Къде е бебето ми?

Кенгуру грижа

Информационен лист №1

Майчина кенгурова грижа

Хуманизиране на прак­ти­ки­те в нео­на­то­ло­ги­я­та, сти­му­ли­ра­не на кър­ме­не­то и по-крат­ки бол­нич­ни престои, кои­то не нама­ля­ват пре­жи­вя­е­мост­та (МКГ)“1

Определение за МКГ

Когато бебе­то е в кон­такт кожа до кожа (гър­ди до гър­ди) с май­ка си.  Създадена е за недо­но­се­ни­те бебе­та или за тези с нис­ко тег­ло при раж­да­не­то, но е от пол­за за всич­ки бебе­та и май­ки.

Определение за контакт кожа до кожа

Бебето е голо, само по пам­перс и в някои слу­чаи топ­ла шап­ка и е при­тис­на­то в изпра­ве­на пози­ция към голия гръ­ден кош на май­ка­та, меж­ду гър­ди­те й.

Важни характеристики

 • Ранно започ­ва­не на МКГ, вед­на­га щом недо­но­се­но­то бебе или бебе­то с друг вид проб­ле­ми бъде ста­би­ли­зи­ра­но.
 • Продължителен кон­такт кожа до кожа.
 • Практикува се във всич­ки час­ти на нео­на­то­ло­гич­но­то интен­зив­но отде­ле­ние или спе­ци­а­ли­зи­ра­но­то дет­с­ко отде­ле­ние от къто­ве­те за най-интен­зив­на гри­жа (ниво 3) до къто­ве­те с по-нис­ка интен­зив­ност (ниво 1) и се про­дъл­жа­ва в дома.

История

За пър­ви път е раз­ра­бо­те­на от д‑р Рей и д‑р Мартинез в Богота, Колумбия. Използвана е пора­ди, и като алтер­на­ти­ва на, недос­ти­га на под­хо­дя­щи кувьо­зи за ста­бил­ни­те недо­но­се­ни бебе­та. Отбелязано е, че МКГ пома­га за тер­мо­ре­гу­ла­ци­я­та, изграж­да­не­то на връз­ка май­ка-бебе и носи допъл­ни­тел­ни­те пре­дим­с­т­ва на кър­ме­не­то.

Насоки за МКГ

Насоките за прак­ти­ку­ва­не на МКГ са даде­ни по-долу, могат да бъдат полу­че­ни и от Световната Здравна Организация.2
Насоките за МКГ тряб­ва допъл­ни­тел­но да се раз­ви­ят, за да съот­вет­с­тват на спе­ци­фи­ка­та и кон­тек­с­та на отде­ле­ни­е­то и сре­да­та, в коя­то се при­ла­гат.

Индикации за прилагане на МКГ

Необходима е инди­ви­ду­ал­на пре­цен­ка за вся­ко бебе, но общи­те насо­ки са след­ни­те:

 • Недоносени бебе­та или таки­ва с нис­ко тег­ло при раж­да­не, при­ети в нео­на­тал­но интен­зив­но отде­ле­ние или в спе­ци­а­ли­зи­ра­но дет­с­ко отде­ле­ние ‚кога­то са ста­би­ли­зи­ра­ни от меди­цин­с­ка глед­на точ­ка.
 • Недоносени или бебе­та с нис­ко рож­де­но тег­ло, кои­то са доб­ре.
 • Доносени бебе­та, кои­то са доб­ре.
 • За под­по­ма­га­не изграж­да­не­то на при­вър­за­ност у май­ка­та, кога­то е била раз­де­ле­на от бебе­то си пора­ди някак­ва при­чи­на.
 • За под­дър­жа­не на лак­та­ци­я­та и поло­жи­тел­но повли­я­ва­не на започ­ва­не­то на кър­ме­не­то.

Контраиндикации за МКГ

Необходима е инди­ви­ду­ал­на пре­цен­ка за вся­ко бебе, но общи­те насо­ки са след­ни­те:

 • Нестабилни бебе­та в лошо здра­вос­лов­но със­то­я­ние, кои­то имат нуж­да от апа­рат­но диша­не, имат пнев­мо­то­ракс или са с изклю­чи­тел­но нис­ко тег­ло при раж­да­не­то.
 • Бебета в нача­лен сле­до­пе­ра­ти­вен пери­од. Времето, по кое­то МКГ може да продължи/започне зави­си от вида на опе­ра­ци­я­та и ста­бил­но­то здра­вос­лов­но със­то­я­ние на бебе­то.

