върху кър­ме­нето често е негативен.

Пре­жи­вя­ва­нето на жената по време на раж­да­нето оказва вли­я­ние върху моти­ва­ци­ята й по отно­ше­ние на кър­ме­нето и леко­тата, с която пос­тавя нача­лото му. Чувствителността и отзив­чи­востта на здрав­ния пер­со­нал към нуж­дите на жената, вклю­чи­телно ува­жа­ва­нето на ней­ното дос­тойн­с­тво и лично прос­т­ран­с­тво, доп­ри­на­сят за ней­ния ком­форт и усе­щане за спо­койс­т­вие. За да се сведе чув­с­т­вото на дис­ком­форт по време на родил­ния про­цес до мини­мум, на жената трябва да бъде поз­во­лено да се движи сво­бодно, да заема удобни за нея пози и да има до себе си любим човек или друг дове­рен прид­ру­жи­тел, който да я съпът­с­тва и под­к­репя. Такива обик­но­вени прак­тики могат да нама­лят про­дъл­жи­тел­ността на раж­да­нето и нуж­дата от окси­то­цин, хирур­ги­чески интер­вен­ции и успо­ко­и­телни, също както и да подоб­рят пер­с­пек­ти­вите за успешно кърмене.

Необ­хо­ди­мостта от седа­тивни сред­с­тва, обез­бо­ля­ващи и упойки, би след­вало да бъде вни­ма­телно обмис­лена. Макар да е важно облек­ча­ва­нето на физи­чес­кия дис­ком­форт на жената, без­раз­бор­ната или излишна упот­реба на подобни меди­ка­менти може зна­чи­телно да намали спо­соб­ността й за нор­мално раж­дане, да при­чини сън­ли­вост, да поп­речи на уста­но­вя­ва­нето на бли­зък кон­такт с бебето й непос­ред­с­т­вено след раж­да­нето и да отс­лаби сука­тел­ните спо­соб­ности на ново­ро­де­ното. Би тряб­вало да се взе­мат и мерки за избяг­ва­нето на наз­на­ча­ва­нето на как­вито и да било меди­ка­менти, вклю­чи­телно хор­мони, които биха могли да поп­ре­чат на започ­ва­нето и уста­но­вя­ва­нето на кърменето.

Вро­де­ните сука­телни реф­лекси на бебето са осо­бено силни непос­ред­с­т­вено след нор­мално раж­дане, а май­ката обик­но­вено е нетър­пе­лива да види и докосне детето си. Оку­ра­жа­ва­нето на кон­такта кожа-до-кожа между май­ката и бебето вед­нага след раж­да­нето и поз­во­ля­ва­нето на бебето да суче от гър­дата, ще помогне за заз­д­ра­вя­ва­нето на връз­ката майка-бебе и ще сти­му­лира отде­ля­нето на мляко. Сукателните дви­же­ния на бебето също ще сти­му­ли­рат осво­бож­да­ва­нето на окси­то­цин, което бла­гоп­ри­ят­с­тва отде­ля­нето на пла­цен­тата и маточ­ните кон­т­рак­ции по време на тре­тата фаза на раждането.

Нуж­дата на май­ката от почивка след раж­да­нето може да бъде удо­во­лет­во­рена по-късно; всъщ­ност почив­ката ще бъде под­по­мог­ната от пър­во­на­чал­ния бли­зък кон­такт с ней­ното бебе по време на пър­вия поло­вин час и ната­тък. След това ново­ро­де­ното трябвя да бъде почис­тено и под­су­шено — къпане не е необ­хо­димо — и да бъде поло­жено върху корема на май­ката, за да може тя да го пос­тави на гърда. Рутинното при­ла­гане на сре­бъ­рен нит­рат или анти­би­о­тични капки за очи като пре­вен­ция срещу конюн­к­ти­вит може да бъде отло­жено с пет­на­де­сет или повече минути, за да не се поп­речи на кон­такта очи-в-очи между май­ката и бебето. Детето трябва да остане близо до май­ката по време на прес­тоя в родил­ната зала.

Оче­видно е, че подобни прак­тики не са въз­можни в слу­чай на цеза­рово сече­ние или други сери­озни хирур­ги­чески интер­вен­ции. Въп­реки всичко, прин­ци­път на поз­во­ля­ване на бли­зък кон­такт между майка и бебе въз­можно най-скоро след раж­да­нето, остава непроменен.

