Къде е бебето ми?

ПОКАНА

По повод 25 ноем­ври, Меж­ду­на­род­ният ден за пре­мах­ване наси­ли­ето срещу жените,
запо­вя­дайте на

Прес­кон­фе­рен­ция

Първи кон­такт: кам­па­ния за нераз­де­ляне на май­ката и бебето
след раж­да­нето и по време на бол­нич­ния престой

Въп­реки мно­жес­т­вото меди­цин­ски про­уч­ва­ния за пол­зите от ран­ния кон­такт между бебето и май­ката, бъл­гар­с­ките бол­ници про­дъл­жа­ват рутинно да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­вата на родилката.

Прес­кон­фе­рен­ци­ята ще се про­веде на 25 ноем­ври от 12 часа в БТА (София, бул. Цариградско шосе 49).

Орга­ни­за­то­рите, група Родилница, под­чер­та­ват, че в момента бебе­тата се отде­лят от май­ките средно за 2–6 часа след нор­мално раж­дане и между 12–48 часа след Цезарово сече­ние. Това про­ти­во­речи на пре­по­ръ­ките на Световната здравна орга­ни­за­ция бебе­тата да се дават на май­ките в рам­ките на 30 минути след раж­да­нето, а рутин­ните про­це­дури да се отла­гат за по-късно. Тези пре­по­ръки са под­к­ре­пени от мно­жес­тво меди­цин­ски изс­лед­ва­ния от пос­лед­ните 30 години.

Орга­ни­за­то­рите посоч­ват, че спо­ред Кон­вен­ци­ята на ООН за пра­вата на детето роди­те­лите имат право да не бъдат раз­де­ляни от детето си про­тив тях­ната воля. В допъл­не­ние, наредба от 1996 година на Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето опре­деля, че еди­ният от роди­те­лите на дете до 14 години има право да го прид­ру­жава в бол­ни­цата. Това включва и най-малките паци­енти, недо­но­се­ните бебета, чиито роди­тели не биват допус­кани да прид­ру­жат децата си.

За раз­п­рос­т­ра­не­ние на инфор­ма­ция за кам­па­ни­ята група Родилница е съз­дала спе­ци­ална интер­нет стра­ница, http://firstcontact.rodilnitza.com/, пос­ве­тена изцяло на зна­чи­мостта на пър­вия кон­такт между май­ката и бебето. Там бъде­щите роди­тели ще могат да наме­рят инфор­ма­ция за пра­вата си, ста­тии за важ­ността на пър­вия кон­такт и лични раз­кази. Меди­цин­с­ките спе­ци­а­листи ще могат да наме­рят биб­ли­ог­ра­фия на меди­цин­ски изс­лед­ва­ния по темата.

Кам­па­ни­ята се под­к­репя от Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет, Сдружение “Естес­т­вено” и Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули.

Разчитаме на при­със­т­ви­етo ви.

За повече инфор­ма­ция:
Ралица Геор­ги­ева Димит­рова – 0 897 897 111

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.