Къде е бебето ми?

Оценка на статуса на инициативата “Болници-приятели на бебето” в България

Д‑р Бевърли Чалмърс, ДМН
Катедра по аку­шер­с­т­во и гине­ко­ло­гия, Университет Отава
от име­то на УНИЦЕФ България

Презентация от Националната Конференция “Да пораснем заедно”
Ранно детско развитие и здраве, 1–2 юни 2011 г.

Цели на оценката

 • Да се уста­но­ви нуж­да­та от под­кре­па за кър­ме­не­то и ини­ци­а­ти­ва­та “Болници-при­яте­ли на бебе­то” в България
 • Да се оце­ни дали под­кре­па­та за кър­ме­не­то може да дове­де до нама­ля­ва­не изос­та­вя­не­то на бебе­та и мал­ки деца

Болници, включени в оценката

(24 октом­в­ри – 2 ноем­в­ри 2010)

Болници-при­яте­ли на бебе­то” в България:

 • София: Св. Панталеймон
 • София: Св. София
 • Шумен
 • Варна: Димитър Стаматов
 • Варна: Mайчин дом
 • Враца: Христо Ботев

Болница, коя­то няма пре­дос­та­вен ста­тут

 • Шейново

Ефекти от промоцията на инициативата “Болници-приятели на бебето” в Беларус

 • Продължителността на кър­ме­не­то и него­ва­та изклю­чи­тел­ност са се уве­ли­чи­ли
 • Гениталните инфек­ции са нама­ле­ли с 40%
 • Атопичната екзе­ма е нама­ле­на с 46%
 • Kърмените деца са по-умни

Болници приятел на бебето

Оценка в 10 стъп­ки

Стъпка 1

Съществува пис­ме­на поли­ти­ка за кър­ме­не­то, коя­то рутин­но се съоб­ща­ва на всич­ки здрав­ни работ­ни­ци. Международни насо­ки: 6 месе­ца изклю­чи­тел­но кър­ме­не и про­дъл­жа­ва­що кър­ме­не и през вто­ра­та годи­на.

България:

 • На всич­ки ново­ро­де­ни се дава вода/вода с глю­ко­за.
 • На 93.3% се дават дру­ги теч­нос­ти от 2‑рия месец.
 • На 50% се дава твър­да хра­на от 2‑рия месец.
 • На 85% се дава твър­да хра­на от 3‑тия месец.
 • 6% са кър­ме­ни изклю­чи­тел­но 6 месе­ца.
 • Само 3 от бол­ни­ци­те са пре­по­ръч­ва­ли 4 месе­ца изклю­чи­тел­но кър­ме­не.

Стъпка 2

Обучение на всич­ки здрав­ни работ­ни­ци в уме­ния, необ­хо­ди­ми за изпъл­не­ни­е­то на тази поли­ти­ка.

България:

 • Мед. сестри/акушерки са обу­че­ни в 3 от бол­ни­ци­те със ста­тут “Болница-при­ятел на бебе­то”.
 • Две от бол­ни­ци­те са обу­чи­ли аку­шер­ки и нео­на­то­ло­зи.
 • Обучение не се пре­дос­та­вя в бол­ни­ца­та, коя­то не е част от ини­ци­а­ти­ва­та “Болница-при­ятел на бебе­то.”

Стъпка 3

Всички бре­мен­ни жени са инфор­ми­ра­ни за пол­зи­те и начи­ни­те на кър­ме­не.

България:

 • Всички бол­ни­ци, освен една, пре­дос­та­вят под­го­тов­ка за кър­ме­не.
 • Някои съби­рат так­си от май­ки­те за обу­че­ни­е­то.
 • Следват ли бол­ни­ци­те пре­по­ръ­ки­те или същес­т­ву­ва­щи­те ръко­вод­с­тва за кър­ме­не на бебе­та в България?

Стъпка 4

Майките полу­ча­ват помощ за започ­ва­не на кър­ме­не до ½ час след раж­да­не­то: Да се съз­да­де пряк кон­такт меж­ду кожа­та на бебе­то и май­ка­та и да започ­не кър­ме­не, кога­то бебе­то даде сиг­на­ли за готов­ност за кър­ме­не – обик­но­ве­но в рам­ки­те на пър­вия или вто­рия час.

Кърменето в пър­ви­те 5 мину­ти не е под­хо­дя­що или не се пре­по­ръч­ва.