Пред­ло­же­ния:
Специално вни­ма­ние трябва да бъде отде­лено за оси­гу­ря­ва­нето на уютна обс­та­новка и съз­да­ва­нето на физи­чески и емо­ци­о­на­лен ком­форт за май­ката по време на раж­да­нето. Нуж­дата от седа­тиви, анал­ге­тици и упойки през този период би тряб­вало да бъде вни­ма­телно раз­г­ле­дана на базата на инди­ви­ду­ал­ността на май­ката и бебето. Близ­кият кон­такт между май­ката и бебето трябва да бъде оку­ра­жен непос­ред­с­т­вено след раждането.

Грижа за новороденото

Гри­жата за ново­ро­де­ното през пър­вите 2 или 3 дни от живота и осо­бено начи­нът, по който се храни, оказ­ват много силно вли­я­ние върху качес­т­вото на кър­ме­нето. Родилното тегло на бебето би тряб­вало да бъде въве­дено в таб­лица, която да служи като важна отп­равна точка за май­ката и здрав­ния работ­ник за целите на пос­лед­ва­щите грижи.

Споделяне на обща стая

Кон­так­тът кожа-до-кожа и този очи-в-очи между май­ката и бебето, уста­но­вени вед­нага след раж­да­нето, трябва да бъдат запа­зени, а май­ката следва да има неог­ра­ни­чен дос­тъп до детето си. По тази при­чина спо­де­ля­нето на обща стая би тряб­вало да замени прак­ти­ката май­ката и бебето да бъдат раз­де­ляни, а „свиж­да­ни­ята” да ста­ват по гра­фик. Споделянето на обща стая има редица важни пре­дим­с­тва пред раз­де­ля­нето на бебе­тата от май­ките им. Нап­ри­мер, то бла­гоп­ри­ят­с­тва свързването/бондинга/, дава въз­мож­ност за кър­мене при поис­к­ване и поз­во­лява по-близък кон­такт с бащата и други чле­нове на семейството.

Рискът от нео­на­тална инфек­ция, който е от основно зна­че­ние, всъщ­ност е по-нисък в ста­ята на май­ката, откол­кото в изо­ли­ра­ното прос­т­ран­с­тво на дет­с­кото отде­ле­ние, където могат да въз­ник­нат сери­озни епи­де­мии. Съхраняването на кон­такта майка-бебе, уста­но­вен непос­ред­с­т­вено след раж­да­нето, спо­мага коло­ни­зи­ра­нето на бебеш­ката кожа и стомашно-чревния тракт с мик­ро­ор­га­низ­мите на май­ката, които имат тен­ден­ция да бъдат непа­то­генни и срещу които се съдър­жат анти­тела в кър­мата. По този начин бебето еднов­ре­менно е изло­жено на и защи­тено от орга­низми, срещу които едва на по-късен етап в живота ще бъде изг­ра­ден акти­вен имунитет.

За срав­не­ние, децата, дър­жани в дет­ско отде­ле­ние, са изло­жени на бак­те­ри­ите на бол­нич­ния пер­со­нал – мик­ро­ор­га­низми, които като цяло са по-патогенни и често са резис­тен­тни на много анти­мик­робни лекар­с­тва и срещу които май­чи­ното мляко не при­те­жава спе­ци­фични анти­тела. Това обяс­нява леко­тата, с която кожни забо­ля­ва­ния, рес­пи­ра­торни и стомашно-чревни инфек­ции, се раз­ви­ват в такава среда. Споделянето на обща стая също така ели­ми­нира необ­хо­ди­мостта пер­со­на­лът да тран­с­пор­тира бебе­тата от и до ста­ите на май­ките, поня­кога нами­ращи се на големи раз­с­то­я­ния в рам­ките на бол­ни­цата или кли­ни­ката, а това би поз­во­лило на пер­со­нала да се заеме с други задачи.

Има редица начини за орга­ни­за­ция на спо­де­ля­нето на обща стая в зави­си­мост от плана на кон­к­рет­ното родилно отде­ле­ние или бол­ница. Дейс­т­ва­щият прин­цип е да се поз­воли на май­ката сво­бо­ден и лесен дос­тъп до бебето й пос­ред­с­т­вом близко съсед­с­тво, неза­ви­симо дали ново­ро­де­ното спо­деля май­чи­ното легло, което пред­лага някои важни пре­дим­с­тва, или пък е в друго легло в същата стая.

