Къде е бебето ми?
Първи контакт след цезарово сечение

Имах план и сил­но жела­ние да родя естес­т­ве­но, но на кон­т­ро­лен преглед ден след тер­ми­на се ока­за, че беба е заста­на­ла с рамо към ший­ка­та на мат­ка­та, гла­вич­ка­та вече не е фик­си­ра­на в таза (как­то беше в послед­ни­те някол­ко сед­ми­ци от бре­мен­ност­та) и е кил­на­та на една стра­на. Предвид това, и дру­ги фак­то­ри, като това, че съм на инва­лид­на колич­ка, изто­ща­вам се бър­зо, имам сил­но изра­зе­но изкри­вя­ва­не на гръб­на­ка точ­но в тазо­ва­та област и рис­ко­ве­те, кои­то пъл­на­та упой­ка носи за хора с мое­то забо­ля­ва­не (ако евен­ту­ал­но се нало­жи спеш­но сек­цио и епи­ду­рал­на­та не хва­не), след мно­го раз­мис­ли реших­ме да пре­ми­нем на опция пла­ни­ра­но сек­цио. Въпреки това, дър­жах мно­го да не бъда раз­де­ля­на с бебе­то от момен­та на раж­да­не, тъй като зна­ех кол­ко важ­но е това за със­то­я­ни­е­то на бебе­то, за при­вър­з­ва­не­то, как­то и за успеш­но­то уста­но­вя­ва­не на кър­ме­не­то. (more…)

Първи контакт: кампания за неразделяне на майката и бебето
след раждането и по време на болничния престой

РодилницаПо повод 25 ноем­в­ри, Международния ден за пре­мах­ва­не наси­ли­е­то сре­щу жени­те, гру­па Родилница орга­ни­зи­ра кам­па­ния Първи кон­такт, целя­ща да инфор­ми­ра общес­т­ве­ност­та за зна­чи­мост­та на пър­вия кон­такт меж­ду май­ка­та и бебе­то.

Въпреки мно­жес­т­во­то меди­цин­с­ки про­уч­ва­ния за пол­зи­те от ран­ния кон­такт меж­ду бебе­то и май­ка­та, бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци про­дъл­жа­ват рутин­но да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­ва­та на родил­ка­та. В момен­та бебе­та­та се отде­лят от май­ки­те сред­но за 2–6 часа след нор­мал­но раж­да­не и меж­ду 12–48 часа след Цезарово сече­ние. Това про­ти­во­ре­чи на пре­по­ръ­ки­те на Световната здрав­на орга­ни­за­ция бебе­та­та да се дават на май­ки­те в рам­ки­те на 30 мину­ти след раж­да­не­то, а рутин­ни­те про­це­ду­ри да се отла­гат за по-къс­но. Тези пре­по­ръ­ки са под­кре­пе­ни от мно­жес­т­во меди­цин­с­ки изслед­ва­ния от послед­ни­те 30 годи­ни.

Според Конвенцията на ООН за пра­ва­та на дете­то роди­те­ли­те имат пра­во да не бъдат раз­де­ля­ни от дете­то си про­тив тях­на­та воля. В допъл­не­ние, наред­ба от 1996 годи­на на Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то опре­де­ля, че еди­ни­ят от роди­те­ли­те на дете до 14 годи­ни има пра­во да го придру­жа­ва в бол­ни­ца­та. Това включ­ва и най-мал­ки­те паци­ен­ти, недо­но­се­ни­те бебе­та, чии­то роди­те­ли не биват допус­ка­ни да придру­жат деца­та си.

На насто­я­ща­та стра­ни­ца бъде­щи­те роди­те­ли ще могат да наме­рят инфор­ма­ция за пра­ва­та си, ста­тии за важ­ност­та на пър­вия кон­такт и лич­ни раз­ка­зи. Медицинските спе­ци­а­лис­ти ще могат да наме­рят биб­ли­ог­ра­фия на меди­цин­с­ки изслед­ва­ния по тема­та.

Кампанията се под­кре­пя от Български хел­зинк­с­ки коми­тет, Сдружение “Естествено” и Асоциация на бъл­гар­с­ки­те дули.

  Естествено АБДNND

Разделянето на родил­ка­та и бебе­то ѝ в бол­ни­ца­та нару­ша­ва пра­ва­та на жена­та

Група “Родилница” отбе­ля­за Световния ден за пре­мах­ва­не на наси­ли­е­то сре­щу жени­те със сайт, посве­тен на важ­ност­та на пър­вия кон­такт меж­ду май­ка­та и бебе­то

София, 25 ноем­в­ри 2011 г.

Рутинното раз­де­ля­не на родил­ка­та и бебе­то ѝ в бол­нич­на­та сре­да не е меди­цин­с­ки обосно­ва­но и нару­ша­ва пра­ва­та на жена­та.

