Къде е бебето ми?

Articles tagged with: болница приятел на бебето

Д-р Бевърли Чалмърс, ДМН
Катедра по аку­шер­с­тво и гине­ко­ло­гия, Университет Отава
от името на УНИЦЕФ България

Пре­зен­та­ция от Наци­о­нал­ната Кон­фе­рен­ция “Да порас­нем заедно”
Ранно дет­ско раз­ви­тие и здраве, 1–2 юни 2011 г.

Цели на оценката

  • Да се уста­нови нуж­дата от под­к­репа за кър­ме­нето и ини­ци­а­ти­вата “Болници-приятели на бебето” в България
  • Да се оцени дали под­к­ре­пата за кър­ме­нето може да доведе до нама­ля­ване изос­та­вя­нето на бебета и малки деца

(more…)