Къде е бебето ми?

Прессъобщение

Разделянето на родил­ка­та и бебе­то ѝ в бол­ни­ца­та нару­ша­ва пра­ва­та на жената

Група “Родилница” отбе­ля­за Световния ден за пре­мах­ва­не на наси­ли­е­то сре­щу жени­те със сайт, посве­тен на важ­ност­та на пър­вия кон­такт меж­ду май­ка­та и бебето

София, 25 ноем­в­ри 2011 г.

Рутинното раз­де­ля­не на родил­ка­та и бебе­то ѝ в бол­нич­на­та сре­да не е меди­цин­с­ки обосно­ва­но и нару­ша­ва пра­ва­та на жена­та.

За това алар­ми­ра­ха от гру­па “Родилница” днес, 25-ти ноем­в­ри, Световния ден за пре­мах­ва­не на наси­ли­е­то сре­щу жени­те. Родилница обя­ви старт на кам­па­ни­я­та си „Първи кон­такт – кам­па­ния за нераз­де­ля­не на май­ка­та и бебе­то след раж­да­не­то и по вре­ме на бол­нич­ния престой”. Кампанията цели да обър­не вни­ма­ние на тази тол­ко­ва трав­ма­тич­на за май­ки­те прак­ти­ка. Дори и при некол­ко­ча­со­во раз­де­ля­не от бебе­то май­ки­те раз­каз­ват, че се чув­с­т­ват „без­сил­ни,” „самот­ни,” „нищожни,”„тревожни,” „огра­бе­ни,” „нещас­т­ни,” „нака­за­ни,” „праз­ни,” „без­по­лез­ни,” „при­тес­не­ни.”

Стандартната прак­ти­ка в пове­че­то бъл­гар­с­ки бол­ни­ци е май­ки­те да са раз­де­ле­ни от бебе­та­та си за 2 до 6 часа след нор­мал­но раж­да­не и меж­ду 12 до 48 часа след раж­да­не с Цезарово сече­ние. По вре­ме на бол­нич­ния престой, кой­то вари­ра от 3 до 5 дни, в мно­го бол­ни­ци се при­ла­га режим на свиж­да­не, при кой­то май­ки­те виж­дат бебе­та­та си по вед­нъж на някол­ко часа, с пау­за от око­ло 6 часа през нощ­та. Най-още­те­ни са роди­те­ли­те на недо­но­се­ни деца, кои­то може да са отде­ле­ни от бебе­та­та си за дни и даже сед­ми­ци, като имат само спо­ра­дич­на въз­мож­ност да ги видят и да полу­чат инфор­ма­ция за тях.

През послед­ни­те 30 годи­ни меди­цин­с­ки­те изслед­ва­ния сис­те­ма­тич­но показ­ват, че най-добро­то мяс­то за едно бебе след раж­да­не­то е в ръце­те на май­ка му, най-доб­ре в бли­зък теле­сен кон­такт с нея. Когато са заед­но с май­ки­те си, бебе­та­та пла­чат по-мал­ко, под­дър­жат по-доб­ре телес­на­та си тем­пе­ра­ту­ра и започ­ват кър­ме­не­то по-успеш­но. Препоръките на Световната здрав­на орга­ни­за­ция (СЗО) сочат, че май­ки­те и бебе­та­та тряб­ва да са заед­но въз­мож­но най-ско­ро след раж­да­не­то, в рам­ки­те на пър­ви­те 30 мину­ти, а рутин­ни­те про­це­ду­ри като мие­не, мере­не и тег­ле­не на бебе­то тряб­ва да се отло­жат. Това важи и за май­ки­те, роди­ли с Цезарово сече­ние, като при мес­т­на упой­ка сре­ща­та може да се осъ­щес­т­ви вед­на­га след раж­да­не­то, а при пъл­на упой­ка след като май­ка­та се събу­ди. СЗО също така пре­по­ръч­ва родил­ки­те и бебе­та­та да не се раз­де­лят по вре­ме на целия бол­ни­чен престой. Грижите за бебе­та в общо нео­на­то­ло­гич­но отде­ле­ние е жела­тел­но да се избяг­ват, защо­то водят до раз­прос­т­ра­не­ние на инфекции.

