Къде е бебето ми?

Articles in the category Права

Знаете ли как­ви пра­ва има­те в бол­ни­ца­та по отно­ше­ние на Вашето дете?

  1. Имате пра­во да НЕ бъде­те раз­де­ля­на от дете­то си про­тив Вашата воля. (Конвенция на ООН за пра­ва­та на дете­то, чл.9 и чл. 24)
  2. Имате пра­во да придру­жа­ва­те в бол­ни­ца дете­то си дока­то не навър­ши 14 годи­ни. (Наредба 16 от 21 август 1996 на Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то, чл. 31, ал. 2)
  3. Имате пра­во ПРЕДВАРИТЕЛНО да полу­чи­те инфор­ма­ция за вся­ка меди­цин­с­ка интер­вен­ция, при­ло­же­на на Вашето дете. (Закон за здра­ве­то, чл.87, ал.4; чл.88 и чл.89)
  4.  Имате пра­во да при­еме­те или отка­же­те вся­ка интер­вен­ция, пред­ло­же­на на Вашето дете. (Закон за здра­ве­то, чл.90)
  5. Имате пра­во на инфор­ма­ция и помощ по отно­ше­ние на кър­ме­не­то. (Конвенция на ООН за пра­ва­та на дете­то, чл. 24, ал. 2, т.(д))
  6. Имате пра­во на пове­че от едно меди­цин­с­ко ста­но­ви­ще по отно­ше­ние на поста­ве­на диаг­но­за или лече­ние. (Закон за здра­ве­то, чл. 86, ал. 1, т. 4)
  7. Имате пра­во на достъп до цяла­та меди­цин­с­ка доку­мен­та­ция за Вас и за Вашето дете, как­то и на копия на всич­ки меди­цин­с­ки доку­мен­ти. (Закон за здра­ве­то, чл. 28б, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 13)

Тези пра­ва са Ви гаран­ти­ра­ни. Вътрешните пра­ви­ла на бол­ни­ца­та не могат да иззе­мат тези Ваши права.