Хранене

На бебето трябва да бъде поз­во­лено да суче сво­бодно, често и без гра­фик. Това ще оси­гури всички пре­дим­с­тва на колас­т­рата, която е изк­лю­чи­телно важна в иму­но­ло­ги­чен аспект (пред­пазва от често сре­щани забо­ля­ва­ния), по отно­ше­ние на хра­не­нето (оси­гу­рява вита­мини и мине­рали) и раз­ви­ти­ето (обез­пе­чава съз­ря­ва­нето на чрев­ната лига­вица).

Честото сукане и изп­раз­ване на гър­дите също така бла­гоп­ри­ят­с­т­ват по-доброто и по-бързото уста­но­вя­ване на лак­та­ци­ята. Силното засук­ване е мощен сти­мул за сек­ре­ци­ята на про­лак­тин и окси­то­цин, което рес­пек­тивно ини­ци­ира млеч­ната сек­ре­ция и сти­му­лира реф­лекса на поти­ча­нето, пра­вещ май­чи­ното мляко дос­тъпно за бебето, в допъл­не­ние към засил­ва­нето на пос­т­пар­тал­ните маточни кон­т­рак­ции и инво­лю­ция (въз­в­ръ­щане на мат­ката към нор­мал­ната си форма). Пра­вил­ното пози­ци­о­ни­ране на ново­ро­де­ното на гър­дата е важно, за да може дос­та­тъчно голяма част от гър­дата да бъде поета в устата и да се оси­гури задо­во­ли­телно нали­чие на мляко и ефи­кас­ното му пре­ми­на­ване; в допъл­не­ние, то улес­нява хра­не­нето и помага за пред­паз­ване от раз­ра­нени и наце­пени зърна и пре­пъл­ване на гърдите.

Изк­лю­чи­тел­ното кър­мене би тряб­вало да бъде норма. Оби­чайно на бебе­тата не би тряб­вало да се дава орално нищо друго освен кърма по време на прес­тоя им в бол­ни­цата или кли­ни­ката. Пред­ла­га­нето на вода от шише с бибе­рон, бил­кови чайове, глю­коза или, още по-лошо, адап­ти­рани млека, не само е излишно в хра­ни­телно отно­ше­ние, но и нама­лява сука­тел­ните спо­соб­ности на ново­ро­де­ното, а сле­до­ва­телно и лак­та­ци­он­ните сти­мули за май­ката. Нещо повече, подобни прак­тики пови­ша­ват риска от инфек­ция, а в слу­чая на упот­реба на изкус­т­вено мляко — на обос­т­ряне чув­с­т­ви­тел­ността на бебето към кра­веш­ките млечни протеини.

При нор­мални усло­вия естес­т­ве­ните енер­гийни и водни запаси са дос­та­тъчни за изх­ран­ва­нето на ново­ро­де­ното през пър­вите няколко дни от живота, докато лак­та­ци­ята бъде напълно уста­но­вена. По тази при­чина е пре­по­ръ­чи­телно дър­жа­нето на бебето в топла и не пре­ка­лено суха среда, за да бъде пред­па­зено от ненужни енер­гийни загуби поради студ или загуба на вода заради потене.

Само малки коли­чес­тва замес­ти­тел на кърма са нужни обик­но­вено в бол­нич­ните заве­де­ния за мал­кото бебета, които не могат да бъдат кър­мени. Оси­гу­ря­ва­нето им за децата в нужда не би след­вало да пречи на поощ­ря­ва­нето на кър­ме­нето за мнозинството.

Пред­ло­же­ния:
Родилното тегло на всяко бебе би тряб­вало да бъде нана­сяно в таб­лица на рас­тежа. Споделянето на обща стая би тряб­вало да бъде нор­мата за всички здрави ново­ро­дени и май­ките би след­вало да бъдат оку­ра­жа­вани да кър­мят децата си при поис­к­ване. Изк­лю­чи­тел­ното кър­мене трябва да бъде поощ­ря­вано, а на ново­ро­де­ните не трябва да се пред­ла­гат никакви други храни и теч­ности, освен в слу­ча­ите на меди­цин­ски индикации.

