Къде е бебето ми?

Майка и бебе: ранни емоционални връзки

Инфор­ма­ци­ята е акту­ална към 8 март 2007 г.

Резюме: Текущите пове­ден­чески и физи­о­ло­гични изс­лед­ва­ния на бебета и майки са пока­зали, че те са готови да си вза­и­мо­дейс­т­ват от пър­вите минути на живота. Сред тези отк­ри­тия се включва и спо­соб­ността на ново­ро­де­ното да пълзи към гър­дата, за да пос­тави нача­лото на сука­нето, както и тер­мо­ре­гу­ла­ци­ята майка-бебе. При­вър­за­ността, изпи­тана от май­ката и бебето може би е био­хи­мично моду­ли­рана чрез окси­то­цина; насър­ча­ва­нето на при­вър­за­ността чрез ранен кон­такт, сукане и съв­мес­тно нас­та­ня­ване дока­зано нама­ля­ват изос­та­вя­нето на бебета. Pediatrics 1998;102:1244 –1246; emotional development, mother–infant attachment, bonding, oxytocin, breast crawl, breastfeed, baby-friendly initiative

Няколко пове­ден­чески и физи­о­ло­гични про­уч­ва­ния на майки и бебета от пос­лед­ните 10 години про­ме­ниха раз­би­ра­ни­ята за готов­ността им да си вза­и­мо­дейс­т­ват от пър­вите минути на живота. Тази ста­тия описва отк­ри­ти­ята и дис­ку­тира какви пос­ле­дици ще имат върху орга­ни­за­ци­ята на бол­нич­ните прак­тики в пери­на­тал­ния период.

Пъл­зене към гърдата

При ново­ро­дени, които не са отне­мани от май­ките, къпани или полу­ча­вали вита­мин К или капки за очи, чиито майки не са пол­з­вали обез­бо­ля­ване, се наб­лю­дава след­ния фено­мен: ново­ро­де­ното, оста­вено спо­койно върху корема на май­ката в пър­вите минути след раж­да­нето, започва да пълзи нагоре към гър­дата, отк­рива зър­ното и започва да суче. Ако бебето е под­су­шено и пос­та­вено на корема й, без да се взима повече през след­ва­щите 60 минути, то започва прид­виж­ване, със­то­ящо се от пет части. Отна­чало бебето си почива и пери­о­дично гледа към майка си, след това започва да прим­ляс­ква и да си лапа пръс­тите, пос­лед­вано от слю­но­от­де­ляне. Бебето започва да се оттлас­ква с кра­чета от корема й и се прид­вижва нагоре, като често обръща глава от една на друга страна. Щом наб­лижи гър­дата, започва да отваря широко уста и в крайна сметка успява отлично да се зах­ване и засуче.
Веро­ятно мириз­мата от зър­ното прив­лича бебето, защото то не про­я­вява инте­рес към измита със сапун гърда.

Терморегулация

Май­ката успява да под­държа тем­пе­ра­ту­рата на пос­та­ве­ното кожа до кожа ново­ро­дено, а това оказва и успо­ко­я­ващ ефект върху бебето. Оста­ве­ните на гър­дите на май­ките си ново­ро­дени почти не пла­чат през пър­вите 90 минути след раждането.

Ини­ци­а­тива в под­к­репа на бебето

Мно­жес­тво изс­лед­ва­ния показ­ват, че май­ките кър­мят по-успешно и по-дълго, когато им е поз­во­лен ранен кон­такт с бебето, въз­мож­ност за кър­мене през пър­вия час от раж­да­нето и съв­мес­тно нас­та­ня­ване в стая.
Наб­лю­де­ни­ята са пока­зали, че в стра­ните, въвели тази прак­тика, зна­чи­телно е нама­ляла чес­то­тата на изос­та­вяне на бебето от май­ката. Нап­ри­мер в бол­ница в Тайланд тази чес­тота е спад­нала от 33 на 10 000 до 1 на 10 000.
По наб­лю­де­ния, май­ките, които са нас­та­нени заедно с бебе­тата си ги кър­мят на всеки 45 до 75 минути, като бебето често остава в лег­лото на май­ката за целия прес­той в болницата.

Ролята на окситоцина

Въз­можно е кър­ме­нето през пър­вите часове от живота да доп­ри­нася за нама­ле­ния про­цент изос­та­вени бебета. Когато май­ката кърми бебето, и в два­мата се отде­лят 19 раз­лични гас­т­ро­ин­тес­ти­нални хор­мона, от които 5 доп­ри­на­сят за рас­тежа на чрев­ните им въси, което води до неп­ре­къс­нато уве­ли­ча­ване на повър­х­ността за усво­я­ване на хра­ната.
Малко коли­чес­тво окси­то­цин дос­тига до мозъка, поради нали­чи­ето на кръвно-мозъчната бари­ера, но мозъ­кът про­из­вежда свой окси­то­цин, който пре­диз­виква лека сън­ли­вост, еуфо­рия, пови­шава прага на болка и уве­ли­чава любовта към бебето.

Под­к­репа по време на раждане

Мета-анализ на 11 ран­до­ми­зи­рани про­уч­ва­ния показва, че пос­то­ян­ната под­к­репа от опитна жена (дула) по време на раж­дане зна­чи­телно сък­ра­щава вре­мето за раж­дане, нуж­дата от бол­ко­ус­по­ко­я­ващи, епи­зо­то­ми­ите и в някои слу­чаи — броя на цеза­ро­вите сече­ния. Тази под­к­репа при раж­дане е свър­зана и с по-бързо при­вър­з­ване към бебето, по-дълго кър­мене, както и по-ниска тре­вож­ност, по-малко деп­ре­сия, по-висока само­о­ценка в пър­вите месеци на майчинството.

Пре­по­ръки

Пре­по­ръчва се пре­ос­мис­ляне на прак­ти­ките в пери­на­тал­ния период и даване въз­мож­ност за ранен кон­такт на роди­те­лите и бебе­тата преди извър­ш­ване на стан­дар­т­ните мани­пу­ла­ции — къпане, даване на вита­мин К и капки за очи. Насър­ча­ва­нето на кър­ме­нето и съв­мес­т­ното нас­та­ня­ване са от полза както за май­ките, така и за бебетата.

Забе­лежка към превода

Тази ста­тия не е пълен пре­вод, а само обоб­ще­ние на ори­ги­нал­ната ста­тия, спо­ред раз­ре­ше­ни­ето на Pediatrics за пол­з­ване на техни статии.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.