Къде е бебето ми?

Оценка на статуса на инициативата “Болници-приятели на бебето” в България

Д‑р Бевърли Чалмърс, ДМН
Катедра по аку­шер­с­т­во и гине­ко­ло­гия, Университет Отава
от име­то на УНИЦЕФ България

Презентация от Националната Конференция “Да пораснем заедно”
Ранно детско развитие и здраве, 1–2 юни 2011 г.

Цели на оценката

 • Да се уста­но­ви нуж­да­та от под­кре­па за кър­ме­не­то и ини­ци­а­ти­ва­та “Болници-при­яте­ли на бебе­то” в България
 • Да се оце­ни дали под­кре­па­та за кър­ме­не­то може да дове­де до нама­ля­ва­не изос­та­вя­не­то на бебе­та и мал­ки деца

Болници, включени в оценката

(24 октом­в­ри – 2 ноем­в­ри 2010)

Болници-при­яте­ли на бебе­то” в България:

 • София: Св. Панталеймон
 • София: Св. София
 • Шумен
 • Варна: Димитър Стаматов
 • Варна: Mайчин дом
 • Враца: Христо Ботев

Болница, коя­то няма пре­дос­та­вен статут

 • Шейново

Ефекти от промоцията на инициативата “Болници-приятели на бебето” в Беларус

 • Продължителността на кър­ме­не­то и него­ва­та изклю­чи­тел­ност са се увеличили
 • Гениталните инфек­ции са нама­ле­ли с 40%
 • Атопичната екзе­ма е нама­ле­на с 46%
 • Kърмените деца са по-умни

Болници приятел на бебето

Оценка в 10 стъпки

Стъпка 1

Съществува пис­ме­на поли­ти­ка за кър­ме­не­то, коя­то рутин­но се съоб­ща­ва на всич­ки здрав­ни работ­ни­ци. Международни насо­ки: 6 месе­ца изклю­чи­тел­но кър­ме­не и про­дъл­жа­ва­що кър­ме­не и през вто­ра­та година.

България:

 • На всич­ки ново­ро­де­ни се дава вода/вода с глюкоза.
 • На 93.3% се дават дру­ги теч­нос­ти от 2‑рия месец.
 • На 50% се дава твър­да хра­на от 2‑рия месец.
 • На 85% се дава твър­да хра­на от 3‑тия месец.
 • 6% са кър­ме­ни изклю­чи­тел­но 6 месеца.
 • Само 3 от бол­ни­ци­те са пре­по­ръч­ва­ли 4 месе­ца изклю­чи­тел­но кърмене.

Стъпка 2

Обучение на всич­ки здрав­ни работ­ни­ци в уме­ния, необ­хо­ди­ми за изпъл­не­ни­е­то на тази политика.

България:

 • Мед. сестри/акушерки са обу­че­ни в 3 от бол­ни­ци­те със ста­тут “Болница-при­ятел на бебето”.
 • Две от бол­ни­ци­те са обу­чи­ли аку­шер­ки и неонатолози.
 • Обучение не се пре­дос­та­вя в бол­ни­ца­та, коя­то не е част от ини­ци­а­ти­ва­та “Болница-при­ятел на бебето.”

Стъпка 3

Всички бре­мен­ни жени са инфор­ми­ра­ни за пол­зи­те и начи­ни­те на кърмене.

България:

 • Всички бол­ни­ци, освен една, пре­дос­та­вят под­го­тов­ка за кърмене.
 • Някои съби­рат так­си от май­ки­те за обучението.
 • Следват ли бол­ни­ци­те пре­по­ръ­ки­те или същес­т­ву­ва­щи­те ръко­вод­с­тва за кър­ме­не на бебе­та в България?

Стъпка 4

Майките полу­ча­ват помощ за започ­ва­не на кър­ме­не до ½ час след раж­да­не­то: Да се съз­да­де пряк кон­такт меж­ду кожа­та на бебе­то и май­ка­та и да започ­не кър­ме­не, кога­то бебе­то даде сиг­на­ли за готов­ност за кър­ме­не – обик­но­ве­но в рам­ки­те на пър­вия или вто­рия час.

Кърменето в пър­ви­те 5 мину­ти не е под­хо­дя­що или не се препоръчва.

