Къде е бебето ми?

Първият контакт и формирането на връзката между майката и бебето

Кон­так­тът между май­ката и ново­ро­де­ното в ран­до­ми­зи­рано про­уч­ване на кен­гуру гри­жата (кожа до кожа)

Целта на про­уч­ва­нето е да сравни вида и типа кон­такт в пър­вите 0–48 часа след раж­да­нето за двой­ката майка и недо­но­сено бебе, които са при­ла­гали кен­гуру грижи или стан­дар­тни грижи (кон­т­ролна група). Про­цен­тът на кон­такт кожа до кожа е много по-малък от очак­ва­ното. При­чи­ните включ­ват невъз­мож­ността на май­ката или недо­но­се­ното да учас­т­ват, както и чести пре­къс­ва­ния от страна на пер­со­нала. Тези данни сочат, че е нужна бол­нична и соци­ална под­к­репа за семейс­т­вата, за да може да се започне ранен кон­такт кожа до кожа, про­дъл­жи­те­лен кон­такт кожа до кожа между май­ката и ново­ро­де­ното, както и нама­ля­ване на стреса при майките.
Anderson GC, Chiu SH, Dombrowski MA, Swinth JY, Albert JM, Wada N 2003, Mother-newborn contact in a randomized trial of kangaroo (skin-to-skin) care, J Obstet Gynecol Neonat Nurs, 32(5): 604–611.
Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14565739

Ранен кон­такт, соци­ална под­к­репа и изг­раж­дане на връз­ката между май­ката и новороденото.

Това про­уч­ване е тес­т­вало хипо­те­зата, че период на бли­зък кон­такт между май­ката и ново­ро­де­ното вед­нага след раж­да­нето под­по­мага уста­но­вя­ва­нето на връз­ката между два­мата. Два­де­сет и девет майки били опре­де­лени в група, при която бебето се пос­тавя на корема на май­ката за един час. Тридесет майки полу­чили рутинни грижи, при които бебето било пока­зано на май­ката и след това отне­сено в дет­с­ката стая. Май­ките, които полу­чили допъл­ни­те­лен кон­такт, показ­вали по-привързано дър­жа­ние към бебе­тата си в срав­не­ние с май­ките, които полу­чили рутинни грижи.
Anisfeld E, Lipper E 1983, Early contact, social support and mother-infant bonding, Pediatrics, 72:79–83.

Вли­я­ни­ето на ран­ния кон­такт върху май­чи­ното въз­п­ри­я­тие на пове­де­ни­ето на новороденото

Вли­я­ни­ето на допъл­ни­те­лен кон­такт между май­ката и ново­ро­де­ното по време на пър­вия час след раж­да­нето върху май­чи­ното въз­п­ри­е­мане на пове­де­ни­ето на бебето един месец след раж­да­нето е било изме­рено от Broussard Neonatal Perception Inventories и въп­ро­сите за при­вър­з­ване на Клаус и коле­гите му. Зак­лю­че­ни­ето е, че вли­я­ни­ето на допъл­ни­те­лен кон­такт през пър­вия час след раж­да­нето не доп­ри­нася за про­мени на май­чи­ното въз­п­ри­е­мане на пове­де­ни­ето на новороденото.

Craig L, Tyson JE, Samson J, Lasky RE 1982, The effect of early contact on maternal perception of infant behavior, Early Hum Develop, 6: 197–204.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7094857

Май­чино при­вър­з­ване и само­въз­п­ри­я­тие: вли­я­ние на ран­ния кон­такт кожа до кожа

Целта е да се опре­дели вли­я­ни­ето на кон­такта кожа до кожа между май­ката и ново­ро­де­ното в пър­вите часове след раж­да­нето върху по-нататъшната май­чина при­вър­за­ност и само­въз­п­ри­я­тие. Не са отче­тени зна­чи­телни раз­лики при 36-часови и три-месечни пове­де­ния на при­вър­за­ност или при пре­на­тал­ните и нап­ра­вени на три месеца оценки на само­въз­п­ри­я­ти­ето. За пове­чето жени, май­чин­с­т­вото за първи път изг­лежда има пози­тивно вли­я­ние върху тях­ното самовъзприятие.

Curry MA 1982, Maternal attachment behavior and the mother’s self-concept: the effect of early skin-to skin contact, Nurs Res, 32: 73–78.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6926651

Дъл­гот­раен ефект от допъл­ни­те­лен кон­такт в пър­вия час след раж­да­нето върху пове­де­ни­ето на май­ката и ново­ро­де­ното. Първа оценка на 36тия час.

Вре­мето вед­нага след раж­дане може да е много важно за раз­ви­тие на връз­ката между май­ката и ново­ро­де­ното.  Много малко се знае обаче за дъл­гос­роч­ния ефект на бол­нич­ните прак­тики по време на този период. Това поруч­ване изс­ледва ефекта от допъл­ни­те­лен кон­такт по време на пър­вия час след раж­да­нето. Тридесет и шест часа след раж­да­нето жени родили за първи път показ­вали дър­жа­ние като жени с повече раж­да­ния, които полу­ча­вали рутинни грижи. Ново­ро­де­ните на жени с първо раж­дане, които полу­ча­вали рутинни грижи, пла­чели най-често.

