Къде е бебето ми?

Кенгуру грижа

Инфор­ма­ци­о­нен лист №1

Май­чина кен­гу­рова грижа

Хуманизиране на прак­ти­ките в нео­на­то­ло­ги­ята, сти­му­ли­ране на кър­ме­нето и по-кратки бол­нични прес­тои, които не нама­ля­ват пре­жи­вя­е­мостта (МКГ)“1

Опре­де­ле­ние за МКГ

Когато бебето е в кон­такт кожа до кожа (гърди до гърди) с майка си.  Създадена е за недо­но­се­ните бебета или за тези с ниско тегло при раж­да­нето, но е от полза за всички бебета и майки.

Опре­де­ле­ние за кон­такт кожа до кожа

Бебето е голо, само по пам­перс и в някои слу­чаи топла шапка и е при­тис­нато в изп­ра­вена пози­ция към голия гръ­ден кош на май­ката, между гър­дите й.

Важни харак­те­рис­тики

 • Ранно започ­ване на МКГ, вед­нага щом недо­но­се­ното бебе или бебето с друг вид проб­леми бъде стабилизирано.
 • Про­дъл­жи­те­лен кон­такт кожа до кожа.
 • Прак­ти­кува се във всички части на нео­на­то­ло­гич­ното интен­зивно отде­ле­ние или спе­ци­а­ли­зи­ра­ното дет­ско отде­ле­ние от къто­вете за най-интензивна грижа (ниво 3) до къто­вете с по-ниска интен­зив­ност (ниво 1) и се про­дъл­жава в дома.

Исто­рия

За първи път е раз­ра­бо­тена от д-р Рей и д-р Мар­ти­нез в Богота, Колум­бия. Изпол­з­вана е поради, и като алтер­на­тива на, недос­тига на под­хо­дящи кувьози за ста­бил­ните недо­но­сени бебета. Отбе­ля­зано е, че МКГ помага за тер­мо­ре­гу­ла­ци­ята, изг­раж­да­нето на връзка майка-бебе и носи допъл­ни­тел­ните пре­дим­с­тва на кърменето.

Насоки за МКГ

Насо­ките за прак­ти­ку­ване на МКГ са дадени по-долу, могат да бъдат полу­чени и от Световната Здравна Орга­ни­за­ция.2
Насо­ките за МКГ трябва допъл­ни­телно да се раз­вият, за да съот­вет­с­т­ват на спе­ци­фи­ката и кон­тек­ста на отде­ле­ни­ето и сре­дата, в която се прилагат.

Инди­ка­ции за при­ла­гане на МКГ

Необ­хо­дима е инди­ви­ду­ална пре­ценка за всяко бебе, но общите насоки са следните:

 • Недо­но­сени бебета или такива с ниско тегло при раж­дане, при­ети в нео­на­тално интен­зивно отде­ле­ние или в спе­ци­а­ли­зи­рано дет­ско отде­ле­ние ‚когато са ста­би­ли­зи­рани от меди­цин­ска гледна точка.
 • Недо­но­сени или бебета с ниско рож­дено тегло, които са добре.
 • Доно­сени бебета, които са добре.
 • За под­по­ма­гане изг­раж­да­нето на при­вър­за­ност у май­ката, когато е била раз­де­лена от бебето си поради някаква причина.
 • За под­дър­жане на лак­та­ци­ята и поло­жи­телно пов­ли­я­ване на започ­ва­нето на кърменето.

Кон­т­ра­ин­ди­ка­ции за МКГ

Необ­хо­дима е инди­ви­ду­ална пре­ценка за всяко бебе, но общите насоки са следните:

 • Нес­та­билни бебета в лошо здра­вос­ловно със­то­я­ние, които имат нужда от апа­ратно дишане, имат пнев­мо­то­ракс или са с изк­лю­чи­телно ниско тегло при раждането.
 • Бебета в нача­лен сле­до­пе­ра­ти­вен период. Вре­мето, по което МКГ може да продължи/започне зависи от вида на опе­ра­ци­ята и ста­бил­ното здра­вос­ловно със­то­я­ние на бебето.

