Къде е бебето ми?

ПОКАНА

По повод 25 ноем­в­ри, Международният ден за пре­мах­ва­не наси­ли­е­то сре­щу жените,
запо­вя­дай­те на

Пресконференция

Първи кон­такт: кам­па­ния за нераз­де­ля­не на май­ка­та и бебето
след раж­да­не­то и по вре­ме на бол­нич­ния престой

Въпреки мно­жес­т­во­то меди­цин­с­ки про­уч­ва­ния за пол­зи­те от ран­ния кон­такт меж­ду бебе­то и май­ка­та, бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци про­дъл­жа­ват рутин­но да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­ва­та на родилката.

Пресконференцията ще се про­ве­де на 25 ноем­в­ри от 12 часа в БТА (София, бул. Цариградско шосе 49).

Организаторите, гру­па Родилница, под­чер­та­ват, че в момен­та бебе­та­та се отде­лят от май­ки­те сред­но за 2–6 часа след нор­мал­но раж­да­не и меж­ду 12–48 часа след Цезарово сече­ние. Това про­ти­во­ре­чи на пре­по­ръ­ки­те на Световната здрав­на орга­ни­за­ция бебе­та­та да се дават на май­ки­те в рам­ки­те на 30 мину­ти след раж­да­не­то, а рутин­ни­те про­це­ду­ри да се отла­гат за по-къс­но. Тези пре­по­ръ­ки са под­кре­пе­ни от мно­жес­т­во меди­цин­с­ки изслед­ва­ния от послед­ни­те 30 години.

Организаторите посоч­ват, че спо­ред Конвенцията на ООН за пра­ва­та на дете­то роди­те­ли­те имат пра­во да не бъдат раз­де­ля­ни от дете­то си про­тив тях­на­та воля. В допъл­не­ние, наред­ба от 1996 годи­на на Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то опре­де­ля, че еди­ни­ят от роди­те­ли­те на дете до 14 годи­ни има пра­во да го придру­жа­ва в бол­ни­ца­та. Това включ­ва и най-мал­ки­те паци­ен­ти, недо­но­се­ни­те бебе­та, чии­то роди­те­ли не биват допус­ка­ни да придру­жат деца­та си.

За раз­прос­т­ра­не­ние на инфор­ма­ция за кам­па­ни­я­та гру­па Родилница е съз­да­ла спе­ци­ал­на интер­нет стра­ни­ца, http://firstcontact.rodilnitza.com/, посве­те­на изця­ло на зна­чи­мост­та на пър­вия кон­такт меж­ду май­ка­та и бебе­то. Там бъде­щи­те роди­те­ли ще могат да наме­рят инфор­ма­ция за пра­ва­та си, ста­тии за важ­ност­та на пър­вия кон­такт и лич­ни раз­ка­зи. Медицинските спе­ци­а­лис­ти ще могат да наме­рят биб­ли­ог­ра­фия на меди­цин­с­ки изслед­ва­ния по темата.

Кампанията се под­кре­пя от Български хел­зинк­с­ки коми­тет, Сдружение “Естествено” и Асоциация на бъл­гар­с­ки­те дули.

Разчитаме на при­със­т­ви­е­тo ви.

За пове­че информация:
Ралица Георгиева Димитрова – 0 897 897 111

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.