Къде е бебето ми?

Вашите права

Зна­ете ли какви права имате в бол­ни­цата по отно­ше­ние на Вашето дете?

  1. Имате право да НЕ бъдете раз­де­ляна от детето си про­тив Вашата воля. (Кон­вен­ция на ООН за пра­вата на детето, чл.9 и чл. 24)
  2. Имате право да прид­ру­жа­вате в бол­ница детето си докато не навърши 14 години. (Наредба 16 от 21 август 1996 на Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето, чл. 31, ал. 2)
  3. Имате право ПРЕДВАРИТЕЛНО да полу­чите инфор­ма­ция за всяка меди­цин­ска интер­вен­ция, при­ло­жена на Вашето дете. (Закон за здра­вето, чл.87, ал.4; чл.88 и чл.89)
  4.  Имате право да при­е­мете или отка­жете всяка интер­вен­ция, пред­ло­жена на Вашето дете. (Закон за здра­вето, чл.90)
  5. Имате право на инфор­ма­ция и помощ по отно­ше­ние на кър­ме­нето. (Кон­вен­ция на ООН за пра­вата на детето, чл. 24, ал. 2, т.(д))
  6. Имате право на повече от едно меди­цин­ско ста­но­вище по отно­ше­ние на пос­та­вена диаг­ноза или лече­ние. (Закон за здра­вето, чл. 86, ал. 1, т. 4)
  7. Имате право на дос­тъп до цялата меди­цин­ска доку­мен­та­ция за Вас и за Вашето дете, както и на копия на всички меди­цин­ски доку­менти. (Закон за здра­вето, чл. 28б, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 13)

Тези права са Ви гаран­ти­рани. Вът­реш­ните пра­вила на бол­ни­цата не могат да иззе­мат тези Ваши права.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.