Изисквания за прилагане на МКГ

 • Майка (или суро­гат, ако май­ка­та отсъс­т­ва)
 • Удобен фотьойл, ако е въз­мож­но
 • Слинг за носе­не на здра­ви­те, ста­бил­ни бебе­та, ако е въз­мож­но
 • Одеялце за зави­ва­не гър­ба на бебе­то
 • Подкрепяща сре­да

Ползи от прилагането на МКГ

 • Майчината кен­гу­ро­ва гри­жа връ­ща бебе­то обрат­но в май­чин­с­ка­та сре­да.
 • Терморегулация.
 • Изграждане на при­вър­за­ност меж­ду май­ка­та и бебе­то.
 • Подобрена лак­та­ция и пол­зи­те, при­съ­щи на кър­ме­не­то.
 • Подобрена иму­но­ло­гич­на защи­та.
 • Осигурява буфер спря­мо свръх-сти­му­ла­ци­я­та и пома­га за  регу­ли­ра­не­то на въз­бу­ди­мост­та и на реак­ци­и­те при стрес.
 • Увеличава уве­ре­ност­та на май­ка­та,  ком­пе­тен­т­ност­та й, склон­ност­та й да отклик­ва и да се при­вър­з­ва. Намалява стре­са за май­ка­та. Дава усе­ща­не за сила на май­ка­та.

Какво трябва да знаят майките/родителите  за МКГ

 • МКГ е безо­пас­на
 • МКГ носи пол­зи
 • Бебето е доста­тъч­но затоп­ле­но
 • Бебето под­дър­жа ста­бил­но съот­но­ше­ние сър­де­чен пулс/респираторен ритъм и има пови­ше­но ниво на кис­ло­род в кръв­та
 • Бебето полу­ча­ва спе­ци­фич­на имун­на защи­та
 • Има пол­зи за кърменето/достатъчното коли­чес­т­во кър­ма

Препятствия за прилагане на МКГ

Липса на политика или инструкции за прилагане

Необходимо е съз­да­ва­не­то на поли­ти­ка за МКГ за отдел­ни­те отде­ле­ния, кои­то започ­ват да я при­ла­гат.  Наличието на пра­ви­ла и инс­т­рук­ции е от осо­бе­но зна­че­ние, защо­то дава уве­ре­ност на пер­со­на­ла да при­ла­га МКГ, а съв­мес­т­но­то съз­да­ва­не на поли­ти­ка­та при­да­ва стой­ност на прак­ти­ку­ва­не­то й в инди­ви­ду­ал­но­то отде­ле­ние.

Липса на образователна програма

Персоналът се нуж­дае от обу­че­ние за МКГ и насо­ки,  кои­то да оси­гу­рят ком­пе­тен­т­но­то и уве­ре­но­то й прак­ти­ку­ва­не. Новите чле­но­ве на пре­со­на­ла ще имат пол­за от под­кре­па­та и над­зо­ра на по-опит­ни­те си коле­ги.

Комуникация

Родителите може да не са запоз­на­ти с пол­зи­те и безо­пас­ност­та на МКГ.  Персоналът тряб­ва да раз­прос­т­ра­ня­ва инфор­ма­ция за МКГ, коя­то е лес­на за раз­би­ра­не и акту­ал­на.

Липса на удобства за майките

Може да няма доста­тъч­но лег­ла за май­ки­те, за да бъдат наста­не­ни бли­зо до деца­та им в интен­зив­ни­те отде­ле­ния. В този слу­чай МКГ има още по-голя­мо зна­че­ние, защо­то дава въз­мож­ност на май­ка­та и бебе­то да опол­зот­во­рят сво­е­то вре­ме заед­но. Отделенията без под­хо­дя­щи лег­ла за май­ки­те тряб­ва да пред­при­е­мат стъп­ки към въвеж­да­не на моде­ла на нераз­де­ля­не на май­ка­та и бебе­то като обра­зец на опти­мал­на гри­жа в бъде­ще.