De Château P, Wilberg B 1977, Long-term effects on mother-infant behavior of extra contact during the first hour post partum. I First observations at 36 hours, Acta Ped Scand, 66: 137–143.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/842335

Дъл­гот­раен ефект от допъл­ни­те­лен кон­такт в пър­вия час след раж­да­нето върху пове­де­ни­ето на май­ката и ново­ро­де­ното II. Пос­лед­ващо про­уч­ване на три месеца.

Жени с първо раж­дане и тех­ните ново­ро­дени полу­чили по 15–20 минути допъл­ни­телно сукане и кон­такт кожа до кожа след раж­да­нето. Това изс­лед­ване е про­дъл­же­ние на пре­дишно, при което били забе­ля­зани про­мени между дър­жа­ни­ето на майки, полу­чили допъл­ни­те­лен кон­такт и кон­т­рол­ната група. Нас­то­я­щото про­уч­ване е нап­ра­вено 3 месеца след раж­да­нето и се със­тои в наб­лю­де­ние на играта на май­ката и бебето и лични интер­вюта с май­ките. Май­ките, полу­чили допъл­ни­те­лен кон­такт след раж­да­нето, пре­кар­вали повече време целу­вайки и гле­дайки ново­ро­де­ните. Тези ново­ро­дени се усмих­вали по-често и пла­чели по-рядко. По-голям про­цент от май­ките, полу­чили допъл­ни­тел­ния кон­такт, все още кър­мели децата си.

De Château P, Wilberg B 1977, Long-term effects on mother-infant behavior of extra contact during the first hour post partum. II. A follow-up at three months, Acta Ped Scand, 66: 145–151.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/842336

При­вър­з­ване: ско­рошни наб­лю­де­ния, които про­ме­нят пери­на­тал­ната грижа

През пос­лед­ните три десе­ти­ле­тия има заси­лен инте­рес към връз­ката между роди­теля и ново­ро­де­ното с надеж­дата, че ще раз­бе­рем повече за тази връзка и това ще доведе до по-добра пери­на­тална грижа и нама­ляне на слу­ча­ите на дет­ско наси­лие, зане­ма­ря­ване и изос­та­вяне. Скорошни зак­лю­че­ния от изс­лед­ва­ния дават доста силна обос­новка за основни про­мени в някои бол­нични прак­тики, имащи отно­ше­ние към про­цеса на при­вър­з­ване. Неп­ре­къс­на­тата под­к­репа за май­ката по време на раж­да­нето води до по-често и по-дълго кър­мене, по-привързан кон­такт между май­ката и бебето и пси­хо­ло­ги­чески ползи. Има зна­чи­телно нама­ля­ване на плача при ново­ро­де­ното, когато е кожа до кожа с май­ката, а спо­соб­нос­тите на май­чи­ните гърди да затоп­лят са адап­тивни. Оку­ра­жа­ва­нето на кон­такта на май­ката и ново­ро­де­ното от раж­да­нето ната­тък и прес­тоят им в една стая могат зна­чи­телно да удъл­жат кър­ме­нето и да нама­лят слу­ча­ите на наси­лие, зане­ма­ря­ване и изоставяне.

Kennell, JH, Klaus, MH (1998). Bonding: Recent Observations that alter perinatal care. Pediatrics in Review, 19, 4–12.

Линк: http://pedsinreview.aappublications.org/content/19/1/4.extract

Ранен кон­такт между май­ката и ново­ро­де­ното и връз­ката между май­ката и детето

Lamb, M. (1983). Early mother-neonate contact and the mother-child relationship. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24, 487–494.

Линк: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469–7610.1983.tb00124.x/abstract

Вли­я­ни­ето на ран­ния кон­такт между май­кат и ново­ро­де­ното след цеза­рово сечение

Това изс­лед­ване про­учва ефекта от ранен кон­такт между май­ката и ново­ро­де­ното върху въз­п­ри­я­ти­ята, отно­ше­ни­ето и пове­де­ни­ето на май­ките след цеза­рово сече­ние. Май­ките в кон­т­рол­ната група полу­чили стан­дар­т­ните про­це­дури след цеза­рово сече­ние, които включ­ват само кра­тък кон­такт между май­ката и ново­ро­де­ното в пър­вите 12 часа след опе­ра­ци­ята. Май­ките в изс­лед­ва­ната група полу­чили въз­мож­ност за ранен кон­такт с ново­ро­де­ното  в пър­вите 12 часа. Резултатите от изс­лед­ва­нето показ­ват, че има период след раж­да­нето, в който кон­так­тът между май­ката и ново­ро­де­ното има зна­чи­телно отра­же­ние върху май­чи­ната грижа. Това изс­лед­ване пре­дос­тавя дирек­тни изводи, че бол­ни­ците трябва да въз­п­ри­е­мат прак­тики, които оку­ра­жа­ват ран­ния кон­такт между май­ката и ново­ро­де­ното след цеза­рово сечение.

Mc Clellan MS, Cabianca WA 1980, Effects of early mother-infant contact following cesarean birth, Obstet Gynecol, 56: 52–55.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7383488

Установяване на връз­ката между май­ката и ново­ро­де­ното: неус­пешно обобщение

Svejda MJ, Campos JJ, Emde RN 1980, Mother-infant bonding: failure to generalize, Child Dev, 51: 775–779.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7418513

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.