Къде е бебето ми?

Оценка на статуса на инициативата “Болници-приятели на бебето” в България

Д-р Бевърли Чалмърс, ДМН
Катедра по аку­шер­с­тво и гине­ко­ло­гия, Университет Отава
от името на УНИЦЕФ България

Пре­зен­та­ция от Наци­о­нал­ната Кон­фе­рен­ция “Да порас­нем заедно”
Ранно дет­ско раз­ви­тие и здраве, 1–2 юни 2011 г.

Цели на оценката

 • Да се уста­нови нуж­дата от под­к­репа за кър­ме­нето и ини­ци­а­ти­вата “Болници-приятели на бебето” в България
 • Да се оцени дали под­к­ре­пата за кър­ме­нето може да доведе до нама­ля­ване изос­та­вя­нето на бебета и малки деца

Бол­ници, вклю­чени в оценката

(24 октом­ври – 2 ноем­ври 2010)

Болници-приятели на бебето” в България:

 • София: Св. Панталеймон
 • София: Св. София
 • Шумен
 • Варна: Дими­тър Стаматов
 • Варна: Mайчин дом
 • Враца: Христо Ботев

Бол­ница, която няма пре­дос­та­вен статут

 • Шейново

Ефекти от про­мо­ци­ята на ини­ци­а­ти­вата “Болници-приятели на бебето” в Беларус

 • Про­дъл­жи­тел­ността на кър­ме­нето и него­вата изк­лю­чи­тел­ност са се увеличили
 • Гени­тал­ните инфек­ции са нама­лели с 40%
 • Ато­пич­ната екзема е нама­лена с 46%
 • Kърмените деца са по-умни

Бол­ници при­я­тел на бебето

Оценка в 10 стъпки

Стъпка 1

Съществува пис­мена поли­тика за кър­ме­нето, която рутинно се съоб­щава на всички здравни работ­ници. Меж­ду­на­родни насоки: 6 месеца изк­лю­чи­телно кър­мене и про­дъл­жа­ващо кър­мене и през вто­рата година.

Бъл­га­рия:

 • На всички ново­ро­дени се дава вода/вода с глюкоза.
 • На 93.3% се дават други теч­ности от 2-рия месец.
 • На 50% се дава твърда храна от 2-рия месец.
 • На 85% се дава твърда храна от 3-тия месец.
 • 6% са кър­мени изк­лю­чи­телно 6 месеца.
 • Само 3 от бол­ни­ците са пре­по­ръч­вали 4 месеца изк­лю­чи­телно кърмене.

Стъпка 2

Обу­че­ние на всички здравни работ­ници в уме­ния, необ­хо­дими за изпъл­не­ни­ето на тази политика.

Бъл­га­рия:

 • Мед. сестри/акушерки са обу­чени в 3 от бол­ни­ците със ста­тут “Болница-приятел на бебето”.
 • Две от бол­ни­ците са обу­чили аку­шерки и неонатолози.
 • Обу­че­ние не се пре­дос­тавя в бол­ни­цата, която не е част от ини­ци­а­ти­вата “Болница-приятел на бебето.”

Стъпка 3

Всички бре­менни жени са инфор­ми­рани за пол­зите и начи­ните на кърмене.

Бъл­га­рия:

 • Всички бол­ници, освен една, пре­дос­та­вят под­го­товка за кърмене.
 • Някои съби­рат такси от май­ките за обучението.
 • Следват ли бол­ни­ците пре­по­ръ­ките или същес­т­ву­ва­щите ръко­вод­с­тва за кър­мене на бебета в България?

Стъпка 4

Май­ките полу­ча­ват помощ за започ­ване на кър­мене до ½ час след раж­да­нето: Да се съз­даде пряк кон­такт между кожата на бебето и май­ката и да започне кър­мене, когато бебето даде сиг­нали за готов­ност за кър­мене – обик­но­вено в рам­ките на пър­вия или вто­рия час.

Кър­ме­нето в пър­вите 5 минути не е под­хо­дящо или не се препоръчва.

