Къде е бебето ми?

Защита, насърчаване и подкрепа на кърменето: специалната роля на майчиното здравеопазване

Съвместно изло­же­ние на СЗО/УНИЦЕФ

Грижа за майката по време на и непосредствено след раждане

Голяма част от рутин­ни­те про­це­ду­ри, извър­ш­ва­ни по вре­ме на родил­ния и пери­на­тал­ния пери­од, кои­то чес­то биват харак­те­ри­зи­ра­ни спо­ред тех­ния „хирур­ги­чес­ки” и „асеп­ти­чен” под­ход, пър­во­на­чал­но са въве­де­ни с цел кон­т­рол на пери­на­тал­ни­те инфек­ции или облек­ча­ва­не на рабо­та­та на лека­ри­те и оста­на­лия бол­ни­чен пер­со­нал. Въпреки че не всич­ки от тези про­це­ду­ри нару­ша­ват връз­ка­та май­ка-бебе, тех­ни­ят ефект вър­ху кър­ме­не­то чес­то е негативен.

Преживяването на жена­та по вре­ме на раж­да­не­то оказ­ва вли­я­ние вър­ху моти­ва­ци­я­та й по отно­ше­ние на кър­ме­не­то и леко­та­та, с коя­то поста­вя нача­ло­то му. Чувствителността и отзив­чи­вост­та на здрав­ния пер­со­нал към нуж­ди­те на жена­та, вклю­чи­тел­но ува­жа­ва­не­то на ней­но­то дос­тойн­с­т­во и лич­но прост­ран­с­т­во, допри­на­сят за ней­ния ком­форт и усе­ща­не за спо­койс­т­вие. За да се све­де чув­с­т­во­то на дис­ком­форт по вре­ме на родил­ния про­цес до мини­мум, на жена­та тряб­ва да бъде позво­ле­но да се дви­жи сво­бод­но, да заема удоб­ни за нея пози и да има до себе си любим човек или друг дове­рен придру­жи­тел, кой­то да я съпът­с­тва и под­кре­пя. Такива обик­но­ве­ни прак­ти­ки могат да нама­лят про­дъл­жи­тел­ност­та на раж­да­не­то и нуж­да­та от окси­то­цин, хирур­ги­чес­ки интер­вен­ции и успо­ко­и­тел­ни, също как­то и да подоб­рят пер­с­пек­ти­ви­те за успеш­но кърмене.

Необходимостта от седа­тив­ни сред­с­тва, обез­бо­ля­ва­щи и упой­ки, би след­ва­ло да бъде вни­ма­тел­но обмис­ле­на. Макар да е важ­но облек­ча­ва­не­то на физи­чес­кия дис­ком­форт на жена­та, без­раз­бор­на­та или излиш­на упот­ре­ба на подоб­ни меди­ка­мен­ти може зна­чи­тел­но да нама­ли спо­соб­ност­та й за нор­мал­но раж­да­не, да при­чи­ни сън­ли­вост, да поп­ре­чи на уста­но­вя­ва­не­то на бли­зък кон­такт с бебе­то й непос­ред­с­тве­но след раж­да­не­то и да отсла­би сука­тел­ни­те спо­соб­нос­ти на ново­ро­де­но­то. Би тряб­ва­ло да се взе­мат и мер­ки за избяг­ва­не­то на назна­ча­ва­не­то на как­ви­то и да било меди­ка­мен­ти, вклю­чи­тел­но хор­мо­ни, кои­то биха мог­ли да поп­ре­чат на започ­ва­не­то и уста­но­вя­ва­не­то на кърменето.

Вродените сука­тел­ни реф­лек­си на бебе­то са осо­бе­но сил­ни непос­ред­с­тве­но след нор­мал­но раж­да­не, а май­ка­та обик­но­ве­но е нетър­пе­ли­ва да види и докос­не дете­то си. Окуражаването на кон­так­та кожа-до-кожа меж­ду май­ка­та и бебе­то вед­на­га след раж­да­не­то и позво­ля­ва­не­то на бебе­то да суче от гър­да­та, ще помог­не за зазд­ра­вя­ва­не­то на връз­ка­та май­ка-бебе и ще сти­му­ли­ра отде­ля­не­то на мля­ко. Сукателните дви­же­ния на бебе­то също ще сти­му­ли­рат осво­бож­да­ва­не­то на окси­то­цин, кое­то бла­гоп­ри­ят­с­тва отде­ля­не­то на пла­цен­та­та и маточ­ни­те кон­т­рак­ции по вре­ме на тре­та­та фаза на раждането.