Изпис­ване и пос­лед­ваща грижа

Фактът, че тол­кова много бебета напус­кат бол­ни­ците и кли­ни­ките вече зах­ра­нени с шише с бибе­рон доп­ри­нася зна­чи­телно за отлива от кър­ме­нето. Храненето от шише може да бъде въве­дено с най-добри наме­ре­ния и дори да бъде при­е­мано като вре­менна мярка, докато кър­ме­нето бъде здраво уста­но­вено. Всъщ­ност, то играе ролята на потен­ци­ална зап­лаха срещу успеш­ното начало и под­дър­жане на лак­та­ци­ята пос­ред­с­т­вом нама­ля­ване чес­то­тата и силата на засук­ва­нето на ново­ро­де­ното. Често резул­та­тът е, че май­ките са оку­ра­жени да про­дъл­жат с изкус­т­ве­ното хра­нене, започ­нато в здрав­ната институция.

Основни напът­с­т­вия

Май­ките трябва да бъдат инфор­ми­рани, че реду­ва­нето на изкус­т­вен сти­мул (гумено зърно) и естес­т­вен сти­мул (гърда) само обър­ква орал­ния отк­лик на бебе­тата им. Тъй като сука­нето от гумено зърно е по-лесно, мус­ку­лите на бузите отс­лаб­ват и жела­ни­ето за гърда се изгубва. За да се избегне всяко нама­ля­ване на про­из­вод­с­т­вото на мляко поради слабо сукане, нито изкус­т­вени зърна, нито бибе­рони (нари­чани още залъ­галки) трябва да бъдат давани на кър­ме­ните бебета. В ред­ките слу­чаи, когато се налага дох­ран­ване, хра­ната може да бъде пред­ла­гана с лъжичка, пипета или малка чашка.

Вре­мето, което май­ката и бебето пре­кар­ват в бол­ни­ците или кли­ни­ките след нор­мално раж­дане, варира зна­чи­телно – от 12–24 часа в някои слу­чаи до 2–3 дни или дори сед­мица в други. Лак­та­ци­ята обик­но­вено не е добре уста­но­вена, а може дори да не е започ­нала, по вре­мето, когато май­ката и бебето биват изпи­сани. По тази при­чина е важно май­ката, напус­кайки бол­ни­цата или кли­ни­ката, да има яснота и уве­ре­ност относно това какво трябва да прави, за да кърми успешно. Ако май­ката е нео­питна, тя трябва да бъде инфор­ми­рана относно реф­лекса на поти­чане и маха­низма на лак­та­ци­ята, и да бъде запоз­ната с тех­ни­ките на кър­мене. Трябва да бъде посъ­вет­вана как да се грижи за гър­дите си и да избягва пре­ка­ле­ното миене, което би могло да доведе до болез­нени и раз­ра­нени зърна. Тя трябва също да бъде оку­ра­жена да храни бебето си при поис­к­ване и да не пред­лага нищо раз­лично от кърма. И нак­рая, в слу­ча­ите когато кър­ме­нето е вре­менно отло­жено или пре­къс­нато по някаква при­чина, или когато май­ката е отде­лена от бебето си, трябва да й бъде пока­зано как да ини­ци­ира или под­държа лак­та­ци­ята с други средства.

В много страни жените съз­да­ват соци­ални групи за под­к­репа, за да пома­гат на май­ките, които искат да кър­мят децата си. Здрав­ните работ­ници би тряб­вало да под­к­ре­пят съз­да­ва­нето и фун­к­ци­о­ни­ра­нето на такива групи, и да насоч­ват към тях май­ките, осо­бено мла­дите и нео­пит­ните, след изпис­ва­нето им от бол­ни­цата или кли­ни­ката. Инди­ви­ду­ал­ната кон­сул­та­ция и здрав­ното обра­зо­ване и инфор­ма­ци­онни мате­ри­али, оси­гу­ря­вани от тези групи, могат да пос­лу­жат като важно допъл­не­ние към уси­ли­ята на здрав­ните работ­ници. Разпространението на подобни мате­ри­али би тряб­вало да бъде оку­ра­жа­вано в рам­ките на здрав­ната система.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.