 • Започване на кър­ме­не­то в България: 80%-90%
 • 4.6% в рам­ки­те на 1 час след раждането
 • По-голя­ма­та част = 2–6 часа: сред­но — 4 часа, даже в бол­ни­ци­те, част от ини­ци­а­ти­ва­та “Болници-при­яте­ли на бебето”

Съществуващи прак­ти­ки след раждането

 • Бебетата се показ­ват на майките.
 • Контакт меж­ду тела­та – само за някол­ко мину­ти. (1 изключение)
 • Първото кър­ме­не око­ло 2–6 часа след раж­да­не­то. (1 изключение)
 • Бебетата се пре­мес­т­ват в отде­ле­но прост­ран­с­т­во за наблю­де­ние. (2 изключения)
 • Бебетата вед­на­га се изкъп­ват под теча­ща вода. (1 изключение)
 • На бебе­та­та се поста­вят кап­ки за очи мину­ти след раждането.

Стъпка 5

Да се показ­ва на май­ки­те как да кър­мят и как да под­дър­жат лак­та­ци­я­та, дори ако се нала­га да бъдат раз­де­ле­ни от тех­ни­те бебета.

Всички бол­ни­ци: Позициониране. Изтискване на гър­да­та с ръка.

 • 4 бол­ни­ци показ­ват как май­ки­те да изтис­к­ват кър­ма­та с ръка: две от тях пред­по­чи­тат помпички.

Стъпка 6

Да не се дава на ново­ро­де­ни­те хра­на или теч­нос­ти, раз­лич­ни от кър­ма­та, освен ако това не се нала­га по меди­цин­с­ки показания.

 •  Българските педи­ат­рич­ни ръко­вод­с­тва пре­по­ръч­ват вода с глю­ко­за за новородените.
 • На бебе­та­та, роде­ни с цеза­ро­во сече­ние, се дава вода само през пър­ви­те 24–48 часа.
 • Само две от бол­ни­ци­те не дават вода на новородените.

Стъпка 7

Практиката да се наста­ня­ват бебе­та­та при май­ки­те позво­ля­ва на май­ки­те и бебе­та­та да оста­нат заед­но 24 часа в денонощието.

 • Само една бол­ни­ца дава въз­мож­ност на всич­ки май­ки за оста­ва­не на бебе­та­та при тях (вклю­чи­тел­но и тези, пре­тър­пе­ли цеза­ро­во сече­ние) след раждането.
 • Процентът на раж­да­ни­я­та с цеза­ро­во сече­ние в бол­ни­ци­те е меж­ду 22% и 50%.

Стъпка 8

Да се насър­ча­ва кър­ме­не­то при поискване.

 • Всички бол­ни­ци пред­ла­гат кър­ме­не при поискване.
 • Болницата, коя­то не е част от ини­ци­а­ти­ва­та, позво­ля­ва кър­ме­не само по график.

Стъпка 9

Да не се дават бибе­ро­ни на кър­ме­ни­те бебета.

 • Болниците, част от ини­ци­а­ти­ва­та не пре­дос­та­вят биберони/шишета с биберони.
 • Болницата, коя­то не е част от ини­ци­а­ти­ва­та, го прави.

Стъпка 10

Да се насър­ча­ва съз­да­ва­не­то на гру­пи за под­кре­па на кър­ме­не­то и да се насоч­ват май­ки­те към тях.

3 от бол­ни­ци­те насоч­ват майките.

 • Болница-при­ятел на бебе­то не може да има дого­вор с пред­ста­ви­тел на индус­т­ри­я­та за про­из­вод­с­тво на замес­ти­те­ли на май­чи­на­та кър­ма и не може да при­ема без­п­лат­ни или на нис­ка цена достав­ки на заместителите.
 • Всички с изклю­че­ние на една от бол­ни­ци­те при­емат замес­ти­те­ли на кър­ма­та като без­п­лат­ни подаръци.

Оценка

 • Стъпки 1, 2, 3 ‚4, 6, 7 и 10 не са изпъл­не­ни дори от бол­ни­ци­те, част от ини­ци­а­ти­ва­та “Болници-при­яте­ли на бебето”.
 • Стъпки 5, 7, 8 и 9 са час­тич­но изпъл­не­ни от болниците.
 • Всички бол­ни­ци освен една при­емат като пода­рък без­п­лат­ни замес­ти­те­ли на кърмата.
 • Около 150 бол­ни­ци, кои­то не са част от ини­ци­а­ти­ва­та: при тях няма веро­ят­ност да е изпъл­не­на никоя от 10-те стъпки.

Това не е възможно!

