Къде е бебето ми?

Articles in the category Разкази

Две сед­мици преди да раз­бера че съм бре­менна съну­вах инте­ре­сен сън. Имах едно съв­сем малко бебенце на гър­дите си, тол­кова малко, че беше неве­ро­ятно. И аз и то бяхме голи и се гуш­кахме заедно. Не си спом­ням под­роб­ности, само едно много хубаво чув­с­тво на топ­лина, което ме изпъл­ваше докато гле­дах това малко същество.

След това заб­ра­вих за съня. Бре­мен­ността ми не беше лека и се кон­цен­т­ри­рах пре­димно на нея. Сутрешното гадене съвем скоро се пре­върна в целод­невно. След като то отмина започ­наха под­гот­ви­тел­ните кон­т­рак­ции, които се ока­заха по-болезнени от очак­ва­ното. През цялото време не съм и подо­зи­рала, че ще родя по-скоро от пред­ви­де­ното. Даже се бях при­гот­вила за пре­нос­ване, защото знаех от про­че­те­ното, че пър­вес­ки­ните често пре­на­сят. На рутин­ния прег­лед в 32 сед­мица обаче се оказа, че бебето е слязло ниско долу и имам раз­к­ри­тие. Лекар­ката ми каза да пазя лег­лото поне 2 сед­мици и ме прати вкъщи. (more…)

Първи контакт след цезарово сечение

Имах план и силно жела­ние да родя естес­т­вено, но на кон­т­ро­лен прег­лед ден след тер­мина се оказа, че беба е зас­та­нала с рамо към ший­ката на мат­ката, гла­вич­ката вече не е фик­си­рана в таза (както беше в пос­лед­ните няколко сед­мици от бре­мен­ността) и е кил­ната на една страна. Пред­вид това, и други фак­тори, като това, че съм на инва­лидна количка, изто­ща­вам се бързо, имам силно изра­зено изк­ри­вя­ване на гръб­нака точно в тазо­вата област и рис­ко­вете, които пъл­ната упойка носи за хора с моето забо­ля­ване (ако евен­ту­ално се наложи спешно сек­цио и епи­ду­рал­ната не хване), след много раз­мисли решихме да пре­ми­нем на опция пла­ни­рано сек­цио. Въп­реки това, дър­жах много да не бъда раз­де­ляна с бебето от момента на раж­дане, тъй като знаех колко важно е това за със­то­я­ни­ето на бебето, за при­вър­з­ва­нето, както и за успеш­ното уста­но­вя­ване на кър­ме­нето. (more…)

Ако имате раж­дане, при което бебето е било с Вас от момента на раж­дане, прак­ти­ку­вали сте кон­такт кожа-до-кожа, кен­гу­рова грижа или сте ини­ци­и­рали кър­ме­нето в пър­вия час след раж­да­нето, изп­ра­тете ни раз­каза си и ще го пуб­ли­ку­ваме тук. Можете да се свър­жете с нас чрез стра­ни­цата ни за кон­такти.