Къде е бебето ми?

Вашите права

Знаете ли как­ви пра­ва има­те в бол­ни­ца­та по отно­ше­ние на Вашето дете?

  1. Имате пра­во да НЕ бъде­те раз­де­ля­на от дете­то си про­тив Вашата воля. (Конвенция на ООН за пра­ва­та на дете­то, чл.9 и чл. 24)
  2. Имате пра­во да придру­жа­ва­те в бол­ни­ца дете­то си дока­то не навър­ши 14 годи­ни. (Наредба 16 от 21 август 1996 на Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то, чл. 31, ал. 2)
  3. Имате пра­во ПРЕДВАРИТЕЛНО да полу­чи­те инфор­ма­ция за вся­ка меди­цин­с­ка интер­вен­ция, при­ло­же­на на Вашето дете. (Закон за здра­ве­то, чл.87, ал.4; чл.88 и чл.89)
  4.  Имате пра­во да при­еме­те или отка­же­те вся­ка интер­вен­ция, пред­ло­же­на на Вашето дете. (Закон за здра­ве­то, чл.90)
  5. Имате пра­во на инфор­ма­ция и помощ по отно­ше­ние на кър­ме­не­то. (Конвенция на ООН за пра­ва­та на дете­то, чл. 24, ал. 2, т.(д))
  6. Имате пра­во на пове­че от едно меди­цин­с­ко ста­но­ви­ще по отно­ше­ние на поста­ве­на диаг­но­за или лече­ние. (Закон за здра­ве­то, чл. 86, ал. 1, т. 4)
  7. Имате пра­во на достъп до цяла­та меди­цин­с­ка доку­мен­та­ция за Вас и за Вашето дете, как­то и на копия на всич­ки меди­цин­с­ки доку­мен­ти. (Закон за здра­ве­то, чл. 28б, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 13)

Тези пра­ва са Ви гаран­ти­ра­ни. Вътрешните пра­ви­ла на бол­ни­ца­та не могат да иззе­мат тези Ваши права.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.