Една от бол­ни­ци­те мно­го стрик­т­но е след­ва­ла прин­ци­пи­те на ини­ци­а­ти­ва­та “Болници-при­яте­ли на бебето”

Практика, основаваща се на доказателства

Практики за аку­шер­с­ки и нео­на­тал­ни гри­жи, кои­то се под­кре­пят от ран­до­ми­зи­ра­ни, кон­т­ро­ли­ра­ни проучвания .

Неподкрепени от факти акушерски практики въздействат на кърменето

СЗО: Относителен дял на Цезаровите сече­ния — 5–15%.

По-мал­ка веро­ят­ност да кърмят.

 • България: 22% — 50%
 • Майки/бебета отде­ле­ни за 24–48 часа
 • Бебета, хра­не­ни с вода с глюкоза

Съществуващите данни не подкрепят:

 • Високи нива на инду­ци­ра­не на раждане
 • Рутинно неп­ре­къс­на­то елек­т­рон­но мони­то­ри­ра­не на плода
 • Много лекар­с­т­ва по вре­ме на раждането
 • Високи нива на епизиотомия
 • Преглед на ший­ка­та на матката
 • Изключване на бащите/др. от подкрепа

Последните водят до:

 • Цезарово сече­ние
 • Въздействие вър­ху кърменето

В мно­го стра­ни по све­та пар­т­ньо­ри­те придру­жа­ват жени­те в пове­че от 90% от про­це­са на раждане.

Неподкрепени от факти акушерски практики въздействат на кърменето

 • Къпането на бебе­та под теча­ща вода след раждането
 • Неонатални прегле­ди далеч от майката
 • Отделянето на бебе­та за наблюдение
 • Капки за очи мину­ти след раждането
 • Кремове за гър­ди, пом­пич­ки за мляко
 • Измиването на гър­ди­те със сапун и вода
 • Изцеждане на кърмата

Малък контакт между майките и бебетата в отделенията/сектори/стаи за интензивни грижи след изписване на майката

Липса на консултиране

 • Ограничена пси­хо-соци­ал­на под­кре­па за родителите: 
  • Пренатална под­го­тов­ка за раж­да­не и родителство
  • По вре­ме на раждането
  • Пост-родил­ни проблеми
 • Недостатъчно обу­че­ние на пери­на­тал­ни­те работ­ни­ци да пре­дос­та­вят така­ва подкрепа.

Международно сравнение 2005:

Всяка бол­ни­ца-при­ятел на бебе­то на 6‑тия месец

 • Молдова 81.0%
 • Норвегия 80.0%
 • Швеция 72.4%
 • Исландия 67.2%
 • Канада 53.9%
 • Финландия 51.0%
 • Италия 37.8%
 • Холандия 25.0%
 • Великобритания 21.0%

Беларус: Преди и след изпъл­не­ни­е­то на ини­ци­а­ти­ва­та “Болница-при­ятел на бебе­то”. Всяко кър­ме­не до 6 месе­ца. (WHO Health For All Database) (бел.: диаг­ра­ма, виж лин­ко­ве­те в края на текста)

Заключения

 •  Съществуващите прак­ти­ки във всич­ки освен в една от бол­ни­ци­те, част от ини­ци­а­ти­ва­та, не съот­вет­с­тват на по-голя­ма­та част от препоръките.
 •  Болниците не спаз­ват мно­го от аку­шер­с­ки­те и нео­на­тал­ни прак­ти­ки, под­кре­пе­ни с факти.
 • Липсва пси­хо­ло­ги­чес­ка под­кре­па за родителите.

Препоръки

Да се съз­да­де и при­ло­жи все­об­х­ват­на програ­ма за аку­шер­с­ка и нео­на­тал­на рефор­ма, коя­то да включва:

 • Инициативата “Болници-при­яте­ли на бебето”
 • Основана на дока­за­тел­с­т­ва аку­шер­с­ка и нео­на­тал­на практика
 • Грижите по вре­ме на бре­мен­ност­та и пър­ви­те месе­ци след раж­да­не­то да бъдат фоку­си­ра­ни вър­ху семейството
 • Променени ръко­вод­с­тва за аку­шер­с­ки и нео­на­тал­ни грижи
 • Наблюдение на кър­ме­не­то и пери­на­тал­ни­те практики

Препоръки от конференцията в София

 • Инициатива за въвеж­да­не на фоку­си­ра­на вър­ху семейс­т­во­то пери­на­тал­на грижа.
 • Световно при­ло­же­ние.
 • Пилотен про­ект в България.

Сайтът на кон­фе­рен­ци­я­та, Линк към пре­зен­та­ци­я­та в PowerPoint вари­ант, Линк към пре­зен­та­ци­я­та в Youtube

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.