Къде е бебето ми?
Home » Брошура

Брошура

Зна­ете ли защо се раз­де­лят ново­ро­де­ните от май­ките им? Зна­ете ли какви са пра­вата Ви спрямо соб­с­т­ве­ното Ви дете по време на бол­нич­ния Ви прес­той? Изтег­лете бро­шу­рата “Къде е бебето ми?” и се инфор­ми­райте за това какви права са Ви гаран­ти­рани по закон и не могат да Ви бъдат иззети от вът­реш­ните пра­вила на болницата.

Къде е бебето ми брошура

Бро­шу­рата е в PDF фор­мат и за да я видите ви е нужен Acrobat Reader. Можете да сва­лите Acrobat Reader без­п­латно от тук: