Къде е бебето ми?

Articles in the category Права

Зна­ете ли какви права имате в бол­ни­цата по отно­ше­ние на Вашето дете?

  1. Имате право да НЕ бъдете раз­де­ляна от детето си про­тив Вашата воля. (Кон­вен­ция на ООН за пра­вата на детето, чл.9 и чл. 24)
  2. Имате право да прид­ру­жа­вате в бол­ница детето си докато не навърши 14 години. (Наредба 16 от 21 август 1996 на Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето, чл. 31, ал. 2)
  3. Имате право ПРЕДВАРИТЕЛНО да полу­чите инфор­ма­ция за всяка меди­цин­ска интер­вен­ция, при­ло­жена на Вашето дете. (Закон за здра­вето, чл.87, ал.4; чл.88 и чл.89)
  4.  Имате право да при­е­мете или отка­жете всяка интер­вен­ция, пред­ло­жена на Вашето дете. (Закон за здра­вето, чл.90)
  5. Имате право на инфор­ма­ция и помощ по отно­ше­ние на кър­ме­нето. (Кон­вен­ция на ООН за пра­вата на детето, чл. 24, ал. 2, т.(д))
  6. Имате право на повече от едно меди­цин­ско ста­но­вище по отно­ше­ние на пос­та­вена диаг­ноза или лече­ние. (Закон за здра­вето, чл. 86, ал. 1, т. 4)
  7. Имате право на дос­тъп до цялата меди­цин­ска доку­мен­та­ция за Вас и за Вашето дете, както и на копия на всички меди­цин­ски доку­менти. (Закон за здра­вето, чл. 28б, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 13)

Тези права са Ви гаран­ти­рани. Вът­реш­ните пра­вила на бол­ни­цата не могат да иззе­мат тези Ваши права.