Къде е бебето ми?

Първият контакт и формирането на връзката между майката и бебето

Контактът между майката и новороденото в рандомизирано проучване на кенгуру грижата (кожа до кожа)

Целта на про­уч­ва­не­то е да срав­ни вида и типа кон­такт в пър­ви­те 0–48 часа след раж­да­не­то за двой­ка­та май­ка и недо­но­се­но бебе, кои­то са при­ла­га­ли кен­гу­ру гри­жи или стан­дар­т­ни гри­жи (кон­т­рол­на гру­па). Процентът на кон­такт кожа до кожа е мно­го по-малък от очак­ва­но­то. Причините включ­ват невъз­мож­ност­та на май­ка­та или недо­но­се­но­то да учас­т­ват, как­то и чес­ти пре­къс­ва­ния от стра­на на пер­со­на­ла. Тези дан­ни сочат, че е нуж­на бол­нич­на и соци­ал­на под­кре­па за семейс­т­ва­та, за да може да се започ­не ранен кон­такт кожа до кожа, про­дъл­жи­те­лен кон­такт кожа до кожа меж­ду май­ка­та и ново­ро­де­но­то, как­то и нама­ля­ва­не на стре­са при майките.
Anderson GC, Chiu SH, Dombrowski MA, Swinth JY, Albert JM, Wada N 2003, Mother-newborn contact in a randomized trial of kangaroo (skin-to-skin) care, J Obstet Gynecol Neonat Nurs, 32(5): 604–611.
Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14565739

Ранен контакт, социална подкрепа и изграждане на връзката между майката и новороденото.

Това про­уч­ва­не е тес­т­ва­ло хипо­те­за­та, че пери­од на бли­зък кон­такт меж­ду май­ка­та и ново­ро­де­но­то вед­на­га след раж­да­не­то под­по­ма­га уста­но­вя­ва­не­то на връз­ка­та меж­ду два­ма­та. Двадесет и девет май­ки били опре­де­ле­ни в гру­па, при коя­то бебе­то се поста­вя на коре­ма на май­ка­та за един час. Тридесет май­ки полу­чи­ли рутин­ни гри­жи, при кои­то бебе­то било пока­за­но на май­ка­та и след това отне­се­но в дет­с­ка­та стая. Майките, кои­то полу­чи­ли допъл­ни­те­лен кон­такт, показ­ва­ли по-при­вър­за­но дър­жа­ние към бебе­та­та си в срав­не­ние с май­ки­те, кои­то полу­чи­ли рутин­ни грижи.
Anisfeld E, Lipper E 1983, Early contact, social support and mother-infant bonding, Pediatrics, 72:79–83.

Влиянието на ранния контакт върху майчиното възприятие на поведението на новороденото

Влиянието на допъл­ни­те­лен кон­такт меж­ду май­ка­та и ново­ро­де­но­то по вре­ме на пър­вия час след раж­да­не­то вър­ху май­чи­но­то въз­при­е­ма­не на пове­де­ни­е­то на бебе­то един месец след раж­да­не­то е било изме­ре­но от Broussard Neonatal Perception Inventories и въп­ро­си­те за при­вър­з­ва­не на Клаус и коле­ги­те му. Заключението е, че вли­я­ни­е­то на допъл­ни­те­лен кон­такт през пър­вия час след раж­да­не­то не допри­на­ся за про­ме­ни на май­чи­но­то въз­при­е­ма­не на пове­де­ни­е­то на новороденото.

Craig L, Tyson JE, Samson J, Lasky RE 1982, The effect of early contact on maternal perception of infant behavior, Early Hum Develop, 6: 197–204.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7094857

Майчино привързване и самовъзприятие: влияние на ранния контакт кожа до кожа

Целта е да се опре­де­ли вли­я­ни­е­то на кон­так­та кожа до кожа меж­ду май­ка­та и ново­ро­де­но­то в пър­ви­те часо­ве след раж­да­не­то вър­ху по-ната­тъш­на­та май­чи­на при­вър­за­ност и само­въз­п­ри­я­тие. Не са отче­те­ни зна­чи­тел­ни раз­ли­ки при 36-часо­ви и три-месеч­ни пове­де­ния на при­вър­за­ност или при пре­на­тал­ни­те и напра­ве­ни на три месе­ца оцен­ки на само­въз­п­ри­я­ти­е­то. За пове­че­то жени, май­чин­с­т­во­то за пър­ви път изглеж­да има пози­тив­но вли­я­ние вър­ху тях­но­то самовъзприятие.

Curry MA 1982, Maternal attachment behavior and the mother’s self-concept: the effect of early skin-to skin contact, Nurs Res, 32: 73–78.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6926651

Дълготраен ефект от допълнителен контакт в първия час след раждането върху поведението на майката и новороденото. Първа оценка на 36тия час.

Времето вед­на­га след раж­да­не може да е мно­го важ­но за раз­ви­тие на връз­ка­та меж­ду май­ка­та и ново­ро­де­но­то.  Много мал­ко се знае оба­че за дъл­гос­роч­ния ефект на бол­нич­ни­те прак­ти­ки по вре­ме на този пери­од. Това поруч­ва­не изслед­ва ефек­та от допъл­ни­те­лен кон­такт по вре­ме на пър­вия час след раж­да­не­то. Тридесет и шест часа след раж­да­не­то жени роди­ли за пър­ви път показ­ва­ли дър­жа­ние като жени с пове­че раж­да­ния, кои­то полу­ча­ва­ли рутин­ни гри­жи. Новородените на жени с пър­во раж­да­не, кои­то полу­ча­ва­ли рутин­ни гри­жи, пла­че­ли най-често.

