Къде е бебето ми?

Articles in the category Разкази

Две сед­ми­ци пре­ди да раз­бе­ра че съм бре­мен­на съну­вах инте­ре­сен сън. Имах едно съв­сем мал­ко бебен­це на гър­ди­те си, тол­ко­ва мал­ко, че беше неве­ро­ят­но. И аз и то бях­ме голи и се гуш­ках­ме заед­но. Не си спом­ням под­роб­нос­ти, само едно мно­го хуба­во чув­с­т­во на топ­ли­на, кое­то ме изпъл­ва­ше дока­то гле­дах това мал­ко същество.

След това забра­вих за съня. Бременността ми не беше лека и се кон­цен­т­ри­рах пре­дим­но на нея. Сутрешното гаде­не съвем ско­ро се пре­вър­на в целод­нев­но. След като то отми­на започ­на­ха под­гот­ви­тел­ни­те кон­т­рак­ции, кои­то се ока­за­ха по-болез­не­ни от очак­ва­но­то. През цяло­то вре­ме не съм и подо­зи­ра­ла, че ще родя по-ско­ро от пред­ви­де­но­то. Даже се бях при­гот­ви­ла за пре­нос­ва­не, защо­то зна­ех от про­че­те­но­то, че пър­вес­ки­ни­те чес­то пре­на­сят. На рутин­ния преглед в 32 сед­ми­ца оба­че се ока­за, че бебе­то е сляз­ло нис­ко долу и имам раз­кри­тие. Лекарката ми каза да пазя лег­ло­то поне 2 сед­ми­ци и ме пра­ти вкъ­щи. (more…)

Първи контакт след цезарово сечение

Имах план и сил­но жела­ние да родя естес­т­ве­но, но на кон­т­ро­лен преглед ден след тер­ми­на се ока­за, че беба е заста­на­ла с рамо към ший­ка­та на мат­ка­та, гла­вич­ка­та вече не е фик­си­ра­на в таза (как­то беше в послед­ни­те някол­ко сед­ми­ци от бре­мен­ност­та) и е кил­на­та на една стра­на. Предвид това, и дру­ги фак­то­ри, като това, че съм на инва­лид­на колич­ка, изто­ща­вам се бър­зо, имам сил­но изра­зе­но изкри­вя­ва­не на гръб­на­ка точ­но в тазо­ва­та област и рис­ко­ве­те, кои­то пъл­на­та упой­ка носи за хора с мое­то забо­ля­ва­не (ако евен­ту­ал­но се нало­жи спеш­но сек­цио и епи­ду­рал­на­та не хва­не), след мно­го раз­мис­ли реших­ме да пре­ми­нем на опция пла­ни­ра­но сек­цио. Въпреки това, дър­жах мно­го да не бъда раз­де­ля­на с бебе­то от момен­та на раж­да­не, тъй като зна­ех кол­ко важ­но е това за със­то­я­ни­е­то на бебе­то, за при­вър­з­ва­не­то, как­то и за успеш­но­то уста­но­вя­ва­не на кър­ме­не­то. (more…)

Ако има­те раж­да­не, при кое­то бебе­то е било с Вас от момен­та на раж­да­не, прак­ти­ку­ва­ли сте кон­такт кожа-до-кожа, кен­гу­ро­ва гри­жа или сте ини­ци­и­ра­ли кър­ме­не­то в пър­вия час след раж­да­не­то, изпра­те­те ни раз­ка­за си и ще го пуб­ли­ку­ва­ме тук. Можете да се свър­же­те с нас чрез стра­ни­ца­та ни за кон­так­ти.