Изис­к­ва­ния за при­ла­гане на МКГ

 • Майка (или суро­гат, ако май­ката отсъства)
 • Удобен фотьойл, ако е възможно
 • Слинг за носене на здра­вите, ста­билни бебета, ако е възможно
 • Оде­ялце за зави­ване гърба на бебето
 • Под­к­ре­пяща среда

Ползи от при­ла­га­нето на МКГ

 • Май­чи­ната кен­гу­рова грижа връща бебето обратно в май­чин­с­ката среда.
 • Терморегулация.
 • Изг­раж­дане на при­вър­за­ност между май­ката и бебето.
 • Подоб­рена лак­та­ция и пол­зите, при­същи на кърменето.
 • Подоб­рена иму­но­ло­гична защита.
 • Оси­гу­рява буфер спрямо свръх-стимулацията и помага за  регу­ли­ра­нето на въз­бу­ди­мостта и на реак­ци­ите при стрес.
 • Увеличава уве­ре­ността на май­ката,  ком­пе­тен­т­ността й, склон­ността й да отк­ликва и да се при­вър­зва. Нама­лява стреса за май­ката. Дава усе­щане за сила на майката.

Какво трябва да знаят майките/родителите  за МКГ

 • МКГ е безопасна
 • МКГ носи ползи
 • Бебето е дос­та­тъчно затоплено
 • Бебето под­държа ста­билно съот­но­ше­ние сър­де­чен пулс/респираторен ритъм и има пови­шено ниво на кис­ло­род в кръвта
 • Бебето полу­чава спе­ци­фична имунна защита
 • Има ползи за кърменето/достатъчното коли­чес­тво кърма

Пре­пят­с­т­вия за при­ла­гане на МКГ

Липса на поли­тика или инс­т­рук­ции за прилагане

Необ­хо­димо е съз­да­ва­нето на поли­тика за МКГ за отдел­ните отде­ле­ния, които започ­ват да я при­ла­гат.  Нали­чи­ето на пра­вила и инс­т­рук­ции е от осо­бено зна­че­ние, защото дава уве­ре­ност на пер­со­нала да при­лага МКГ, а съв­мес­т­ното съз­да­ване на поли­ти­ката при­дава стой­ност на прак­ти­ку­ва­нето й в инди­ви­ду­ал­ното отделение.

Липса на обра­зо­ва­телна програма

Пер­со­на­лът се нуж­дае от обу­че­ние за МКГ и насоки,  които да оси­гу­рят ком­пе­тен­т­ното и уве­ре­ното й прак­ти­ку­ване. Новите чле­нове на пре­со­нала ще имат полза от под­к­ре­пата и над­зора на по-опитните си колеги.

Кому­ни­ка­ция

Родителите може да не са запоз­нати с пол­зите и безо­пас­ността на МКГ.  Пер­со­на­лът трябва да раз­п­рос­т­ра­нява инфор­ма­ция за МКГ, която е лесна за раз­би­ране и актуална.

Липса на удоб­с­тва за майките

Може да няма дос­та­тъчно легла за май­ките, за да бъдат нас­та­нени близо до децата им в интен­зив­ните отде­ле­ния. В този слу­чай МКГ има още по-голямо зна­че­ние, защото дава въз­мож­ност на май­ката и бебето да опол­зот­во­рят сво­ето време заедно. Отде­ле­ни­ята без под­хо­дящи легла за май­ките трябва да пред­п­ри­е­мат стъпки към въвеж­дане на модела на нераз­де­ляне на май­ката и бебето като обра­зец на опти­мална грижа в бъдеще.

