Къде е бебето ми?
Първи контакт след цезарово сечение

Имах план и силно жела­ние да родя естес­т­вено, но на кон­т­ро­лен прег­лед ден след тер­мина се оказа, че беба е зас­та­нала с рамо към ший­ката на мат­ката, гла­вич­ката вече не е фик­си­рана в таза (както беше в пос­лед­ните няколко сед­мици от бре­мен­ността) и е кил­ната на една страна. Пред­вид това, и други фак­тори, като това, че съм на инва­лидна количка, изто­ща­вам се бързо, имам силно изра­зено изк­ри­вя­ване на гръб­нака точно в тазо­вата област и рис­ко­вете, които пъл­ната упойка носи за хора с моето забо­ля­ване (ако евен­ту­ално се наложи спешно сек­цио и епи­ду­рал­ната не хване), след много раз­мисли решихме да пре­ми­нем на опция пла­ни­рано сек­цио. Въп­реки това, дър­жах много да не бъда раз­де­ляна с бебето от момента на раж­дане, тъй като знаех колко важно е това за със­то­я­ни­ето на бебето, за при­вър­з­ва­нето, както и за успеш­ното уста­но­вя­ване на кър­ме­нето. (more…)

Първи кон­такт: кам­па­ния за нераз­де­ляне на май­ката и бебето
след раж­да­нето и по време на бол­нич­ния престой

РодилницаПо повод 25 ноем­ври, Меж­ду­на­род­ния ден за пре­мах­ване наси­ли­ето срещу жените, група Родилница орга­ни­зира кам­па­ния Първи кон­такт, целяща да инфор­мира общес­т­ве­ността за зна­чи­мостта на пър­вия кон­такт между май­ката и бебето.

Въп­реки мно­жес­т­вото меди­цин­ски про­уч­ва­ния за пол­зите от ран­ния кон­такт между бебето и май­ката, бъл­гар­с­ките бол­ници про­дъл­жа­ват рутинно да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­вата на родил­ката. В момента бебе­тата се отде­лят от май­ките средно за 2–6 часа след нор­мално раж­дане и между 12–48 часа след Цезарово сече­ние. Това про­ти­во­речи на пре­по­ръ­ките на Световната здравна орга­ни­за­ция бебе­тата да се дават на май­ките в рам­ките на 30 минути след раж­да­нето, а рутин­ните про­це­дури да се отла­гат за по-късно. Тези пре­по­ръки са под­к­ре­пени от мно­жес­тво меди­цин­ски изс­лед­ва­ния от пос­лед­ните 30 години.

Според Кон­вен­ци­ята на ООН за пра­вата на детето роди­те­лите имат право да не бъдат раз­де­ляни от детето си про­тив тях­ната воля. В допъл­не­ние, наредба от 1996 година на Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето опре­деля, че еди­ният от роди­те­лите на дете до 14 години има право да го прид­ру­жава в бол­ни­цата. Това включва и най-малките паци­енти, недо­но­се­ните бебета, чиито роди­тели не биват допус­кани да прид­ру­жат децата си.

На нас­то­я­щата стра­ница бъде­щите роди­тели ще могат да наме­рят инфор­ма­ция за пра­вата си, ста­тии за важ­ността на пър­вия кон­такт и лични раз­кази. Меди­цин­с­ките спе­ци­а­листи ще могат да наме­рят биб­ли­ог­ра­фия на меди­цин­ски изс­лед­ва­ния по темата.

Кам­па­ни­ята се под­к­репя от Бъл­гар­ски хел­зин­к­ски коми­тет, Сдружение “Естес­т­вено” и Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ките дули.

  Естествено АБДNND

Разделянето на родил­ката и бебето ѝ в бол­ни­цата нару­шава пра­вата на жената

Група “Родилница” отбе­ляза Световния ден за пре­мах­ване на наси­ли­ето срещу жените със сайт, пос­ве­тен на важ­ността на пър­вия кон­такт между май­ката и бебето

София, 25 ноем­ври 2011 г.

Рутинното раз­де­ляне на родил­ката и бебето ѝ в бол­нич­ната среда не е меди­цин­ски обос­но­вано и нару­шава пра­вата на жената.