Нуждата на май­ка­та от почив­ка след раж­да­не­то може да бъде удо­во­лет­во­ре­на по-къс­но; всъщ­ност почив­ка­та ще бъде под­по­мог­на­та от пър­во­на­чал­ния бли­зък кон­такт с ней­но­то бебе по вре­ме на пър­вия поло­вин час и ната­тък. След това ново­ро­де­но­то тряб­вя да бъде почис­те­но и под­су­ше­но — къпа­не не е необ­хо­ди­мо — и да бъде поло­же­но вър­ху коре­ма на май­ка­та, за да може тя да го поста­ви на гър­да. Рутинното при­ла­га­не на сре­бъ­рен нит­рат или анти­би­о­тич­ни кап­ки за очи като пре­вен­ция сре­щу конюн­к­ти­вит може да бъде отло­же­но с пет­на­де­сет или пове­че мину­ти, за да не се поп­ре­чи на кон­так­та очи-в-очи меж­ду май­ка­та и бебе­то. Детето тряб­ва да оста­не бли­зо до май­ка­та по вре­ме на престоя в родил­на­та зала.

Очевидно е, че подоб­ни прак­ти­ки не са въз­мож­ни в слу­чай на цеза­ро­во сече­ние или дру­ги сери­оз­ни хирур­ги­чес­ки интер­вен­ции. Въпреки всич­ко, прин­ци­път на позво­ля­ва­не на бли­зък кон­такт меж­ду май­ка и бебе въз­мож­но най-ско­ро след раж­да­не­то, оста­ва непроменен.

Предложения:
Специално вни­ма­ние тряб­ва да бъде отде­ле­но за оси­гу­ря­ва­не­то на уют­на обста­нов­ка и съз­да­ва­не­то на физи­чес­ки и емо­ци­о­на­лен ком­форт за май­ка­та по вре­ме на раж­да­не­то. Нуждата от седа­ти­ви, анал­ге­ти­ци и упой­ки през този пери­од би тряб­ва­ло да бъде вни­ма­тел­но раз­гле­да­на на база­та на инди­ви­ду­ал­ност­та на май­ка­та и бебе­то. Близкият кон­такт меж­ду май­ка­та и бебе­то тряб­ва да бъде оку­ра­жен непос­ред­с­тве­но след раждането.

Грижа за новороденото

Грижата за ново­ро­де­но­то през пър­ви­те 2 или 3 дни от живо­та и осо­бе­но начи­нът, по кой­то се хра­ни, оказ­ват мно­го сил­но вли­я­ние вър­ху качес­т­во­то на кър­ме­не­то. Родилното тег­ло на бебе­то би тряб­ва­ло да бъде въве­де­но в таб­ли­ца, коя­то да слу­жи като важ­на отправ­на точ­ка за май­ка­та и здрав­ния работ­ник за цели­те на послед­ва­щи­те грижи.

Споделяне на обща стая

Контактът кожа-до-кожа и този очи-в-очи меж­ду май­ка­та и бебе­то, уста­но­ве­ни вед­на­га след раж­да­не­то, тряб­ва да бъдат запа­зе­ни, а май­ка­та след­ва да има неог­ра­ни­чен достъп до дете­то си. По тази при­чи­на спо­де­ля­не­то на обща стая би тряб­ва­ло да заме­ни прак­ти­ка­та май­ка­та и бебе­то да бъдат раз­де­ля­ни, а „свиж­да­ни­я­та” да ста­ват по гра­фик. Споделянето на обща стая има реди­ца важ­ни пре­дим­с­т­ва пред раз­де­ля­не­то на бебе­та­та от май­ки­те им. Например, то бла­гоп­ри­ят­с­тва свързването/бондинга/, дава въз­мож­ност за кър­ме­не при поис­к­ва­не и позво­ля­ва по-бли­зък кон­такт с баща­та и дру­ги чле­но­ве на семейството.