 • Започване на кър­ме­не­то в България: 80%-90%
 • 4.6% в рам­ки­те на 1 час след раж­да­не­то
 • По-голя­ма­та част = 2–6 часа: сред­но — 4 часа, даже в бол­ни­ци­те, част от ини­ци­а­ти­ва­та “Болници-при­яте­ли на бебе­то”

Съществуващи прак­ти­ки след раж­да­не­то

 • Бебетата се показ­ват на май­ки­те.
 • Контакт меж­ду тела­та – само за някол­ко мину­ти. (1 изклю­че­ние)
 • Първото кър­ме­не око­ло 2–6 часа след раж­да­не­то. (1 изклю­че­ние)
 • Бебетата се пре­мес­т­ват в отде­ле­но прост­ран­с­т­во за наблю­де­ние. (2 изклю­че­ния)
 • Бебетата вед­на­га се изкъп­ват под теча­ща вода. (1 изклю­че­ние)
 • На бебе­та­та се поста­вят кап­ки за очи мину­ти след раж­да­не­то.

Стъпка 5

Да се показ­ва на май­ки­те как да кър­мят и как да под­дър­жат лак­та­ци­я­та, дори ако се нала­га да бъдат раз­де­ле­ни от тех­ни­те бебе­та.

Всички бол­ни­ци: Позициониране. Изтискване на гър­да­та с ръка.

 • 4 бол­ни­ци показ­ват как май­ки­те да изтис­к­ват кър­ма­та с ръка: две от тях пред­по­чи­тат пом­пич­ки.

Стъпка 6

Да не се дава на ново­ро­де­ни­те хра­на или теч­нос­ти, раз­лич­ни от кър­ма­та, освен ако това не се нала­га по меди­цин­с­ки пока­за­ния.

 •  Българските педи­ат­рич­ни ръко­вод­с­тва пре­по­ръч­ват вода с глю­ко­за за ново­ро­де­ни­те.
 • На бебе­та­та, роде­ни с цеза­ро­во сече­ние, се дава вода само през пър­ви­те 24–48 часа.
 • Само две от бол­ни­ци­те не дават вода на ново­ро­де­ни­те.

Стъпка 7

Практиката да се наста­ня­ват бебе­та­та при май­ки­те позво­ля­ва на май­ки­те и бебе­та­та да оста­нат заед­но 24 часа в дено­но­щи­е­то.

 • Само една бол­ни­ца дава въз­мож­ност на всич­ки май­ки за оста­ва­не на бебе­та­та при тях (вклю­чи­тел­но и тези, пре­тър­пе­ли цеза­ро­во сече­ние) след раж­да­не­то.
 • Процентът на раж­да­ни­я­та с цеза­ро­во сече­ние в бол­ни­ци­те е меж­ду 22% и 50%.

Стъпка 8

Да се насър­ча­ва кър­ме­не­то при поис­к­ва­не.

 • Всички бол­ни­ци пред­ла­гат кър­ме­не при поис­к­ва­не.
 • Болницата, коя­то не е част от ини­ци­а­ти­ва­та, позво­ля­ва кър­ме­не само по гра­фик.

Стъпка 9

Да не се дават бибе­ро­ни на кър­ме­ни­те бебе­та.

 • Болниците, част от ини­ци­а­ти­ва­та не пре­дос­та­вят биберони/шишета с бибе­ро­ни.
 • Болницата, коя­то не е част от ини­ци­а­ти­ва­та, го пра­ви.

Стъпка 10

Да се насър­ча­ва съз­да­ва­не­то на гру­пи за под­кре­па на кър­ме­не­то и да се насоч­ват май­ки­те към тях.

3 от бол­ни­ци­те насоч­ват май­ки­те.

 • Болница-при­ятел на бебе­то не може да има дого­вор с пред­ста­ви­тел на индус­т­ри­я­та за про­из­вод­с­тво на замес­ти­те­ли на май­чи­на­та кър­ма и не може да при­ема без­п­лат­ни или на нис­ка цена достав­ки на замес­ти­те­ли­те.
 • Всички с изклю­че­ние на една от бол­ни­ци­те при­емат замес­ти­те­ли на кър­ма­та като без­п­лат­ни пода­ръ­ци.

Оценка

 • Стъпки 1, 2, 3 ‚4, 6, 7 и 10 не са изпъл­не­ни дори от бол­ни­ци­те, част от ини­ци­а­ти­ва­та “Болници-при­яте­ли на бебе­то”.
 • Стъпки 5, 7, 8 и 9 са час­тич­но изпъл­не­ни от бол­ни­ци­те.
 • Всички бол­ни­ци освен една при­емат като пода­рък без­п­лат­ни замес­ти­те­ли на кър­ма­та.
 • Около 150 бол­ни­ци, кои­то не са част от ини­ци­а­ти­ва­та: при тях няма веро­ят­ност да е изпъл­не­на никоя от 10-те стъп­ки.

Това не е въз­мож­но!

Една от бол­ни­ци­те мно­го стрик­т­но е след­ва­ла прин­ци­пи­те на ини­ци­а­ти­ва­та “Болници-при­яте­ли на бебе­то”

Практика, основаваща се на доказателства

Практики за аку­шер­с­ки и нео­на­тал­ни гри­жи, кои­то се под­кре­пят от ран­до­ми­зи­ра­ни, кон­т­ро­ли­ра­ни про­уч­ва­ния .

