Къде е бебето ми?

Кенгуру-грижите

Поредица Световни практики

Кенгуро-гри­жи­те в нео­на­то­ло­гич­ни­те отде­ле­ния (сп. МАМА 01/2010 г.)

Kangaroo Care Daddy

Photo: © Marc Pomeroy, Licensed under Creative Commons

Навсякъде по све­та нео­на­то­ло­гич­ни­те отде­ле­ния са мяс­то на висо­кос­пе­ци­а­ли­зи­ра­на и висо­ко­тех­но­ло­гич­на меди­ци­на. Може да се каже, че нео­на­то­ло­ги­я­та е „вис­ши­ят пило­таж” в педи­ат­ри­я­та. Бебетата с мно­го нис­ко рож­де­но тег­ло или теж­ки вро­де­ни забо­ля­ва­ния, за чий­то живот се борят лека­ри­те, ста­ват все пове­че. Това се дъл­жи основ­но на все по-голе­ми­те тех­но­ло­гич­ни въз­мож­нос­ти и все по-доб­ри­те меди­ка­мен­ти, с кои­то раз­по­ла­га­ме, кое­то позво­ля­ва дори на бебе­та, роде­ни в нача­ло­то на шес­тия месец от бре­мен­ност­та и с тег­ло мно­го под 1000 гра­ма да оце­ля­ват извън май­чи­на­та утроба.

Техниката, меди­ка­мен­ти­те и уме­ни­я­та на спе­ци­а­лис­ти­те оба­че не са доста­тъч­ни. Това, кое­то чес­то се забра­вя, е голе­ми­ят псхи­чес­ки стрес, на кой­то са под­ло­же­ни как­то сами­те недо­но­се­ни бебе­та, така и роди­те­ли­те им. И макар че актив­но­то лече­ние без­спор­но е на пър­во мяс­то, в пове­че­то нео­на­то­ло­гич­ни отде­ле­ния в Европа и най-вече в САЩ (82%)се пола­гат все по-голе­ми уси­лия да се оси­гу­ри и някак­ва сте­пен на емо­ци­о­на­лен ком­форт на мал­ки­те паци­ен­ти и тех­ни­те май­ки и бащи.

Така напри­мер на мно­го мес­та достъ­път на роди­те­ли­те до деца­та не се огра­ни­ча­ва (през цяло­то дено­но­щие). Има въз­мож­ност кувьо­зи­те да бъдат отде­ля­ни чрез заве­си или пара­ва­ни, така че вся­ко семейс­т­во да полу­чи в някак­ва сте­пен лич­но прост­ран­с­т­во. Родителите са запоз­на­ти в детай­ли с вся­ка една про­це­ду­ра и все­ки един меди­ка­мент, кой­то се при­ла­га при лече­ни­е­то на деца­та им, а също така имат въз­мож­ност­та да учас­т­ват във все­кид­нев­ни­те гри­жи като смя­на на пеле­ни и хра­не­не. Много от тях спо­де­лят, че отде­ле­ни­е­то им е ста­на­ло като „вто­ри дом”, а пер­со­на­лът – вто­ро семейс­т­во”, тъй като недо­но­се­ни­те бебе­та пре­кар­ват там сред­но око­ло 50 (а в някои слу­чаи и мно­го пове­че) дни след раж­да­не­то си. Но това, с кое­то се отли­ча­ват най-доб­ри­те нео­на­то­ло­гич­ни отде­ле­ния, са „кен­гу­ру-гри­жи­те”.

Кенгуру-гри­жа­та е тех­ни­ка, при коя­то ново­ро­де­ни, най-чес­то недо­но­се­ни бебе­та, имат дирек­тен физи­чес­ки кон­такт с роди­те­ли­те си, кожа до кожа. Този метод има не само емо­ци­о­нал­ни пре­дим­с­т­ва, тъй като се въз­ста­но­вя­ва и укреп­ва преж­дев­ре­мен­но пре­къс­на­та­та връз­ка меж­ду май­ка­та и дете­то, но и дока­за­но бла­гоп­ри­я­тен ефект вър­ху обек­тив­но­то със­то­я­ние на деца­та. Кенгуру-гри­жи­те са под­хо­дя­щи дори за бебе­та на апа­рат­на вен­ти­ла­ция, за бебе­та с екс­трем­но нис­ко рож­де­но тег­ло и са съв­мес­ти­ми с пове­че­то рутин­ни меди­цин­с­ки интер­вен­ции. Кабелите, мони­то­ри­те, сон­ди­те, веноз­ни­те източ­ни­ци и дру­га тех­но­ло­гия, необ­хо­ди­ма за просле­дя­ва­не­то на със­то­я­ни­е­то на бебе­то, не пре­чат на про­веж­да­не­то на кен­гу­ру-гри­жи­те. Родителите могат да се сме­нят и спо­ред пре­цен­ка­та на лека­ри­те бебе­то може да пре­ка­ра меж­ду 2 и 16 часа на ден в пряк физи­чес­ки кон­такт с май­ка си и/или баща си.