Рискът от нео­на­тал­на инфек­ция, кой­то е от основ­но зна­че­ние, всъщ­ност е по-нисък в ста­я­та на май­ка­та, откол­ко­то в изо­ли­ра­но­то прост­ран­с­т­во на дет­с­ко­то отде­ле­ние, къде­то могат да въз­ник­нат сери­оз­ни епи­де­мии. Съхраняването на кон­так­та май­ка-бебе, уста­но­вен непос­ред­с­тве­но след раж­да­не­то, спо­ма­га коло­ни­зи­ра­не­то на бебеш­ка­та кожа и сто­маш­но-чрев­ния тракт с мик­ро­ор­га­низ­ми­те на май­ка­та, кои­то имат тен­ден­ция да бъдат непа­то­ген­ни и сре­щу кои­то се съдър­жат анти­те­ла в кър­ма­та. По този начин бебе­то еднов­ре­мен­но е изло­же­но на и защи­те­но от орга­низ­ми, сре­щу кои­то едва на по-късен етап в живо­та ще бъде изгра­ден акти­вен имунитет.

За срав­не­ние, деца­та, дър­жа­ни в дет­с­ко отде­ле­ние, са изло­же­ни на бак­те­ри­и­те на бол­нич­ния пер­со­нал – мик­ро­ор­га­низ­ми, кои­то като цяло са по-пато­ген­ни и чес­то са резис­тен­т­ни на мно­го анти­мик­роб­ни лекар­с­т­ва и сре­щу кои­то май­чи­но­то мля­ко не при­те­жа­ва спе­ци­фич­ни анти­те­ла. Това обяс­ня­ва леко­та­та, с коя­то кож­ни забо­ля­ва­ния, рес­пи­ра­тор­ни и сто­маш­но-чрев­ни инфек­ции, се раз­ви­ват в така­ва сре­да. Споделянето на обща стая също така ели­ми­ни­ра необ­хо­ди­мост­та пер­со­на­лът да тран­с­пор­ти­ра бебе­та­та от и до ста­и­те на май­ки­те, поня­ко­га нами­ра­щи се на голе­ми раз­сто­я­ния в рам­ки­те на бол­ни­ца­та или кли­ни­ка­та, а това би позво­ли­ло на пер­со­на­ла да се заеме с дру­ги задачи.

Има реди­ца начи­ни за орга­ни­за­ция на спо­де­ля­не­то на обща стая в зави­си­мост от пла­на на кон­к­рет­но­то родил­но отде­ле­ние или бол­ни­ца. Действащият прин­цип е да се позво­ли на май­ка­та сво­бо­ден и лесен достъп до бебе­то й посред­с­твом близ­ко съсед­с­тво, неза­ви­си­мо дали ново­ро­де­но­то спо­де­ля май­чи­но­то лег­ло, кое­то пред­ла­га някои важ­ни пре­дим­с­т­ва, или пък е в дру­го лег­ло в съща­та стая.

Хранене

На бебе­то тряб­ва да бъде позво­ле­но да суче сво­бод­но, чес­то и без гра­фик. Това ще оси­гу­ри всич­ки пре­дим­с­т­ва на колас­т­ра­та, коя­то е изклю­чи­тел­но важ­на в иму­но­ло­ги­чен аспект (пред­паз­ва от чес­то сре­ща­ни забо­ля­ва­ния), по отно­ше­ние на хра­не­не­то (оси­гу­ря­ва вита­ми­ни и мине­ра­ли) и раз­ви­ти­е­то (обез­пе­ча­ва съз­ря­ва­не­то на чрев­на­та лига­ви­ца).

Честото сука­не и изпраз­ва­не на гър­ди­те също така бла­гоп­ри­ят­с­тват по-добро­то и по-бър­зо­то уста­но­вя­ва­не на лак­та­ци­я­та. Силното засук­ва­не е мощен сти­мул за сек­ре­ци­я­та на про­лак­тин и окси­то­цин, кое­то рес­пек­тив­но ини­ци­и­ра млеч­на­та сек­ре­ция и сти­му­ли­ра реф­лек­са на поти­ча­не­то, пра­вещ май­чи­но­то мля­ко достъп­но за бебе­то, в допъл­не­ние към засил­ва­не­то на пост­пар­тал­ни­те маточ­ни кон­т­рак­ции и инво­лю­ция (въз­връ­ща­не на мат­ка­та към нор­мал­на­та си фор­ма). Правилното пози­ци­о­ни­ра­не на ново­ро­де­но­то на гър­да­та е важ­но, за да може доста­тъч­но голя­ма част от гър­да­та да бъде поета в уста­та и да се оси­гу­ри задо­во­ли­тел­но нали­чие на мля­ко и ефи­кас­но­то му пре­ми­на­ва­не; в допъл­не­ние, то улес­ня­ва хра­не­не­то и пома­га за пред­паз­ва­не от раз­ра­не­ни и наце­пе­ни зър­на и пре­пъл­ва­не на гърдите.

