Къде е бебето ми?

Articles tagged with: кърмене

Всяко заве­де­ние, което пред­лага услуги за родилки и ново­ро­дени, трябва:

  1. Да има пис­мена поли­тика за кър­ме­нето, която рутинно се съоб­щава на всички здравни работници.
  2. Да обу­чава всички здравни работ­ници в уме­ния, необ­хо­дими за изпъл­не­ни­ето на тази поли­тика. (more…)
  1. Bier JB, Ferguson AE, Morales Y. et al. Bier Breastfeeding infants who were extremely low birthweight. Pediatrics 1997; 100:773– 8.
    Линк към пъл­ния текст: http://pediatrics.aappublications.org/content/100/6/e3.full
  2. Carfoot S, Williamson P, Dickson R. A randomized controlled trial in the north of England examining the effects of skin-to-skin care on breastfeeding, Midwifery, 2005; 21(1): 71–77.
    Линк към абс­т­ракта: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15740818
    Линк към пъл­ния текст: http://www.evaluationsummerschool.com/Documents/Foundation%20strand%20-%20breast%20feeding%20%20RCT.pdf (more…)

Кен­гуру гри­ж­aтa за ново­ро­де­ното е пре­от­к­ри­ване на това колко важно е май­ката и бебето да бъдат заедно. И когато те са заедно вед­нага след раж­да­нето, бебето е точно на гър­дите на май­ката и може да суче, когато си поже­лае. Това е най-здравословното не само за бебето, но също под­си­гу­рява един здра­вос­ло­вен меха­ни­зъм, с помощта на който май­ката ще осве­о­боди пла­цен­тата и ще намали кър­ве­нето си. Така че това при­вър­з­ване на май­ката към бебето е крайно необ­хо­димо за здрави майки и здрави бебета. (more…)

Пъл­зене към гърдата

Когато при едно естес­т­вено раж­дане бебето се пос­тави върху корема на май­ката, то умее да пълзи нагоре към гър­дата и да засуче без допъл­ни­телна помощ. (more…)

Плач от стрес при раз­дяла при ново­ро­де­ните в отсъс­т­вие на теле­сен контакт

Няколко сту­дии са изпол­з­вали бебеш­кия плач като сред­с­тво за оце­ня­ване на качес­т­вото на нео­на­тал­ната грижа. В тази сту­дия са наб­лю­да­вали колко плаче бебето през пър­вите 90 мин след раж­да­нето, докато за бебе­тата са се гри­жили по три начина: (а) кон­такт кожа-до-кожа с май­ката, (б) в бебешко кошче, (в) в кошче за пър­вите 45 мин и кон­такт кожа-до-кожа за след­ва­щите 45 мин. Резултатите показ­ват, че бебе­тата раз­поз­на­ват физи­чес­ката раз­дяла с май­ките си и започ­ват да пла­чат. При под­но­вен физи­чески кон­такт пла­чът прес­тава. … Този плач е неза­ви­сим от пре­ди­шен соци­а­лен опит и може да е гене­тично коди­рана реак­ция към раз­дя­лата. Резултатите пот­вър­ж­да­ват мне­ни­ето, че най-благоприятната пози­ция за здраво изно­сено бебе след раж­да­нето е в бли­зък теле­сен кон­такт с майката.

Christensson K, Cabrera T, Christensson E et al. Separation distress call in the human neonate in the absence of maternal body contact. Acta Paediatrica, 1995; 84: 468–473.

Източ­ник: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651–2227.1995.tb13676.x/abstract

(more…)

Съвместно изло­же­ние на СЗО/УНИЦЕФ

Грижа за май­ката по време на и непос­ред­с­т­вено след раждане

Голяма част от рутин­ните про­це­дури, извър­ш­вани по време на родил­ния и пери­на­тал­ния период, които често биват харак­те­ри­зи­рани спо­ред тех­ния „хирур­ги­чески” и „асеп­ти­чен” под­ход, пър­во­на­чално са въве­дени с цел кон­т­рол на пери­на­тал­ните инфек­ции или облек­ча­ване на рабо­тата на лека­рите и оста­на­лия бол­ни­чен пер­со­нал. Въп­реки че не всички от тези про­це­дури нару­ша­ват връз­ката майка-бебе, тех­ният ефект върху кър­ме­нето често е нега­ти­вен. (more…)