Къде е бебето ми?

Articles tagged with: раздяла

Май­ките и бебе­тата пре­кар­ват девет месеца заедно, като еди­ният живот расте в дру­гия. Те никога не трябва да бъдат раз­де­ляни след раж­да­нето. Те се счи­тат за диад, една еди­ница, трябва да са заедно. Когато едно бебе е раз­де­лено от майка си, то винаги ще плаче, за да про­тес­тира. След време те спи­рат да пла­чат, защото изпа­дат в отча­я­ние. Когато едно бебе е само и отча­яно — замис­лете се как вие бихте се почув­с­т­вали. Вие сте пла­кали и пла­кали и никой не е чул гласа ви. Стрес хор­мо­ните на бебето се покач­ват. А едно бебе в стрес по-трудно регу­лира тем­пе­ра­ту­рата си, диша­нето си, сър­деч­ния си ритъм. Вед­нага след като го сло­жим пак при май­ката, бебето ще регу­лира тем­пе­ра­ту­рата си, сър­деч­ния си ритъм и диша­нето си. (more…)

Часът след раж­да­нето е несъм­нено една от най-критичните фази в човеш­кия живот. Не слу­чайно всички соци­ални групи рутинно са нару­ша­вали физи­о­ло­гич­ния про­цес през този кра­тък период от време чрез вяр­ва­ния и риту­али. Нашата кул­турна среда е до голяма сте­пен офор­мена в самото начало на вза­и­мо­дейс­т­ви­ето майка-новородено.

Пър­вият час след раж­да­нето може да се пог­ледне от мно­жес­тво допъл­ващи се пер­с­пек­тиви. Моята цел е да опиша 12 такива пер­с­пек­тиви, за да демон­с­т­ри­рам истин­с­ката вели­чина на тази огромна тема. (more…)