Къде е бебето ми?

Кампания “Първи контакт”

Първи кон­такт: кам­па­ния за нераз­де­ляне на май­ката и бебето
след раж­да­нето и по време на бол­нич­ния престой

РодилницаПо повод 25 ноем­ври, Меж­ду­на­род­ния ден за пре­мах­ване наси­ли­ето срещу жените, група Родилница орга­ни­зира кам­па­ния Първи кон­такт, целяща да инфор­мира общес­т­ве­ността за зна­чи­мостта на пър­вия кон­такт между май­ката и бебето.

Въп­реки мно­жес­т­вото меди­цин­ски про­уч­ва­ния за пол­зите от ран­ния кон­такт между бебето и май­ката, бъл­гар­с­ките бол­ници про­дъл­жа­ват рутинно да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­вата на родил­ката. В момента бебе­тата се отде­лят от май­ките средно за 2–6 часа след нор­мално раж­дане и между 12–48 часа след Цезарово сече­ние. Това про­ти­во­речи на пре­по­ръ­ките на Световната здравна орга­ни­за­ция бебе­тата да се дават на май­ките в рам­ките на 30 минути след раж­да­нето, а рутин­ните про­це­дури да се отла­гат за по-късно. Тези пре­по­ръки са под­к­ре­пени от мно­жес­тво меди­цин­ски изс­лед­ва­ния от пос­лед­ните 30 години.

Според Кон­вен­ци­ята на ООН за пра­вата на детето роди­те­лите имат право да не бъдат раз­де­ляни от детето си про­тив тях­ната воля. В допъл­не­ние, наредба от 1996 година на Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето опре­деля, че еди­ният от роди­те­лите на дете до 14 години има право да го прид­ру­жава в бол­ни­цата. Това включва и най-малките паци­енти, недо­но­се­ните бебета, чиито роди­тели не биват допус­кани да прид­ру­жат децата си.

На нас­то­я­щата стра­ница бъде­щите роди­тели ще могат да наме­рят инфор­ма­ция за пра­вата си, ста­тии за важ­ността на пър­вия кон­такт и лични раз­кази. Меди­цин­с­ките спе­ци­а­листи ще могат да наме­рят биб­ли­ог­ра­фия на меди­цин­ски изс­лед­ва­ния по темата.

Кам­па­ни­ята се под­к­репя от Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет, Сдружение “Естес­т­вено” и Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули.

  Естествено АБДNND

1 Comment »

 • Катя Спиридонова says:

  Здра­вейте,

  Много се надя­вам да се нап­рави нещо по въп­роса, осо­бено за недо­но­се­ните деца и тех­ните майки, или за децата с други проб­леми, които нала­гат да пре­ка­рат време в кувьоз. Отно­ше­ни­ето на док­то­рите е кош­марно в тези слу­чаи. Бук­вално се нала­гаше да се моля да ми се даде инфор­ма­ция за бебето, да го видя за минутка поне. Заб­ра­нено ми беше да вли­зам в ста­ята, където го дър­жаха. Всеки ден сес­т­рите ми обяс­ня­ваха, че само док­тор може да ми даде инфор­ма­ция, а док­тора все нямаше време и все не идваше. Това в Шейново, яну­ари 2006. Детето не беше няка­къв тежък слу­чай, с проб­леми, но решили бяха да го дър­жат в кувьоз и на кислород.

  Двете сед­мици след раж­да­нето му, хем второ дете, бяха най-травмиращия период от живота ми, с дълги пос­ле­дици. И главно заради отно­ше­ни­ето към мен в бол­ни­цата и факта, че бях така болез­нено отде­лена от детето, през една стена, но като в зат­вор, със заб­рана дори да го пог­ледна. Детето сега е на 5 и поло­вина, в под­гот­ви­телна група в учи­лище. Вчера имаше ново­го­дишно празненство.

  Само да спо­мена, че пър­вата ми дъщеря раж­дах в Ню Йорк, и си пред­с­та­вете само раз­ли­ката. Там е точно обрат­ното — кон­так­тът майка — бебе е от изк­лю­чи­телно зна­че­ние и се оку­ра­жава неп­ре­къс­нато. Там също раж­дах със сек­цио, детето ми също тряб­ваше да бъде изолирано.

  И още нещо — това, че не дават на бащите да при­със­т­ват на раж­да­нето в Бъл­га­рия, също е грешно. Вместо да про­ме­нят вече тази наг­ласа, че бебето е работа само на май­ките и бабите, те про­дъл­жа­ват да дър­жат бащите далеч от процеса.

  Въобще, првил­ното е раж­да­нето да се при­еме най-вече като важна стъпка за майка, бебе и баща, а не като поред­ната бол­нична про­це­дура. Да се нап­рави всичко въз­можно те да не се изо­ли­рат по това време, а нап­ро­тив, да им се въз­лага още в нача­лото отго­вор­ност и участие.

  Пос­ледно: Като видях ини­ци­а­ти­вата, много се енту­си­а­зи­рах. Обаче като наме­рих под­роб­ността за Хелзинския коми­тет, ми се охлади енту­си­азма. Като ми се каже Бъл­гар­ски Хелзински коми­тет се сещам за тези про­тивни вещици, които се явя­ват редовно по теле­ви­зи­ята, ама тол­кова неп­ри­ятни, осо­бено една бузеста, леко пле­шива, която излъчва такава сту­де­нина, висо­ко­ме­рие и без­раз­ли­чие, че едва ли ней­ната работа има няка­къв реа­лен резул­тат, силно се съм­ня­вам да има. Пре­ка­лено недо­волна и отри­ца­телна, за да има зад гърба си няка­къв успех.

  Дано дру­гите учас­т­ници в кам­па­ни­ята свър­шат нещо. Успех на тях.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.