Изб­рана библиография

 1. Anderson, G.C. (1991). Current knowledge about skin-to-skin (kangaroo) care for preterm infants. Journal of Perinatology, X1(3), 216–226.
 2. Bergman, N. (2005) Инфор­ма­ци­ята е налична на Http://www.kangaroomothercare.com
 3. Blaymore-Bier,J.A.(1996). Comparison of skin-to-skin contact with standard contact in low birth weight infants who are breastfed. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine,150,1265–1269.  Approved by BOD 11–06
 4. Cattaneo, A., Davanzo, R., Uxa, F., & Tamburlini, G.(1998). Recommendations for the implementation of Kangaroo Mother Care for low birthweight infants. Acta Paediatrica, 87, 440–445.
 5. Cattaneo, A., Davanzo, R., Worku, B., Surjono, A., Echeverria, M., Bedri, A., Haksari, E., Osorno, L., Gudetta, B., Setyowireni, D., Quintero, S., & Tamburlini, G. (1998). Kangaroo Mother Care for low birthweight infants: A randomised controlled trial in different settings. Acta Paediatrica, 87, 976–985.
 6. Charpak, N., Ruiz-Pelaez, J., & Charpak, Y. (1994). Kangaroo-mother programme: An alternative way of caring for low birth weight infants? One year mortality in a two-cohort study. Pediatrics, 94, 804–810.
 7. Charpak, N., Ruiz-Pelaez, JG., Figueroa de C, Z., & Charpak, Y. (1997). Kangaroo  mother versus traditional care for newborn infants <2000 grams: A randomized,  controlled trial. Pediatrics, 100, 682–688.
 8. Feldman, R., Weller, A., Sirota, L., & Eidelman, A.I. (2003). Testing a family intervention hypothesis: The contribution of mother-infant skin-to-skin contact (Kangaroo Care) to family interaction, proximity and touch. Journal of Family Psychology, 17(1), 94–107.
 9. Feldman, R. (2004). Mother-infant-skin-to-skin contact: Theoretical, clinical and empirical aspects. Infant and Young Child, 17, 145–161.
 10. Ferber, S.G., & Makhoul, I.R. (2004). The effect of skin-to-skin contact (Kangaroo Care) shortly after birth on the neurobehavioural responses of the term newborn: A randomised, controlled trial. Pediatrics, 113(4), 858–865.
 11. Hurst, N.M. (1997). Skin-to-skin holding in the neonatal intensive care unit influences maternal milk volume. Journal of Perinatology, 17,213–217.
 12. Ludington-Hoe, S.M., Anderson, G.C., Simpson, S., Hollingstead, A., Argote, L.A., & Rey, H. (1999). Birthrelated fatigue in 34–36-week preterm neonates: Rapid recovery with very early Kangaroo (Skinto-Skin) Care. Journal of Obstetric, Gynaecologic and Neonatal Nursing (JOGNN). 28(1), 94–103.
 13. Nyqvist, K. H. (2004). Invited response to ‘How can Kangaroo Mother Care and high technology care be compatible?’ Journal of Human Lactation, 20(1), 72–74.
 14. Tessier, R., Cristo, M., Velez, S., Giron, M., Nadeau, L., Figueroa de Calume, Z., Ruiz-Palaez, J.G., & Charpak, N. (2003). Kangaroo Mother Care: A method for protecting high-risk low-birth-weight and premature infants against developmental delay. Infant Behavior & Development, 26, 384–397.

Бележки под линия

1 Charpak, N., Ruiz-Pelaez, J.G., Figeuroa de Calume, Z., & Charpak, Y. (2001). A randomised, controlled trial of Kangaroo Mother Care: Results of follow-up at 1 year of corrected age. Pediatrics, 108 (5), 1072–1079.

2 World Health Organisation. (2003). Kangaroo Mother Care: A practical guide. Department of Reproductive Health and Research, WHO, Geneva.

Инфор­ма­ци­он­ният лист е със­та­вен през август 2006 от Карол Бар­тъл, регис­т­ри­рана меди­цин­ска сес­тра, регис­т­ри­рана аку­шерка, кон­сул­тант по лак­та­ция (IBCLC), дип­ло­ми­ран защит­ник пра­вата на детето (Университет на Отаго), магис­тър по здравни науки (Университет на Отаго).

tango@caverock.net.nz  &  carol.bartle@cdhb.govt.nz

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.