За това алар­ми­раха от група “Родилница” днес, 25-ти ноем­ври, Световния ден за пре­мах­ване на наси­ли­ето срещу жените. Родилница обяви старт на кам­па­ни­ята си „Първи кон­такт – кам­па­ния за нераз­де­ляне на май­ката и бебето след раж­да­нето и по време на бол­нич­ния прес­той”. Кам­па­ни­ята цели да обърне вни­ма­ние на тази тол­кова трав­ма­тична за май­ките прак­тика. Дори и при некол­ко­ча­сово раз­де­ляне от бебето май­ките раз­каз­ват, че се чув­с­т­ват „без­силни,” „самотни,” „нищожни,”„тревожни,” „огра­бени,” „нещас­тни,” „нака­зани,” „празни,” „без­по­лезни,” „при­тес­нени.” (more…)

Ако имате раж­дане, при което бебето е било с Вас от момента на раж­дане, прак­ти­ку­вали сте кон­такт кожа-до-кожа, кен­гу­рова грижа или сте ини­ци­и­рали кър­ме­нето в пър­вия час след раж­да­нето, изп­ра­тете ни раз­каза си и ще го пуб­ли­ку­ваме тук. Можете да се свър­жете с нас чрез стра­ни­цата ни за кон­такти.

Зна­ете ли какви права имате в бол­ни­цата по отно­ше­ние на Вашето дете?

  1. Имате право да НЕ бъдете раз­де­ляна от детето си про­тив Вашата воля. (Кон­вен­ция на ООН за пра­вата на детето, чл.9 и чл. 24)
  2. Имате право да прид­ру­жа­вате в бол­ница детето си докато не навърши 14 години. (Наредба 16 от 21 август 1996 на Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето, чл. 31, ал. 2)
  3. Имате право ПРЕДВАРИТЕЛНО да полу­чите инфор­ма­ция за всяка меди­цин­ска интер­вен­ция, при­ло­жена на Вашето дете. (Закон за здра­вето, чл.87, ал.4; чл.88 и чл.89)
  4.  Имате право да при­е­мете или отка­жете всяка интер­вен­ция, пред­ло­жена на Вашето дете. (Закон за здра­вето, чл.90)
  5. Имате право на инфор­ма­ция и помощ по отно­ше­ние на кър­ме­нето. (Кон­вен­ция на ООН за пра­вата на детето, чл. 24, ал. 2, т.(д))
  6. Имате право на повече от едно меди­цин­ско ста­но­вище по отно­ше­ние на пос­та­вена диаг­ноза или лече­ние. (Закон за здра­вето, чл. 86, ал. 1, т. 4)
  7. Имате право на дос­тъп до цялата меди­цин­ска доку­мен­та­ция за Вас и за Вашето дете, както и на копия на всички меди­цин­ски доку­менти. (Закон за здра­вето, чл. 28б, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 13)

Тези права са Ви гаран­ти­рани. Вът­реш­ните пра­вила на бол­ни­цата не могат да иззе­мат тези Ваши права.

Следродилният пре­ход от емб­рион към ново­ро­дено може да се харак­те­ри­зира с думата „пре­къс­ване“. Ново­ро­де­ното трябва неиз­бежно да про­мени сре­дата си от тъм­ното, топло, мокро, защи­тено място в утро­бата с по-студените, сухи, ярки, шумни усло­вия на вън­ш­ния свят. Пъп­ната връв е пре­къс­ната. Раздяла и раз­къс­ване са клю­чо­вите думи. Добре извес­т­ните про­мени изис­к­ват топ­линна, сърдечно-съдова, белод­робна, вес­ти­бу­ларна, имунна и мета­бо­литна адаптация.

Сърдечно-съдовата, имун­ната и топ­лин­ната адап­та­ция са добре доку­мен­ти­рани в меди­цин­с­ките и аку­шер­с­ките учеб­ници. Успешната мета­бо­литна адап­та­ция е също тол­кова кри­тична за здра­вето на бебето. Въп­реки това пове­чето аку­шер­ски и много педи­ат­рични тек­с­тове не опис­ват нор­мал­ната физи­о­ло­гия на мета­бо­лит­ния пре­ход от емб­рион към ново­ро­дено. Вместо това, мета­бо­лит­ната адап­та­ция се обсъжда в гла­вите, пос­ве­тени на хипог­ли­ке­ми­ята или във връзка с нару­ше­ния на кръв­ната глю­козна хоме­ос­таза. (more…)