Изключителното кър­ме­не би тряб­ва­ло да бъде нор­ма. Обичайно на бебе­та­та не би тряб­ва­ло да се дава орал­но нищо дру­го освен кър­ма по вре­ме на престоя им в бол­ни­ца­та или кли­ни­ка­та. Предлагането на вода от шише с бибе­рон, бил­ко­ви чайо­ве, глю­ко­за или, още по-лошо, адап­ти­ра­ни мле­ка, не само е излиш­но в хра­ни­тел­но отно­ше­ние, но и нама­ля­ва сука­тел­ни­те спо­соб­нос­ти на ново­ро­де­но­то, а сле­до­ва­тел­но и лак­та­ци­он­ни­те сти­му­ли за май­ка­та. Нещо пове­че, подоб­ни прак­ти­ки пови­ша­ват рис­ка от инфек­ция, а в слу­чая на упот­ре­ба на изкус­т­ве­но мля­ко — на обос­т­ря­не чув­с­т­ви­тел­ност­та на бебе­то към кра­веш­ки­те млеч­ни протеини.

При нор­мал­ни усло­вия естес­т­ве­ни­те енер­гий­ни и вод­ни запа­си са доста­тъч­ни за изхран­ва­не­то на ново­ро­де­но­то през пър­ви­те някол­ко дни от живо­та, дока­то лак­та­ци­я­та бъде напъл­но уста­но­ве­на. По тази при­чи­на е пре­по­ръ­чи­тел­но дър­жа­не­то на бебе­то в топ­ла и не пре­ка­ле­но суха сре­да, за да бъде пред­па­зе­но от ненуж­ни енер­гий­ни загу­би пора­ди студ или загу­ба на вода зара­ди потене.

Само мал­ки коли­чес­т­ва замес­ти­тел на кър­ма са нуж­ни обик­но­ве­но в бол­нич­ни­те заве­де­ния за мал­ко­то бебе­та, кои­то не могат да бъдат кър­ме­ни. Осигуряването им за деца­та в нуж­да не би след­ва­ло да пре­чи на поощ­ря­ва­не­то на кър­ме­не­то за мнозинството.

Предложения:
Родилното тег­ло на вся­ко бебе би тряб­ва­ло да бъде нана­ся­но в таб­ли­ца на рас­те­жа. Споделянето на обща стая би тряб­ва­ло да бъде нор­ма­та за всич­ки здра­ви ново­ро­де­ни и май­ки­те би след­ва­ло да бъдат оку­ра­жа­ва­ни да кър­мят деца­та си при поис­к­ва­не. Изключителното кър­ме­не тряб­ва да бъде поощ­ря­ва­но, а на ново­ро­де­ни­те не тряб­ва да се пред­ла­гат никак­ви дру­ги хра­ни и теч­нос­ти, освен в слу­ча­и­те на меди­цин­с­ки индикации.

Изписване и последваща грижа

Фактът, че тол­ко­ва мно­го бебе­та напус­кат бол­ни­ци­те и кли­ни­ки­те вече захра­не­ни с шише с бибе­рон допри­на­ся зна­чи­тел­но за отли­ва от кър­ме­не­то. Храненето от шише може да бъде въве­де­но с най-доб­ри наме­ре­ния и дори да бъде при­ема­но като вре­мен­на мяр­ка, дока­то кър­ме­не­то бъде здра­во уста­но­ве­но. Всъщност, то играе роля­та на потен­ци­ал­на запла­ха сре­щу успеш­но­то нача­ло и под­дър­жа­не на лак­та­ци­я­та посред­с­твом нама­ля­ва­не чес­то­та­та и сила­та на засук­ва­не­то на ново­ро­де­но­то. Често резул­та­тът е, че май­ки­те са оку­ра­же­ни да про­дъл­жат с изкус­т­ве­но­то хра­не­не, започ­на­то в здрав­на­та институция.

