Къде е бебето ми?

Майка и бебе: ранни емоционални връзки

Информацията е акту­ал­на към 8 март 2007 г.

Резюме: Текущите пове­ден­чес­ки и физи­о­ло­гич­ни изслед­ва­ния на бебе­та и май­ки са пока­за­ли, че те са гото­ви да си вза­и­мо­дейс­т­ват от пър­ви­те мину­ти на живо­та. Сред тези откри­тия се включ­ва и спо­соб­ност­та на ново­ро­де­но­то да пъл­зи към гър­да­та, за да поста­ви нача­ло­то на сука­не­то, как­то и тер­мо­ре­гу­ла­ци­я­та май­ка-бебе. Привързаността, изпи­та­на от май­ка­та и бебе­то може би е био­хи­мич­но моду­ли­ра­на чрез окси­то­ци­на; насър­ча­ва­не­то на при­вър­за­ност­та чрез ранен кон­такт, сука­не и съв­мес­т­но наста­ня­ва­не дока­за­но нама­ля­ват изос­та­вя­не­то на бебе­та. Pediatrics 1998;102:1244 –1246; emotional development, mother–infant attachment, bonding, oxytocin, breast crawl, breastfeed, baby-friendly initiative

Няколко пове­ден­чес­ки и физи­о­ло­гич­ни про­уч­ва­ния на май­ки и бебе­та от послед­ни­те 10 годи­ни про­ме­ни­ха раз­би­ра­ни­я­та за готов­ност­та им да си вза­и­мо­дейс­т­ват от пър­ви­те мину­ти на живо­та. Тази ста­тия опис­ва откри­ти­я­та и дис­ку­ти­ра как­ви после­ди­ци ще имат вър­ху орга­ни­за­ци­я­та на бол­нич­ни­те прак­ти­ки в пери­на­тал­ния период.

Пълзене към гърдата

При ново­ро­де­ни, кои­то не са отне­ма­ни от май­ки­те, къпа­ни или полу­ча­ва­ли вита­мин К или кап­ки за очи, чии­то май­ки не са пол­з­ва­ли обез­бо­ля­ва­не, се наблю­да­ва след­ния фено­мен: ново­ро­де­но­то, оста­ве­но спо­кой­но вър­ху коре­ма на май­ка­та в пър­ви­те мину­ти след раж­да­не­то, започ­ва да пъл­зи наго­ре към гър­да­та, откри­ва зър­но­то и започ­ва да суче. Ако бебе­то е под­су­ше­но и поста­ве­но на коре­ма й, без да се взи­ма пове­че през след­ва­щи­те 60 мину­ти, то започ­ва придвиж­ва­не, със­то­я­що се от пет час­ти. Отначало бебе­то си почи­ва и пери­о­дич­но гле­да към май­ка си, след това започ­ва да примляс­к­ва и да си лапа пръс­ти­те, послед­ва­но от слю­но­от­де­ля­не. Бебето започ­ва да се оттлас­к­ва с кра­че­та от коре­ма й и се придвиж­ва наго­ре, като чес­то обръ­ща гла­ва от една на дру­га стра­на. Щом набли­жи гър­да­та, започ­ва да отва­ря широ­ко уста и в край­на смет­ка успя­ва отлич­но да се захва­не и засуче.
Вероятно мириз­ма­та от зър­но­то привли­ча бебе­то, защо­то то не про­явя­ва инте­рес към изми­та със сапун гърда.

Терморегулация

Майката успя­ва да под­дър­жа тем­пе­ра­ту­ра­та на поста­ве­но­то кожа до кожа ново­ро­де­но, а това оказ­ва и успо­ко­я­ващ ефект вър­ху бебе­то. Оставените на гър­ди­те на май­ки­те си ново­ро­де­ни поч­ти не пла­чат през пър­ви­те 90 мину­ти след раждането.

Инициатива в подкрепа на бебето

Множество изслед­ва­ния показ­ват, че май­ки­те кър­мят по-успеш­но и по-дъл­го, кога­то им е позво­лен ранен кон­такт с бебе­то, въз­мож­ност за кър­ме­не през пър­вия час от раж­да­не­то и съв­мес­т­но наста­ня­ва­не в стая.
Наблюденията са пока­за­ли, че в стра­ни­те, въве­ли тази прак­ти­ка, зна­чи­тел­но е нама­ля­ла чес­то­та­та на изос­та­вя­не на бебе­то от май­ка­та. Например в бол­ни­ца в Тайланд тази чес­то­та е спад­на­ла от 33 на 10 000 до 1 на 10 000.
По наблю­де­ния, май­ки­те, кои­то са наста­не­ни заед­но с бебе­та­та си ги кър­мят на все­ки 45 до 75 мину­ти, като бебе­то чес­то оста­ва в лег­ло­то на май­ка­та за целия престой в болницата.

Ролята на окситоцина

Възможно е кър­ме­не­то през пър­ви­те часо­ве от живо­та да допри­на­ся за нама­ле­ния про­цент изос­та­ве­ни бебе­та. Когато май­ка­та кър­ми бебе­то, и в два­ма­та се отде­лят 19 раз­лич­ни гас­т­ро­ин­тес­ти­нал­ни хор­мо­на, от кои­то 5 допри­на­сят за рас­те­жа на чрев­ни­те им въси, кое­то води до неп­ре­къс­на­то уве­ли­ча­ва­не на повър­х­ност­та за усво­я­ва­не на храната.
Малко коли­чес­т­во окси­то­цин дости­га до мозъ­ка, пора­ди нали­чи­е­то на кръв­но-мозъч­на­та бари­е­ра, но мозъ­кът про­из­веж­да свой окси­то­цин, кой­то предиз­вик­ва лека сън­ли­вост, еуфо­рия, пови­ша­ва пра­га на бол­ка и уве­ли­ча­ва любов­та към бебето.

Подкрепа по време на раждане

Мета-ана­лиз на 11 ран­до­ми­зи­ра­ни про­уч­ва­ния показ­ва, че посто­ян­на­та под­кре­па от опит­на жена (дула) по вре­ме на раж­да­не зна­чи­тел­но сък­ра­ща­ва вре­ме­то за раж­да­не, нуж­да­та от бол­ко­ус­по­ко­я­ва­щи, епи­зо­то­ми­и­те и в някои слу­чаи — броя на цеза­ро­ви­те сече­ния. Тази под­кре­па при раж­да­не е свър­за­на и с по-бър­зо при­вър­з­ва­не към бебе­то, по-дъл­го кър­ме­не, как­то и по-нис­ка тре­вож­ност, по-мал­ко деп­ре­сия, по-висо­ка само­о­цен­ка в пър­ви­те месе­ци на майчинството.

Препоръки

Препоръчва се пре­ос­мис­ля­не на прак­ти­ки­те в пери­на­тал­ния пери­од и дава­не въз­мож­ност за ранен кон­такт на роди­те­ли­те и бебе­та­та пре­ди извър­ш­ва­не на стан­дар­т­ни­те мани­пу­ла­ции — къпа­не, дава­не на вита­мин К и кап­ки за очи. Насърчаването на кър­ме­не­то и съв­мес­т­но­то наста­ня­ва­не са от пол­за как­то за май­ки­те, така и за бебетата.

Забележка към превода

Тази ста­тия не е пълен пре­вод, а само обоб­ще­ние на ори­ги­нал­на­та ста­тия, спо­ред раз­ре­ше­ни­е­то на Pediatrics за пол­з­ва­не на тех­ни статии.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.