Ето накрат­ко пре­дим­с­т­ва­та на гену­гу­ру-гри­жи­те спо­ред про­ве­де­ни­те изследвания.

За роди­те­ли­те:

 • По-доб­ра и ста­бил­на емо­ци­о­нал­на връз­ка с детето;
 • По-голя­мо коли­чес­т­во кър­ма, двой­но пове­че слу­чаи на успеш­но кър­ме­не и по-про­дъл­жи­те­лен кър­ма­чес­ки период;
 • Гърдите и кожа­та на май­ка­та физи­о­ло­гич­но отклик­ват на тем­пе­ра­тур­ни­те нуж­ди на бебето;
 • Психическа ста­бил­ност, пови­ше­но чув­с­т­во на само­у­ве­ре­ност, ком­пе­тен­т­ност и удов­лет­во­ре­ние от роля­та на родител.

За недо­но­се­ни бебе­та и бебе­та с мно­го нис­ко рож­де­но тегло:

 • Нормализирана телес­на тем­пе­ра­ту­ра, диха­тел­на и сър­деч­на честота;
 • Кърмата е лес­но достъп­на и усил­ва имун­на­та сис­те­ма на бебето;
 • Контактът с май­ка­та дейс­т­ва успо­ко­я­ва­що, кое­то нама­ля­ва стре­са и кис­ло­род­ни­те нужди;
 • По-добро над­да­ва­не на тегло;
 • Положителни ефек­ти вър­ху умс­т­ве­но­то раз­ви­тие на бебетата;
 • По-мал­ко вът­ре­бол­нич­ни инфек­ции, услож­не­ния или забо­ля­ва­ния на дол­ни­те диха­тел­ни пътища;
 • Спокоен сън;
 • По-кра­тък бол­ни­чен престой;
 • Вероятно нама­лен риск от син­д­ро­ма на вне­зап­на дет­с­ка смърт;
 • Нормализиране на рас­теж­ни­те кри­ви на недо­но­се­ни деца;
 • Положителен ефект при колики;
 • Възможен поло­жи­те­лен ефект вър­ху раз­ви­ти­е­то на дви­га­тел­ни­те умения.

В извес­тен сми­съл кен­гу­ру-гри­жи­те имат бла­гоп­ри­я­тен ефект вър­ху цяло­то общес­т­во пора­ди по-крат­кия бол­ни­чен престой, зани­же­ни­те нуж­ди от скъ­пос­т­ру­ва­щи меди­ка­мен­ти и меди­цин­с­ка тех­ни­ка, пони­же­на пери­на­тал­на смър­т­ност и по-нис­ки раз­хо­ди за май­чи­но и дет­с­ко здравеопазване.

Всички тези твър­де­ния са дока­за­ни в поне едно, а в пове­че­то слу­чаи и в пове­че науч­ни изслед­ва­ния и кен­гу­ру-гри­жи­те са въз­при­е­ти като зла­тен стан­дарт в над 200 нео­на­то­ло­гич­ни отде­ле­ния по све­та. Остава да се надя­ва­ме, че ско­ро и България ще послед­ва све­тов­ни­те прак­ти­ки, за да има пове­че щас­т­ли­ви роди­те­ли и бебета.

————————————-

За съжа­ле­ние пове­че­то сним­ки от flickr са „All Rights Reserved“, но може­те да ги наме­ри­те, като потър­си­те „kangaroo care“. Аз нароч­но тър­сих сним­ка с мно­го мал­ко бебе и тат­ко, за да пока­жа кол­ко мно­го кон­т­рас­ти­рат действителностите…

Тази ста­тия е пуб­ли­ку­ва­на за пър­ви път на A Beautiful Place to Get Lost. Препечатана е с раз­ре­ше­ние от авторката.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.