Къде е бебето ми?

Articles tagged with: кожа-до-кожа

 1. Field TM. Touch therapy effects on development, „International Journal of Behavioral Development” 1998; 22:779–797.
  Линк: http://jbd.sagepub.com/content/22/4/779.abstract
 2. Harmsen HJ, Wildeboer-Veloo AC, Raangs GC, et al. Analysis of intestinal flora development in breast-fed and formula-fed infants by using molecular identification and detection methods. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 30(1): 61–7.
  Линк: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10630441 (more…)
 1. Bier JB, Ferguson AE, Morales Y. et al. Bier Breastfeeding infants who were extremely low birthweight. Pediatrics 1997; 100:773– 8.
  Линк към пъл­ния текст: http://pediatrics.aappublications.org/content/100/6/e3.full
 2. Carfoot S, Williamson P, Dickson R. A randomized controlled trial in the north of England examining the effects of skin-to-skin care on breastfeeding, Midwifery, 2005; 21(1): 71–77.
  Линк към абс­т­ракта: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15740818
  Линк към пъл­ния текст: http://www.evaluationsummerschool.com/Documents/Foundation%20strand%20-%20breast%20feeding%20%20RCT.pdf (more…)

Кен­гуру гри­ж­aтa за ново­ро­де­ното е пре­от­к­ри­ване на това колко важно е май­ката и бебето да бъдат заедно. И когато те са заедно вед­нага след раж­да­нето, бебето е точно на гър­дите на май­ката и може да суче, когато си поже­лае. Това е най-здравословното не само за бебето, но също под­си­гу­рява един здра­вос­ло­вен меха­ни­зъм, с помощта на който май­ката ще осве­о­боди пла­цен­тата и ще намали кър­ве­нето си. Така че това при­вър­з­ване на май­ката към бебето е крайно необ­хо­димо за здрави майки и здрави бебета. (more…)

Бебето трябва да се сложи на гър­дите на май­ката вед­нага след като се роди. Май­ката е един­с­т­ве­ният човек, чиято телесна тем­пе­ра­тура ще се нагоди да стопли бебето, кол­кото е нужно или да го охлади, кол­кото е нужно, ако бебето стане пре­ка­лено топло. Така че ние никога не бива да сла­гаме ново­ро­дено бебе в кувьоз. Дори и преж­дев­ре­менно роде­ните бебета, които се нуж­даят от допъл­ни­телни грижи, се раз­ви­ват най-добре, когато са върху май­ките си. Това е, което раз­би­раме от изс­лед­ва­ни­ята и аз виж­дам като пъту­вам по света. В моята общ­ност ние при­ла­гаме кен­гуру грижи дори и при бебета на по 28 сед­мици. И кол­кото повече въз­мож­ност имат за кон­такт кожа-до-кожа и кър­мене, тол­кова по-бързо бебе­тата над­да­ват на тегло, по-здрави са и биват изпи­сани по-рано от бол­ни­цата. (more…)

Май­ките и бебе­тата пре­кар­ват девет месеца заедно, като еди­ният живот расте в дру­гия. Те никога не трябва да бъдат раз­де­ляни след раж­да­нето. Те се счи­тат за диад, една еди­ница, трябва да са заедно. Когато едно бебе е раз­де­лено от майка си, то винаги ще плаче, за да про­тес­тира. След време те спи­рат да пла­чат, защото изпа­дат в отча­я­ние. Когато едно бебе е само и отча­яно — замис­лете се как вие бихте се почув­с­т­вали. Вие сте пла­кали и пла­кали и никой не е чул гласа ви. Стрес хор­мо­ните на бебето се покач­ват. А едно бебе в стрес по-трудно регу­лира тем­пе­ра­ту­рата си, диша­нето си, сър­деч­ния си ритъм. Вед­нага след като го сло­жим пак при май­ката, бебето ще регу­лира тем­пе­ра­ту­рата си, сър­деч­ния си ритъм и диша­нето си. (more…)

Плач от стрес при раз­дяла при ново­ро­де­ните в отсъс­т­вие на теле­сен контакт

Няколко сту­дии са изпол­з­вали бебеш­кия плач като сред­с­тво за оце­ня­ване на качес­т­вото на нео­на­тал­ната грижа. В тази сту­дия са наб­лю­да­вали колко плаче бебето през пър­вите 90 мин след раж­да­нето, докато за бебе­тата са се гри­жили по три начина: (а) кон­такт кожа-до-кожа с май­ката, (б) в бебешко кошче, (в) в кошче за пър­вите 45 мин и кон­такт кожа-до-кожа за след­ва­щите 45 мин. Резултатите показ­ват, че бебе­тата раз­поз­на­ват физи­чес­ката раз­дяла с май­ките си и започ­ват да пла­чат. При под­но­вен физи­чески кон­такт пла­чът прес­тава. … Този плач е неза­ви­сим от пре­ди­шен соци­а­лен опит и може да е гене­тично коди­рана реак­ция към раз­дя­лата. Резултатите пот­вър­ж­да­ват мне­ни­ето, че най-благоприятната пози­ция за здраво изно­сено бебе след раж­да­нето е в бли­зък теле­сен кон­такт с майката.

Christensson K, Cabrera T, Christensson E et al. Separation distress call in the human neonate in the absence of maternal body contact. Acta Paediatrica, 1995; 84: 468–473.

Източ­ник: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651–2227.1995.tb13676.x/abstract

(more…)