Къде е бебето ми?

Прессъобщение

Разделянето на родил­ката и бебето ѝ в бол­ни­цата нару­шава пра­вата на жената

Група “Родилница” отбе­ляза Световния ден за пре­мах­ване на наси­ли­ето срещу жените със сайт, пос­ве­тен на важ­ността на пър­вия кон­такт между май­ката и бебето

София, 25 ноем­ври 2011 г.

Рутинното раз­де­ляне на родил­ката и бебето ѝ в бол­нич­ната среда не е меди­цин­ски обос­но­вано и нару­шава пра­вата на жената.

За това алар­ми­раха от група “Родилница” днес, 25-ти ноем­ври, Световния ден за пре­мах­ване на наси­ли­ето срещу жените. Родилница обяви старт на кам­па­ни­ята си „Първи кон­такт – кам­па­ния за нераз­де­ляне на май­ката и бебето след раж­да­нето и по време на бол­нич­ния прес­той”. Кам­па­ни­ята цели да обърне вни­ма­ние на тази тол­кова трав­ма­тична за май­ките прак­тика. Дори и при некол­ко­ча­сово раз­де­ляне от бебето май­ките раз­каз­ват, че се чув­с­т­ват „без­силни,” „самотни,” „нищожни,”„тревожни,” „огра­бени,” „нещас­тни,” „нака­зани,” „празни,” „без­по­лезни,” „при­тес­нени.”

Стандартната прак­тика в пове­чето бъл­гар­ски бол­ници е май­ките да са раз­де­лени от бебе­тата си за 2 до 6 часа след нор­мално раж­дане и между 12 до 48 часа след раж­дане с Цезарово сече­ние. По време на бол­нич­ния прес­той, който варира от 3 до 5 дни, в много бол­ници се при­лага режим на свиж­дане, при който май­ките виж­дат бебе­тата си по вед­нъж на няколко часа, с пауза от около 6 часа през нощта. Най-ощетени са роди­те­лите на недо­но­сени деца, които може да са отде­лени от бебе­тата си за дни и даже сед­мици, като имат само спо­ра­дична въз­мож­ност да ги видят и да полу­чат инфор­ма­ция за тях.

През пос­лед­ните 30 години меди­цин­с­ките изс­лед­ва­ния сис­те­ма­тично показ­ват, че най-доброто място за едно бебе след раж­да­нето е в ръцете на майка му, най-добре в бли­зък теле­сен кон­такт с нея. Когато са заедно с май­ките си, бебе­тата пла­чат по-малко, под­дър­жат по-добре телес­ната си тем­пе­ра­тура и започ­ват кър­ме­нето по-успешно. Пре­по­ръ­ките на Световната здравна орга­ни­за­ция (СЗО) сочат, че май­ките и бебе­тата трябва да са заедно въз­можно най-скоро след раж­да­нето, в рам­ките на пър­вите 30 минути, а рутин­ните про­це­дури като миене, мерене и тег­лене на бебето трябва да се отло­жат. Това важи и за май­ките, родили с Цезарово сече­ние, като при мес­тна упойка сре­щата може да се осъ­щес­тви вед­нага след раж­да­нето, а при пълна упойка след като май­ката се събуди. СЗО също така пре­по­ръчва родил­ките и бебе­тата да не се раз­де­лят по време на целия бол­ни­чен прес­той. Гри­жите за бебета в общо нео­на­то­ло­гично отде­ле­ние е жела­телно да се избяг­ват, защото водят до раз­п­рос­т­ра­не­ние на инфекции.

Разделянето на май­ката и бебето нару­шава пра­вата на май­ката. Според Кон­вен­ци­ята на ООН за пра­вата на детето роди­те­лите имат право да не бъдат раз­де­ляни от детето си про­тив тях­ната воля. Наредба 16 на Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето от 1996 година посочва, че еди­ният от роди­те­лите на болно дете до 14 години има право да го прид­ру­жава в бол­ни­цата. Това право имат и роди­те­лите на недо­но­сени бебета, които често не виж­дат децата си с дни, когато те са в нео­на­то­ло­ги­ята. Зако­нът за здра­вето посочва, че родил­ките и тех­ните ново­ро­дени имат право на „опти­мална жиз­нена среда,” като това включва физи­ческо, пси­хи­ческо и соци­ално здраве. Май­ките имат право да бъдат инфор­ми­рани и да взи­мат реше­ния за всеки аспект от гри­жите, които се при­ла­гат на тех­ните деца.

Това, което кам­па­ни­ята “Първи кон­такт” цели да пос­тигне, е всички бол­ници в Бъл­га­рия да спаз­ват закона и да пре­дос­та­вят въз­мож­ност май­ките и бебе­тата да бъдат заедно от момента на раж­дане и по време на целия бол­ни­чен прес­той. Това не е скъпо, не изис­ква спе­ци­ална тех­ника или уме­ния, а само малко по-гъвкаво отно­ше­ние от страна на меди­цин­с­кия пер­со­нал и зачи­тане пра­вата на родителите.

Кам­па­ни­ята стар­тира на 25-ти ноем­ври 2011 г. с пус­ка­нето на спе­ци­ална интер­нет стра­ница http://firstcontact.rodilnitza.com/, пос­ве­тена изцяло на зна­чи­мостта на пър­вия кон­такт между май­ката и бебето, защо е важно те да са заедно вед­нага след раж­да­нето и да не се раз­де­лят по време на целия бол­ни­чен прес­той. Сайтът пре­дос­тавя инфор­ма­ция и за кен­гуру гри­жата, която се при­лага при недо­но­сени бебета. Родителите ще могат да наме­рят инфор­ма­ция за пра­вата им по отно­ше­ние на тях­ното дете, когато се нами­рат в бол­нично заве­де­ние, също така да про­че­тат или спо­де­лят лични раз­кази. Меди­цин­с­ките спе­ци­а­листи ще наме­рят обширна биб­ли­ог­ра­фия на меди­цин­ски изс­лед­ва­ния по темата.

Освен раз­ви­тие на инфор­ма­ци­он­ния сайт, който да пре­рас­тне в плат­форма за диа­лог и спо­де­ляне на добри прак­тики, кам­па­ния „Първи кон­такт” пред­вижда серия от отк­рити лек­ции, срещи, пуб­лични про­жек­ции и други инициативи.

Група “Родилница” при­зо­вава всички доб­ро­волци, които искат да съдейс­т­ват за спаз­ване на пра­вата в частта нераз­де­ляне на майка и бебе, да се свър­жат чрез сайта.

Кам­па­ни­ята „Първи кон­такт” се под­к­репя от Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет, Сдружение “Естес­т­вено” и Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули.

 

За допъл­ни­телна информация:

Ралица Геор­ги­ева Димит­рова – 0 897 897 111

 

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.