Къде е бебето ми?

Articles tagged with: кенгуру грижа

Поре­дица Световни практики

Кенгуро-грижите в нео­на­то­ло­гич­ните отде­ле­ния (сп. МАМА 01/2010 г.)

Photo: © Marc Pomeroy, Licensed under Creative Commons

Нав­ся­къде по света нео­на­то­ло­гич­ните отде­ле­ния са място на висо­кос­пе­ци­а­ли­зи­рана и висо­ко­тех­но­ло­гична меди­цина. Може да се каже, че нео­на­то­ло­ги­ята е „вис­шият пило­таж” в педи­ат­ри­ята. Бебе­тата с много ниско рож­дено тегло или тежки вро­дени забо­ля­ва­ния, за чийто живот се борят лека­рите, ста­ват все повече. Това се дължи основно на все по-големите тех­но­ло­гични въз­мож­ности и все по-добрите меди­ка­менти, с които раз­по­ла­гаме, което поз­во­лява дори на бебета, родени в нача­лото на шес­тия месец от бре­мен­ността и с тегло много под 1000 грама да оце­ля­ват извън май­чи­ната утроба. (more…)

APPETIZER

или

РАЗЯДКА ЗА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

(полуд­не­вен форум в Кабинка, ул. „Ивац вой­вода“ 9)

10.12.2011 (събота)

МЕНЮ

ОРДЬОВРИ

10–11 ч.

1. Добре дошли и при­я­тен апе­тит! – Боряна Пан­дова
2. Пре­на­тал­ното общу­ване – ордьо­вър с под­чер­тано “драз­нещ” вкус. – Мина Пар­чева
3. Основни със­тавки на успеш­ната бре­мен­ност: хра­ни­те­лен режим, дви­же­ние, инфор­ми­ра­ност, емо­ци­о­нална под­го­товка. – Миг­лена Дел­чева
4. Раждане, а не ман­джа с грозде! Как про­тича то и що за чудо е  доку­мен­тът Инфор­ми­рано съг­ла­сие? – Боряна Пан­дова
5. Умната кърма. – Елена Кръс­тева (more…)

Кон­так­тът между май­ката и ново­ро­де­ното в ран­до­ми­зи­рано про­уч­ване на кен­гуру гри­жата (кожа до кожа)

Целта на про­уч­ва­нето е да сравни вида и типа кон­такт в пър­вите 0–48 часа след раж­да­нето за двой­ката майка и недо­но­сено бебе, които са при­ла­гали кен­гуру грижи или стан­дар­тни грижи (кон­т­ролна група). Про­цен­тът на кон­такт кожа до кожа е много по-малък от очак­ва­ното. При­чи­ните включ­ват невъз­мож­ността на май­ката или недо­но­се­ното да учас­т­ват, както и чести пре­къс­ва­ния от страна на пер­со­нала. Тези данни сочат, че е нужна бол­нична и соци­ална под­к­репа за семейс­т­вата, за да може да се започне ранен кон­такт кожа до кожа, про­дъл­жи­те­лен кон­такт кожа до кожа между май­ката и ново­ро­де­ното, както и нама­ля­ване на стреса при майките.
Anderson GC, Chiu SH, Dombrowski MA, Swinth JY, Albert JM, Wada N 2003, Mother-newborn contact in a randomized trial of kangaroo (skin-to-skin) care, J Obstet Gynecol Neonat Nurs, 32(5): 604–611.
Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14565739 (more…)
Кенгуровата грижа: Защо е полезна?

До нача­лото на 80-те години смър­т­ността сред недо­но­се­ните деца в Богота, Колум­бия беше 70 про­цента. Бебе­тата уми­раха от инфек­ции, проб­леми с диша­нето и липса на вни­ма­ние към тях от роди­те­лите. “Кен­гу­ро­вата грижа” за такива деца въз­никна от чис­тата необ­хо­ди­мост. Май­ките на недо­но­сени бебета започ­наха да се гри­жат за тях, като ги дър­жаха върху себе си 24 часа в дено­но­щи­ето — спяха с тях и ги носеха под дре­хите си, като в кен­гур­ска тор­бичка. Ако бебето се нуж­да­еше от кис­ло­род, то го полу­ча­ваше в кис­ло­родна палатка, пос­та­вена върху гър­дите на майка му. (more…)

Бебето трябва да се сложи на гър­дите на май­ката вед­нага след като се роди. Май­ката е един­с­т­ве­ният човек, чиято телесна тем­пе­ра­тура ще се нагоди да стопли бебето, кол­кото е нужно или да го охлади, кол­кото е нужно, ако бебето стане пре­ка­лено топло. Така че ние никога не бива да сла­гаме ново­ро­дено бебе в кувьоз. Дори и преж­дев­ре­менно роде­ните бебета, които се нуж­даят от допъл­ни­телни грижи, се раз­ви­ват най-добре, когато са върху май­ките си. Това е, което раз­би­раме от изс­лед­ва­ни­ята и аз виж­дам като пъту­вам по света. В моята общ­ност ние при­ла­гаме кен­гуру грижи дори и при бебета на по 28 сед­мици. И кол­кото повече въз­мож­ност имат за кон­такт кожа-до-кожа и кър­мене, тол­кова по-бързо бебе­тата над­да­ват на тегло, по-здрави са и биват изпи­сани по-рано от бол­ни­цата. (more…)

Инфор­ма­ци­о­нен лист №1

Май­чина кен­гу­рова грижа

“Хуманизиране на прак­ти­ките в нео­на­то­ло­ги­ята, сти­му­ли­ране на кър­ме­нето и по-кратки бол­нични прес­тои, които не нама­ля­ват пре­жи­вя­е­мостта (МКГ)“1
(more…)