Основни напътствия

Майките тряб­ва да бъдат инфор­ми­ра­ни, че реду­ва­не­то на изкус­т­вен сти­мул (гуме­но зър­но) и естес­т­вен сти­мул (гър­да) само обър­к­ва орал­ния отклик на бебе­та­та им. Тъй като сука­не­то от гуме­но зър­но е по-лес­но, мус­ку­ли­те на бузи­те отслаб­ват и жела­ни­е­то за гър­да се изгуб­ва. За да се избег­не вся­ко нама­ля­ва­не на про­из­вод­с­тво­то на мля­ко пора­ди сла­бо сука­не, нито изкус­т­ве­ни зър­на, нито бибе­ро­ни (нари­ча­ни още залъ­гал­ки) тряб­ва да бъдат дава­ни на кър­ме­ни­те бебе­та. В ред­ки­те слу­чаи, кога­то се нала­га дохран­ва­не, хра­на­та може да бъде пред­ла­га­на с лъжич­ка, пипе­та или мал­ка чашка.

Времето, кое­то май­ка­та и бебе­то пре­кар­ват в бол­ни­ци­те или кли­ни­ки­те след нор­мал­но раж­да­не, вари­ра зна­чи­тел­но – от 12–24 часа в някои слу­чаи до 2–3 дни или дори сед­ми­ца в дру­ги. Лактацията обик­но­ве­но не е доб­ре уста­но­ве­на, а може дори да не е започ­на­ла, по вре­ме­то, кога­то май­ка­та и бебе­то биват изпи­са­ни. По тази при­чи­на е важ­но май­ка­та, напус­кай­ки бол­ни­ца­та или кли­ни­ка­та, да има ясно­та и уве­ре­ност относ­но това как­во тряб­ва да пра­ви, за да кър­ми успеш­но. Ако май­ка­та е нео­пит­на, тя тряб­ва да бъде инфор­ми­ра­на относ­но реф­лек­са на поти­ча­не и маха­низ­ма на лак­та­ци­я­та, и да бъде запоз­на­та с тех­ни­ки­те на кър­ме­не. Трябва да бъде посъ­вет­ва­на как да се гри­жи за гър­ди­те си и да избяг­ва пре­ка­ле­но­то мие­не, кое­то би мог­ло да дове­де до болез­не­ни и раз­ра­не­ни зър­на. Тя тряб­ва също да бъде оку­ра­же­на да хра­ни бебе­то си при поис­к­ва­не и да не пред­ла­га нищо раз­лич­но от кър­ма. И накрая, в слу­ча­и­те кога­то кър­ме­не­то е вре­мен­но отло­же­но или пре­къс­на­то по някак­ва при­чи­на, или кога­то май­ка­та е отде­ле­на от бебе­то си, тряб­ва да й бъде пока­за­но как да ини­ци­и­ра или под­дър­жа лак­та­ци­я­та с дру­ги средства.

В мно­го стра­ни жени­те съз­да­ват соци­ал­ни гру­пи за под­кре­па, за да пома­гат на май­ки­те, кои­то искат да кър­мят деца­та си. Здравните работ­ни­ци би тряб­ва­ло да под­кре­пят съз­да­ва­не­то и фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на таки­ва гру­пи, и да насоч­ват към тях май­ки­те, осо­бе­но мла­ди­те и нео­пит­ни­те, след изпис­ва­не­то им от бол­ни­ца­та или кли­ни­ка­та. Индивидуалната кон­сул­та­ция и здрав­но­то обра­зо­ва­не и инфор­ма­ци­он­ни мате­ри­а­ли, оси­гу­ря­ва­ни от тези гру­пи, могат да послу­жат като важ­но допъл­не­ние към уси­ли­я­та на здрав­ни­те работ­ни­ци. Разпространението на подоб­ни мате­ри­а­ли би тряб­ва­ло да бъде оку­ра­жа­ва­но в рам­ки­те на здрав­на­та система.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.