Избрана библиография

 1. Anderson, G.C. (1991). Current knowledge about skin-to-skin (kangaroo) care for preterm infants. Journal of Perinatology, X1(3), 216–226.
 2. Bergman, N. (2005) Информацията е налич­на на Http://www.kangaroomothercare.com
 3. Blaymore-Bier,J.A.(1996). Comparison of skin-to-skin contact with standard contact in low birth weight infants who are breastfed. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine,150,1265–1269.  Approved by BOD 11–06
 4. Cattaneo, A., Davanzo, R., Uxa, F., & Tamburlini, G.(1998). Recommendations for the implementation of Kangaroo Mother Care for low birthweight infants. Acta Paediatrica, 87, 440–445.
 5. Cattaneo, A., Davanzo, R., Worku, B., Surjono, A., Echeverria, M., Bedri, A., Haksari, E., Osorno, L., Gudetta, B., Setyowireni, D., Quintero, S., & Tamburlini, G. (1998). Kangaroo Mother Care for low birthweight infants: A randomised controlled trial in different settings. Acta Paediatrica, 87, 976–985.
 6. Charpak, N., Ruiz-Pelaez, J., & Charpak, Y. (1994). Kangaroo-mother programme: An alternative way of caring for low birth weight infants? One year mortality in a two-cohort study. Pediatrics, 94, 804–810.
 7. Charpak, N., Ruiz-Pelaez, JG., Figueroa de C, Z., & Charpak, Y. (1997). Kangaroo  mother versus traditional care for newborn infants <2000 grams: A randomized,  controlled trial. Pediatrics, 100, 682–688.
 8. Feldman, R., Weller, A., Sirota, L., & Eidelman, A.I. (2003). Testing a family intervention hypothesis: The contribution of mother-infant skin-to-skin contact (Kangaroo Care) to family interaction, proximity and touch. Journal of Family Psychology, 17(1), 94–107.
 9. Feldman, R. (2004). Mother-infant-skin-to-skin contact: Theoretical, clinical and empirical aspects. Infant and Young Child, 17, 145–161.
 10. Ferber, S.G., & Makhoul, I.R. (2004). The effect of skin-to-skin contact (Kangaroo Care) shortly after birth on the neurobehavioural responses of the term newborn: A randomised, controlled trial. Pediatrics, 113(4), 858–865.
 11. Hurst, N.M. (1997). Skin-to-skin holding in the neonatal intensive care unit influences maternal milk volume. Journal of Perinatology, 17,213−217.
 12. Ludington-Hoe, S.M., Anderson, G.C., Simpson, S., Hollingstead, A., Argote, L.A., & Rey, H. (1999). Birthrelated fatigue in 34–36-week preterm neonates: Rapid recovery with very early Kangaroo (Skinto-Skin) Care. Journal of Obstetric, Gynaecologic and Neonatal Nursing (JOGNN). 28(1), 94–103.
 13. Nyqvist, K. H. (2004). Invited response to ‘How can Kangaroo Mother Care and high technology care be compatible?’ Journal of Human Lactation, 20(1), 72–74.
 14. Tessier, R., Cristo, M., Velez, S., Giron, M., Nadeau, L., Figueroa de Calume, Z., Ruiz-Palaez, J.G., & Charpak, N. (2003). Kangaroo Mother Care: A method for protecting high-risk low-birth-weight and premature infants against developmental delay. Infant Behavior & Development, 26, 384–397.

Бележки под линия

1 Charpak, N., Ruiz-Pelaez, J.G., Figeuroa de Calume, Z., & Charpak, Y. (2001). A randomised, controlled trial of Kangaroo Mother Care: Results of follow-up at 1 year of corrected age. Pediatrics, 108 (5), 1072–1079.

2 World Health Organisation. (2003). Kangaroo Mother Care: A practical guide. Department of Reproductive Health and Research, WHO, Geneva.

Информационният лист е със­та­вен през август 2006 от Карол Бартъл, регис­т­ри­ра­на меди­цин­с­ка сес­т­ра, регис­т­ри­ра­на аку­шер­ка, кон­сул­тант по лак­та­ция (IBCLC), дип­ло­ми­ран защит­ник пра­ва­та на дете­то (Университет на Отаго), магис­тър по здрав­ни науки (Университет на Отаго).

tango@caverock.net.nz  &  carol.bartle@cdhb.govt.nz

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.