Къде е бебето ми?

Articles tagged with: видео

Кен­гуру гри­ж­aтa за ново­ро­де­ното е пре­от­к­ри­ване на това колко важно е май­ката и бебето да бъдат заедно. И когато те са заедно вед­нага след раж­да­нето, бебето е точно на гър­дите на май­ката и може да суче, когато си поже­лае. Това е най-здравословното не само за бебето, но също под­си­гу­рява един здра­вос­ло­вен меха­ни­зъм, с помощта на който май­ката ще осве­о­боди пла­цен­тата и ще намали кър­ве­нето си. Така че това при­вър­з­ване на май­ката към бебето е крайно необ­хо­димо за здрави майки и здрави бебета. (more…)

Бебето трябва да се сложи на гър­дите на май­ката вед­нага след като се роди. Май­ката е един­с­т­ве­ният човек, чиято телесна тем­пе­ра­тура ще се нагоди да стопли бебето, кол­кото е нужно или да го охлади, кол­кото е нужно, ако бебето стане пре­ка­лено топло. Така че ние никога не бива да сла­гаме ново­ро­дено бебе в кувьоз. Дори и преж­дев­ре­менно роде­ните бебета, които се нуж­даят от допъл­ни­телни грижи, се раз­ви­ват най-добре, когато са върху май­ките си. Това е, което раз­би­раме от изс­лед­ва­ни­ята и аз виж­дам като пъту­вам по света. В моята общ­ност ние при­ла­гаме кен­гуру грижи дори и при бебета на по 28 сед­мици. И кол­кото повече въз­мож­ност имат за кон­такт кожа-до-кожа и кър­мене, тол­кова по-бързо бебе­тата над­да­ват на тегло, по-здрави са и биват изпи­сани по-рано от бол­ни­цата. (more…)

Май­ките и бебе­тата пре­кар­ват девет месеца заедно, като еди­ният живот расте в дру­гия. Те никога не трябва да бъдат раз­де­ляни след раж­да­нето. Те се счи­тат за диад, една еди­ница, трябва да са заедно. Когато едно бебе е раз­де­лено от майка си, то винаги ще плаче, за да про­тес­тира. След време те спи­рат да пла­чат, защото изпа­дат в отча­я­ние. Когато едно бебе е само и отча­яно — замис­лете се как вие бихте се почув­с­т­вали. Вие сте пла­кали и пла­кали и никой не е чул гласа ви. Стрес хор­мо­ните на бебето се покач­ват. А едно бебе в стрес по-трудно регу­лира тем­пе­ра­ту­рата си, диша­нето си, сър­деч­ния си ритъм. Вед­нага след като го сло­жим пак при май­ката, бебето ще регу­лира тем­пе­ра­ту­рата си, сър­деч­ния си ритъм и диша­нето си. (more…)

Пъл­зене към гърдата

Когато при едно естес­т­вено раж­дане бебето се пос­тави върху корема на май­ката, то умее да пълзи нагоре към гър­дата и да засуче без допъл­ни­телна помощ. (more…)