Къде е бебето ми?

Articles tagged with: раждане

Д-р Бевърли Чалмърс, ДМН
Катедра по аку­шер­с­тво и гине­ко­ло­гия, Университет Отава
от името на УНИЦЕФ България

Пре­зен­та­ция от Наци­о­нал­ната Кон­фе­рен­ция “Да порас­нем заедно”
Ранно дет­ско раз­ви­тие и здраве, 1–2 юни 2011 г.

Цели на оценката

  • Да се уста­нови нуж­дата от под­к­репа за кър­ме­нето и ини­ци­а­ти­вата “Болници-приятели на бебето” в България
  • Да се оцени дали под­к­ре­пата за кър­ме­нето може да доведе до нама­ля­ване изос­та­вя­нето на бебета и малки деца

(more…)

Плач от стрес при раз­дяла при ново­ро­де­ните в отсъс­т­вие на теле­сен контакт

Няколко сту­дии са изпол­з­вали бебеш­кия плач като сред­с­тво за оце­ня­ване на качес­т­вото на нео­на­тал­ната грижа. В тази сту­дия са наб­лю­да­вали колко плаче бебето през пър­вите 90 мин след раж­да­нето, докато за бебе­тата са се гри­жили по три начина: (а) кон­такт кожа-до-кожа с май­ката, (б) в бебешко кошче, (в) в кошче за пър­вите 45 мин и кон­такт кожа-до-кожа за след­ва­щите 45 мин. Резултатите показ­ват, че бебе­тата раз­поз­на­ват физи­чес­ката раз­дяла с май­ките си и започ­ват да пла­чат. При под­но­вен физи­чески кон­такт пла­чът прес­тава. … Този плач е неза­ви­сим от пре­ди­шен соци­а­лен опит и може да е гене­тично коди­рана реак­ция към раз­дя­лата. Резултатите пот­вър­ж­да­ват мне­ни­ето, че най-благоприятната пози­ция за здраво изно­сено бебе след раж­да­нето е в бли­зък теле­сен кон­такт с майката.

Christensson K, Cabrera T, Christensson E et al. Separation distress call in the human neonate in the absence of maternal body contact. Acta Paediatrica, 1995; 84: 468–473.

Източ­ник: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651–2227.1995.tb13676.x/abstract

(more…)

Съвместно изло­же­ние на СЗО/УНИЦЕФ

Грижа за май­ката по време на и непос­ред­с­т­вено след раждане

Голяма част от рутин­ните про­це­дури, извър­ш­вани по време на родил­ния и пери­на­тал­ния период, които често биват харак­те­ри­зи­рани спо­ред тех­ния „хирур­ги­чески” и „асеп­ти­чен” под­ход, пър­во­на­чално са въве­дени с цел кон­т­рол на пери­на­тал­ните инфек­ции или облек­ча­ване на рабо­тата на лека­рите и оста­на­лия бол­ни­чен пер­со­нал. Въп­реки че не всички от тези про­це­дури нару­ша­ват връз­ката майка-бебе, тех­ният ефект върху кър­ме­нето често е нега­ти­вен. (more…)

Часът след раж­да­нето е несъм­нено една от най-критичните фази в човеш­кия живот. Не слу­чайно всички соци­ални групи рутинно са нару­ша­вали физи­о­ло­гич­ния про­цес през този кра­тък период от време чрез вяр­ва­ния и риту­али. Нашата кул­турна среда е до голяма сте­пен офор­мена в самото начало на вза­и­мо­дейс­т­ви­ето майка-новородено.

Пър­вият час след раж­да­нето може да се пог­ледне от мно­жес­тво допъл­ващи се пер­с­пек­тиви. Моята цел е да опиша 12 такива пер­с­пек­тиви, за да демон­с­т­ри­рам истин­с­ката вели­чина на тази огромна тема. (more…)

от Lamaze® International

№6 Оста­вете май­ката и бебето заедно – това е най-добрe за май­ката, бебето и кърменето

Джа­нет Крен­шоу, MSN, RN, NEA-BC, IBCLC, LCCE, FACCE

След раж­да­нето си жената държи здра­вото си ново­ро­дено бебе за няколко минути. След това от пер­со­нала на бол­ни­цата отвеж­дат бебето ѝ в дет­с­кото отде­ле­ние и пре­мес­т­ват май­ката в ней­ната стая. През деня май­ката и бебето ѝ са заедно в бол­нич­ната стая, през нощта обаче бебето остава в дет­с­кото отдел­ние, защото спо­ред съве­тите на пер­со­нала към май­ката, по този начин тя ще може да се наспи по-добре. Май­ката осъз­нава, че е пре­ка­рала много време отде­лена от бебето си и си задава въп­роса дали рутин­ните прак­тики в бол­ни­ците наис­тина отго­ва­рят на нуж­дите на май­ките и бебе­тата след раж­да­нето. (more…)