De Château P, Wilberg B 1977, Long-term effects on mother-infant behavior of extra contact during the first hour post partum. I First observations at 36 hours, Acta Ped Scand, 66: 137–143.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/842335

Дълготраен ефект от допълнителен контакт в първия час след раждането върху поведението на майката и новороденото II. Последващо проучване на три месеца.

Жени с пър­во раж­да­не и тех­ни­те ново­ро­де­ни полу­чи­ли по 15–20 мину­ти допъл­ни­тел­но сука­не и кон­такт кожа до кожа след раж­да­не­то. Това изслед­ва­не е про­дъл­же­ние на пре­диш­но, при кое­то били забе­ля­за­ни про­ме­ни меж­ду дър­жа­ни­е­то на май­ки, полу­чи­ли допъл­ни­те­лен кон­такт и кон­т­рол­на­та гру­па. Настоящото про­уч­ва­не е напра­ве­но 3 месе­ца след раж­да­не­то и се със­тои в наблю­де­ние на игра­та на май­ка­та и бебе­то и лич­ни интер­вю­та с май­ки­те. Майките, полу­чи­ли допъл­ни­те­лен кон­такт след раж­да­не­то, пре­кар­ва­ли пове­че вре­ме целу­вай­ки и гле­дай­ки ново­ро­де­ни­те. Тези ново­ро­де­ни се усмих­ва­ли по-чес­то и пла­че­ли по-ряд­ко. По-голям про­цент от май­ки­те, полу­чи­ли допъл­ни­тел­ния кон­такт, все още кър­ме­ли деца­та си.

De Château P, Wilberg B 1977, Long-term effects on mother-infant behavior of extra contact during the first hour post partum. II. A follow-up at three months, Acta Ped Scand, 66: 145–151.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/842336

Привързване: скорошни наблюдения, които променят перинаталната грижа

През послед­ни­те три десе­ти­ле­тия има заси­лен инте­рес към връз­ка­та меж­ду роди­те­ля и ново­ро­де­но­то с надеж­да­та, че ще раз­бе­рем пове­че за тази връз­ка и това ще дове­де до по-доб­ра пери­на­тал­на гри­жа и нама­ля­не на слу­ча­и­те на дет­с­ко наси­лие, зане­ма­ря­ва­не и изос­та­вя­не. Скорошни заклю­че­ния от изслед­ва­ния дават доста сил­на обоснов­ка за основ­ни про­ме­ни в някои бол­нич­ни прак­ти­ки, има­щи отно­ше­ние към про­це­са на при­вър­з­ва­не. Непрекъснатата под­кре­па за май­ка­та по вре­ме на раж­да­не­то води до по-чес­то и по-дъл­го кър­ме­не, по-при­вър­зан кон­такт меж­ду май­ка­та и бебе­то и пси­хо­ло­ги­чес­ки пол­зи. Има зна­чи­тел­но нама­ля­ва­не на пла­ча при ново­ро­де­но­то, кога­то е кожа до кожа с май­ка­та, а спо­соб­нос­ти­те на май­чи­ни­те гър­ди да затоп­лят са адап­тив­ни. Окуражаването на кон­так­та на май­ка­та и ново­ро­де­но­то от раж­да­не­то ната­тък и престо­ят им в една стая могат зна­чи­тел­но да удъл­жат кър­ме­не­то и да нама­лят слу­ча­и­те на наси­лие, зане­ма­ря­ва­не и изоставяне.

Kennell, JH, Klaus, MH (1998). Bonding: Recent Observations that alter perinatal care. Pediatrics in Review, 19, 4–12.

Линк: http://pedsinreview.aappublications.org/content/19/1/4.extract

Ранен контакт между майката и новороденото и връзката между майката и детето

Lamb, M. (1983). Early mother-neonate contact and the mother-child relationship. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24, 487–494.

Линк: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469–7610.1983.tb00124.x/abstract

Влиянието на ранния контакт между майкат и новороденото след цезарово сечение

Това изслед­ва­не про­уч­ва ефек­та от ранен кон­такт меж­ду май­ка­та и ново­ро­де­но­то вър­ху въз­при­я­ти­я­та, отно­ше­ни­е­то и пове­де­ни­е­то на май­ки­те след цеза­ро­во сече­ние. Майките в кон­т­рол­на­та гру­па полу­чи­ли стан­дар­т­ни­те про­це­ду­ри след цеза­ро­во сече­ние, кои­то включ­ват само кра­тък кон­такт меж­ду май­ка­та и ново­ро­де­но­то в пър­ви­те 12 часа след опе­ра­ци­я­та. Майките в изслед­ва­на­та гру­па полу­чи­ли въз­мож­ност за ранен кон­такт с ново­ро­де­но­то  в пър­ви­те 12 часа. Резултатите от изслед­ва­не­то показ­ват, че има пери­од след раж­да­не­то, в кой­то кон­так­тът меж­ду май­ка­та и ново­ро­де­но­то има зна­чи­тел­но отра­же­ние вър­ху май­чи­на­та гри­жа. Това изслед­ва­не пре­дос­та­вя дирек­т­ни изво­ди, че бол­ни­ци­те тряб­ва да въз­при­е­мат прак­ти­ки, кои­то оку­ра­жа­ват ран­ния кон­такт меж­ду май­ка­та и ново­ро­де­но­то след цеза­ро­во сечение.

Mc Clellan MS, Cabianca WA 1980, Effects of early mother-infant contact following cesarean birth, Obstet Gynecol, 56: 52–55.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7383488

Установяване на връзката между майката и новороденото: неуспешно обобщение

Svejda MJ, Campos JJ, Emde RN 1980, Mother-infant bonding: failure to generalize, Child Dev, 51: 775–779.

Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7418513

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.