Къде е бебето ми?

Кенгуру-грижите

Поре­дица Световни практики

Кенгуро-грижите в нео­на­то­ло­гич­ните отде­ле­ния (сп. МАМА 01/2010 г.)

Kangaroo Care Daddy

Photo: © Marc Pomeroy, Licensed under Creative Commons

Нав­ся­къде по света нео­на­то­ло­гич­ните отде­ле­ния са място на висо­кос­пе­ци­а­ли­зи­рана и висо­ко­тех­но­ло­гична меди­цина. Може да се каже, че нео­на­то­ло­ги­ята е „вис­шият пило­таж” в педи­ат­ри­ята. Бебе­тата с много ниско рож­дено тегло или тежки вро­дени забо­ля­ва­ния, за чийто живот се борят лека­рите, ста­ват все повече. Това се дължи основно на все по-големите тех­но­ло­гични въз­мож­ности и все по-добрите меди­ка­менти, с които раз­по­ла­гаме, което поз­во­лява дори на бебета, родени в нача­лото на шес­тия месец от бре­мен­ността и с тегло много под 1000 грама да оце­ля­ват извън май­чи­ната утроба.

Техниката, меди­ка­мен­тите и уме­ни­ята на спе­ци­а­лис­тите обаче не са дос­та­тъчни. Това, което често се заб­равя, е голе­мият псхи­чески стрес, на който са под­ло­жени както самите недо­но­сени бебета, така и роди­те­лите им. И макар че актив­ното лече­ние без­с­порно е на първо място, в пове­чето нео­на­то­ло­гични отде­ле­ния в Европа и най-вече в САЩ (82%)се пола­гат все по-големи уси­лия да се оси­гури и някаква сте­пен на емо­ци­о­на­лен ком­форт на мал­ките паци­енти и тех­ните майки и бащи.

Така нап­ри­мер на много места дос­тъ­път на роди­те­лите до децата не се огра­ни­чава (през цялото дено­но­щие). Има въз­мож­ност кувьо­зите да бъдат отде­ляни чрез завеси или пара­вани, така че всяко семейс­тво да получи в някаква сте­пен лично прос­т­ран­с­тво. Родителите са запоз­нати в детайли с всяка една про­це­дура и всеки един меди­ка­мент, който се при­лага при лече­ни­ето на децата им, а също така имат въз­мож­ността да учас­т­ват във все­кид­нев­ните грижи като смяна на пелени и хра­нене. Много от тях спо­де­лят, че отде­ле­ни­ето им е ста­нало като „втори дом”, а пер­со­на­лът – второ семейс­тво”, тъй като недо­но­се­ните бебета пре­кар­ват там средно около 50 (а в някои слу­чаи и много повече) дни след раж­да­нето си. Но това, с което се отли­ча­ват най-добрите нео­на­то­ло­гични отде­ле­ния, са „кенгуру-грижите”.

Кенгуру-грижата е тех­ника, при която ново­ро­дени, най-често недо­но­сени бебета, имат дирек­тен физи­чески кон­такт с роди­те­лите си, кожа до кожа. Този метод има не само емо­ци­о­нални пре­дим­с­тва, тъй като се въз­с­та­но­вява и укрепва преж­дев­ре­менно пре­къс­на­тата връзка между май­ката и детето, но и дока­зано бла­гоп­ри­я­тен ефект върху обек­тив­ното със­то­я­ние на децата. Кенгуру-грижите са под­хо­дящи дори за бебета на апа­ратна вен­ти­ла­ция, за бебета с екс­т­ремно ниско рож­дено тегло и са съв­мес­тими с пове­чето рутинни меди­цин­ски интер­вен­ции. Кабе­лите, мони­то­рите, сон­дите, веноз­ните източ­ници и друга тех­но­ло­гия, необ­хо­дима за прос­ле­дя­ва­нето на със­то­я­ни­ето на бебето, не пре­чат на про­веж­да­нето на кенгуру-грижите. Родителите могат да се сме­нят и спо­ред пре­цен­ката на лека­рите бебето може да пре­кара между 2 и 16 часа на ден в пряк физи­чески кон­такт с майка си и/или баща си.

Ето нак­ратко пре­дим­с­т­вата на генугуру-грижите спо­ред про­ве­де­ните изследвания.

За роди­те­лите:

 • По-добра и ста­билна емо­ци­о­нална връзка с детето;
 • По-голямо коли­чес­тво кърма, двойно повече слу­чаи на успешно кър­мене и по-продължителен кър­ма­чески период;
 • Гър­дите и кожата на май­ката физи­о­ло­гично отк­лик­ват на тем­пе­ра­тур­ните нужди на бебето;
 • Пси­хи­ческа ста­бил­ност, пови­шено чув­с­тво на само­у­ве­ре­ност, ком­пе­тен­т­ност и удов­лет­во­ре­ние от ролята на родител.

За недо­но­сени бебета и бебета с много ниско рож­дено тегло:

 • Нор­ма­ли­зи­рана телесна тем­пе­ра­тура, диха­телна и сър­дечна честота;
 • Кър­мата е лесно дос­тъпна и усилва имун­ната сис­тема на бебето;
 • Кон­так­тът с май­ката дейс­тва успо­ко­я­ващо, което нама­лява стреса и кис­ло­род­ните нужди;
 • По-добро над­да­ване на тегло;
 • Поло­жи­телни ефекти върху умс­т­ве­ното раз­ви­тие на бебетата;
 • По-малко вът­ре­бол­нични инфек­ции, услож­не­ния или забо­ля­ва­ния на дол­ните диха­телни пътища;
 • Спокоен сън;
 • По-кратък бол­ни­чен престой;
 • Веро­ятно нама­лен риск от син­д­рома на вне­запна дет­ска смърт;
 • Нор­ма­ли­зи­ране на рас­теж­ните криви на недо­но­сени деца;
 • Поло­жи­те­лен ефект при колики;
 • Въз­мо­жен поло­жи­те­лен ефект върху раз­ви­ти­ето на дви­га­тел­ните умения.

В извес­тен сми­съл кенгуру-грижите имат бла­гоп­ри­я­тен ефект върху цялото общес­тво поради по-краткия бол­ни­чен прес­той, зани­же­ните нужди от скъ­пос­т­ру­ващи меди­ка­менти и меди­цин­ска тех­ника, пони­жена пери­на­тална смър­т­ност и по-ниски раз­ходи за май­чино и дет­ско здравеопазване.

Всички тези твър­де­ния са дока­зани в поне едно, а в пове­чето слу­чаи и в повече научни изс­лед­ва­ния и кенгуру-грижите са въз­п­ри­ети като зла­тен стан­дарт в над 200 нео­на­то­ло­гични отде­ле­ния по света. Остава да се надя­ваме, че скоро и Бъл­га­рия ще пос­ледва све­тов­ните прак­тики, за да има повече щас­т­ливи роди­тели и бебета.

————————————-

За съжа­ле­ние пове­чето снимки от flickr са „All Rights Reserved“, но можете да ги наме­рите, като потър­сите „kangaroo care“. Аз нарочно тър­сих снимка с много малко бебе и татко, за да покажа колко много кон­т­рас­ти­рат действителностите…

Тази ста­тия е пуб­ли­ку­вана за първи път на A Beautiful Place to Get Lost. Пре­пе­ча­тана е с раз­ре­ше­ние от авторката.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.