Къде е бебето ми?

Articles tagged with: болница приятел на бебето

Д‑р Бевърли Чалмърс, ДМН
Катедра по аку­шер­с­т­во и гине­ко­ло­гия, Университет Отава
от име­то на УНИЦЕФ България

Презентация от Националната Конференция “Да пораснем заедно”
Ранно детско развитие и здраве, 1–2 юни 2011 г.

Цели на оценката

  • Да се уста­но­ви нуж­да­та от под­кре­па за кър­ме­не­то и ини­ци­а­ти­ва­та “Болници-при­яте­ли на бебе­то” в България
  • Да се оце­ни дали под­кре­па­та за кър­ме­не­то може да дове­де до нама­ля­ва­не изос­та­вя­не­то на бебе­та и мал­ки деца

(more…)