Неподкрепени от факти акушерски практики въздействат на кърменето

СЗО: Относителен дял на Цезаровите сече­ния — 5–15%.

По-мал­ка веро­ят­ност да кър­мят.

 • България: 22% — 50%
 • Майки/бебета отде­ле­ни за 24–48 часа
 • Бебета, хра­не­ни с вода с глю­ко­за

Съществуващите данни не подкрепят:

 • Високи нива на инду­ци­ра­не на раж­да­не
 • Рутинно неп­ре­къс­на­то елек­т­рон­но мони­то­ри­ра­не на пло­да
 • Много лекар­с­т­ва по вре­ме на раж­да­не­то
 • Високи нива на епи­зи­о­то­мия
 • Преглед на ший­ка­та на мат­ка­та
 • Изключване на бащите/др. от под­кре­па

Последните водят до:

 • Цезарово сече­ние
 • Въздействие вър­ху кър­ме­не­то

В мно­го стра­ни по све­та пар­т­ньо­ри­те придру­жа­ват жени­те в пове­че от 90% от про­це­са на раж­да­не.

Неподкрепени от факти акушерски практики въздействат на кърменето

 • Къпането на бебе­та под теча­ща вода след раж­да­не­то
 • Неонатални прегле­ди далеч от май­ка­та
 • Отделянето на бебе­та за наблю­де­ние
 • Капки за очи мину­ти след раж­да­не­то
 • Кремове за гър­ди, пом­пич­ки за мля­ко
 • Измиването на гър­ди­те със сапун и вода
 • Изцеждане на кър­ма­та

Малък контакт между майките и бебетата в отделенията/сектори/стаи за интензивни грижи след изписване на майката

Липса на консултиране

 • Ограничена пси­хо-соци­ал­на под­кре­па за роди­те­ли­те:
  • Пренатална под­го­тов­ка за раж­да­не и роди­тел­с­т­во
  • По вре­ме на раж­да­не­то
  • Пост-родил­ни проб­ле­ми
 • Недостатъчно обу­че­ние на пери­на­тал­ни­те работ­ни­ци да пре­дос­та­вят така­ва под­кре­па.

Международно сравнение 2005:

Всяка бол­ни­ца-при­ятел на бебе­то на 6‑тия месец

 • Молдова 81.0%
 • Норвегия 80.0%
 • Швеция 72.4%
 • Исландия 67.2%
 • Канада 53.9%
 • Финландия 51.0%
 • Италия 37.8%
 • Холандия 25.0%
 • Великобритания 21.0%

Беларус: Преди и след изпъл­не­ни­е­то на ини­ци­а­ти­ва­та “Болница-при­ятел на бебе­то”. Всяко кър­ме­не до 6 месе­ца. (WHO Health For All Database) (бел.: диаг­ра­ма, виж лин­ко­ве­те в края на тек­с­та)

Заключения

 •  Съществуващите прак­ти­ки във всич­ки освен в една от бол­ни­ци­те, част от ини­ци­а­ти­ва­та, не съот­вет­с­тват на по-голя­ма­та част от пре­по­ръ­ки­те.
 •  Болниците не спаз­ват мно­го от аку­шер­с­ки­те и нео­на­тал­ни прак­ти­ки, под­кре­пе­ни с фак­ти.
 • Липсва пси­хо­ло­ги­чес­ка под­кре­па за роди­те­ли­те.

Препоръки

Да се съз­да­де и при­ло­жи все­об­х­ват­на програ­ма за аку­шер­с­ка и нео­на­тал­на рефор­ма, коя­то да включ­ва:

 • Инициативата “Болници-при­яте­ли на бебе­то”
 • Основана на дока­за­тел­с­т­ва аку­шер­с­ка и нео­на­тал­на прак­ти­ка
 • Грижите по вре­ме на бре­мен­ност­та и пър­ви­те месе­ци след раж­да­не­то да бъдат фоку­си­ра­ни вър­ху семейс­т­во­то
 • Променени ръко­вод­с­тва за аку­шер­с­ки и нео­на­тал­ни гри­жи
 • Наблюдение на кър­ме­не­то и пери­на­тал­ни­те прак­ти­ки

Препоръки от конференцията в София

 • Инициатива за въвеж­да­не на фоку­си­ра­на вър­ху семейс­т­во­то пери­на­тал­на гри­жа.
 • Световно при­ло­же­ние.
 • Пилотен про­ект в България.

Сайтът на кон­фе­рен­ци­я­та, Линк към пре­зен­та­ци­я­та в PowerPoint вари­ант, Линк към пре­зен­та­ци­я­та в Youtube

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.