За това алар­ми­ра­ха от гру­па “Родилница” днес, 25-ти ноем­в­ри, Световния ден за пре­мах­ва­не на наси­ли­е­то сре­щу жени­те. Родилница обя­ви старт на кам­па­ни­я­та си „Първи кон­такт – кам­па­ния за нераз­де­ля­не на май­ка­та и бебе­то след раж­да­не­то и по вре­ме на бол­нич­ния престой”. Кампанията цели да обър­не вни­ма­ние на тази тол­ко­ва трав­ма­тич­на за май­ки­те прак­ти­ка. Дори и при некол­ко­ча­со­во раз­де­ля­не от бебе­то май­ки­те раз­каз­ват, че се чув­с­т­ват „без­сил­ни,” „самот­ни,” „нищожни,”„тревожни,” „огра­бе­ни,” „нещас­т­ни,” „нака­за­ни,” „праз­ни,” „без­по­лез­ни,” „при­тес­не­ни.” (more…)

Ако има­те раж­да­не, при кое­то бебе­то е било с Вас от момен­та на раж­да­не, прак­ти­ку­ва­ли сте кон­такт кожа-до-кожа, кен­гу­ро­ва гри­жа или сте ини­ци­и­ра­ли кър­ме­не­то в пър­вия час след раж­да­не­то, изпра­те­те ни раз­ка­за си и ще го пуб­ли­ку­ва­ме тук. Можете да се свър­же­те с нас чрез стра­ни­ца­та ни за кон­так­ти.

Знаете ли как­ви пра­ва има­те в бол­ни­ца­та по отно­ше­ние на Вашето дете?

  1. Имате пра­во да НЕ бъде­те раз­де­ля­на от дете­то си про­тив Вашата воля. (Конвенция на ООН за пра­ва­та на дете­то, чл.9 и чл. 24)
  2. Имате пра­во да придру­жа­ва­те в бол­ни­ца дете­то си дока­то не навър­ши 14 годи­ни. (Наредба 16 от 21 август 1996 на Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то, чл. 31, ал. 2)
  3. Имате пра­во ПРЕДВАРИТЕЛНО да полу­чи­те инфор­ма­ция за вся­ка меди­цин­с­ка интер­вен­ция, при­ло­же­на на Вашето дете. (Закон за здра­ве­то, чл.87, ал.4; чл.88 и чл.89)
  4.  Имате пра­во да при­еме­те или отка­же­те вся­ка интер­вен­ция, пред­ло­же­на на Вашето дете. (Закон за здра­ве­то, чл.90)
  5. Имате пра­во на инфор­ма­ция и помощ по отно­ше­ние на кър­ме­не­то. (Конвенция на ООН за пра­ва­та на дете­то, чл. 24, ал. 2, т.(д))
  6. Имате пра­во на пове­че от едно меди­цин­с­ко ста­но­ви­ще по отно­ше­ние на поста­ве­на диаг­но­за или лече­ние. (Закон за здра­ве­то, чл. 86, ал. 1, т. 4)
  7. Имате пра­во на достъп до цяла­та меди­цин­с­ка доку­мен­та­ция за Вас и за Вашето дете, как­то и на копия на всич­ки меди­цин­с­ки доку­мен­ти. (Закон за здра­ве­то, чл. 28б, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 13)

Тези пра­ва са Ви гаран­ти­ра­ни. Вътрешните пра­ви­ла на бол­ни­ца­та не могат да иззе­мат тези Ваши пра­ва.

Следродилният пре­ход от емб­ри­он към ново­ро­де­но може да се харак­те­ри­зи­ра с дума­та „пре­къс­ва­не“. Новороденото тряб­ва неиз­беж­но да про­ме­ни сре­да­та си от тъм­но­то, топ­ло, мок­ро, защи­те­но мяс­то в утро­ба­та с по-сту­де­ни­те, сухи, ярки, шум­ни усло­вия на вън­ш­ния свят. Пъпната връв е пре­къс­на­та. Раздяла и раз­къс­ва­не са клю­чо­ви­те думи. Добре извес­т­ни­те про­ме­ни изис­к­ват топ­лин­на, сър­деч­но-съдо­ва, белод­роб­на, вес­ти­бу­лар­на, имун­на и мета­бо­лит­на адап­та­ция.

Сърдечно-съдо­ва­та, имун­на­та и топ­лин­на­та адап­та­ция са доб­ре доку­мен­ти­ра­ни в меди­цин­с­ки­те и аку­шер­с­ки­те учеб­ни­ци. Успешната мета­бо­лит­на адап­та­ция е също тол­ко­ва кри­тич­на за здра­ве­то на бебе­то. Въпреки това пове­че­то аку­шер­с­ки и мно­го педи­ат­рич­ни тек­с­то­ве не опис­ват нор­мал­на­та физи­о­ло­гия на мета­бо­лит­ния пре­ход от емб­ри­он към ново­ро­де­но. Вместо това, мета­бо­лит­на­та адап­та­ция се обсъж­да в гла­ви­те, посве­те­ни на хипог­ли­ке­ми­я­та или във връз­ка с нару­ше­ния на кръв­на­та глю­коз­на хоме­ос­та­за. (more…)