Разделянето на май­ка­та и бебе­то нару­ша­ва пра­ва­та на май­ка­та. Според Конвенцията на ООН за пра­ва­та на дете­то роди­те­ли­те имат пра­во да не бъдат раз­де­ля­ни от дете­то си про­тив тях­на­та воля. Наредба 16 на Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то от 1996 годи­на посоч­ва, че еди­ни­ят от роди­те­ли­те на бол­но дете до 14 годи­ни има пра­во да го придру­жа­ва в бол­ни­ца­та. Това пра­во имат и роди­те­ли­те на недо­но­се­ни бебе­та, кои­то чес­то не виж­дат деца­та си с дни, кога­то те са в нео­на­то­ло­ги­я­та. Законът за здра­ве­то посоч­ва, че родил­ки­те и тех­ни­те ново­ро­де­ни имат пра­во на „опти­мал­на жиз­не­на сре­да,” като това включ­ва физи­чес­ко, пси­хи­чес­ко и соци­ал­но здра­ве. Майките имат пра­во да бъдат инфор­ми­ра­ни и да взи­мат реше­ния за все­ки аспект от гри­жи­те, кои­то се при­ла­гат на тех­ни­те деца.

Това, кое­то кам­па­ни­я­та “Първи кон­такт” цели да постиг­не, е всич­ки бол­ни­ци в България да спаз­ват зако­на и да пре­дос­та­вят въз­мож­ност май­ки­те и бебе­та­та да бъдат заед­но от момен­та на раж­да­не и по вре­ме на целия бол­ни­чен престой. Това не е скъ­по, не изис­к­ва спе­ци­ал­на тех­ни­ка или уме­ния, а само мал­ко по-гъв­ка­во отно­ше­ние от стра­на на меди­цин­с­кия пер­со­нал и зачи­та­не пра­ва­та на родителите.

Кампанията стар­ти­ра на 25-ти ноем­в­ри 2011 г. с пус­ка­не­то на спе­ци­ал­на интер­нет стра­ни­ца http://firstcontact.rodilnitza.com/, посве­те­на изця­ло на зна­чи­мост­та на пър­вия кон­такт меж­ду май­ка­та и бебе­то, защо е важ­но те да са заед­но вед­на­га след раж­да­не­то и да не се раз­де­лят по вре­ме на целия бол­ни­чен престой. Сайтът пре­дос­та­вя инфор­ма­ция и за кен­гу­ру гри­жа­та, коя­то се при­ла­га при недо­но­се­ни бебе­та. Родителите ще могат да наме­рят инфор­ма­ция за пра­ва­та им по отно­ше­ние на тях­но­то дете, кога­то се нами­рат в бол­нич­но заве­де­ние, също така да про­че­тат или спо­де­лят лич­ни раз­ка­зи. Медицинските спе­ци­а­лис­ти ще наме­рят обшир­на биб­ли­ог­ра­фия на меди­цин­с­ки изслед­ва­ния по темата. 

Освен раз­ви­тие на инфор­ма­ци­он­ния сайт, кой­то да пре­рас­т­не в плат­фор­ма за диа­лог и спо­де­ля­не на доб­ри прак­ти­ки, кам­па­ния „Първи кон­такт” пред­виж­да серия от откри­ти лек­ции, сре­щи, пуб­лич­ни про­жек­ции и дру­ги инициативи. 

Група “Родилница” при­зо­ва­ва всич­ки добро­вол­ци, кои­то искат да съдейс­т­ват за спаз­ва­не на пра­ва­та в част­та нераз­де­ля­не на май­ка и бебе, да се свър­жат чрез сайта.

Кампанията „Първи кон­такт” се под­кре­пя от Български хел­зинк­с­ки коми­тет, Сдружение “Естествено” и Асоциация на бъл­гар­с­ки­те дули.

 

За допъл­ни­тел­на информация: 

Ралица Георгиева Димитрова – 0 897 897 111

 

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.