 • Започ­ване на кър­ме­нето в Бъл­га­рия: 80%-90%
 • 4.6% в рам­ките на 1 час след раждането
 • По-голямата част = 2–6 часа: средно — 4 часа, даже в бол­ни­ците, част от ини­ци­а­ти­вата “Болници-приятели на бебето”

Съществуващи прак­тики след раждането

 • Бебе­тата се показ­ват на майките.
 • Кон­такт между телата – само за няколко минути. (1 изключение)
 • Пър­вото кър­мене около 2–6 часа след раж­да­нето. (1 изключение)
 • Бебе­тата се пре­мес­т­ват в отде­лено прос­т­ран­с­тво за наб­лю­де­ние. (2 изключения)
 • Бебе­тата вед­нага се изкъп­ват под течаща вода. (1 изключение)
 • На бебе­тата се пос­та­вят капки за очи минути след раждането.

Стъпка 5

Да се показва на май­ките как да кър­мят и как да под­дър­жат лак­та­ци­ята, дори ако се налага да бъдат раз­де­лени от тех­ните бебета.

Всички бол­ници: Пози­ци­о­ни­ране. Изтис­к­ване на гър­дата с ръка.

 • 4 бол­ници показ­ват как май­ките да изтис­к­ват кър­мата с ръка: две от тях пред­по­чи­тат помпички.

Стъпка 6

Да не се дава на ново­ро­де­ните храна или теч­ности, раз­лични от кър­мата, освен ако това не се налага по меди­цин­ски показания.

 •  Бъл­гар­с­ките педи­ат­рични ръко­вод­с­тва пре­по­ръч­ват вода с глю­коза за новородените.
 • На бебе­тата, родени с цеза­рово сече­ние, се дава вода само през пър­вите 24–48 часа.
 • Само две от бол­ни­ците не дават вода на новородените.

Стъпка 7

Прак­ти­ката да се нас­та­ня­ват бебе­тата при май­ките поз­во­лява на май­ките и бебе­тата да оста­нат заедно 24 часа в денонощието.

 • Само една бол­ница дава въз­мож­ност на всички майки за оста­ване на бебе­тата при тях (вклю­чи­телно и тези, пре­тър­пели цеза­рово сече­ние) след раждането.
 • Про­цен­тът на раж­да­ни­ята с цеза­рово сече­ние в бол­ни­ците е между 22% и 50%.

Стъпка 8

Да се насър­чава кър­ме­нето при поискване.

 • Всички бол­ници пред­ла­гат кър­мене при поискване.
 • Бол­ни­цата, която не е част от ини­ци­а­ти­вата, поз­во­лява кър­мене само по график.

Стъпка 9

Да не се дават бибе­рони на кър­ме­ните бебета.

 • Бол­ни­ците, част от ини­ци­а­ти­вата не пре­дос­та­вят биберони/шишета с биберони.
 • Бол­ни­цата, която не е част от ини­ци­а­ти­вата, го прави.

Стъпка 10

Да се насър­чава съз­да­ва­нето на групи за под­к­репа на кър­ме­нето и да се насоч­ват май­ките към тях.

3 от бол­ни­ците насоч­ват майките.

 • Болница-приятел на бебето не може да има дого­вор с пред­с­та­ви­тел на индус­т­ри­ята за про­из­вод­с­тво на замес­ти­тели на май­чи­ната кърма и не може да при­ема без­п­латни или на ниска цена дос­тавки на заместителите.
 • Всички с изк­лю­че­ние на една от бол­ни­ците при­е­мат замес­ти­тели на кър­мата като без­п­латни подаръци.

Оценка

 • Стъпки 1, 2, 3 ‚4, 6, 7 и 10 не са изпъл­нени дори от бол­ни­ците, част от ини­ци­а­ти­вата “Болници-приятели на бебето”.
 • Стъпки 5, 7, 8 и 9 са час­тично изпъл­нени от болниците.
 • Всички бол­ници освен една при­е­мат като пода­рък без­п­латни замес­ти­тели на кърмата.
 • Около 150 бол­ници, които не са част от ини­ци­а­ти­вата: при тях няма веро­ят­ност да е изпъл­нена никоя от 10-те стъпки.

Това не е възможно!

Една от бол­ни­ците много стрик­тно е след­вала прин­ци­пите на ини­ци­а­ти­вата “Болници-приятели на бебето”

Прак­тика, осно­ва­ваща се на доказателства

Прак­тики за аку­шер­ски и нео­на­тални грижи, които се под­к­ре­пят от ран­до­ми­зи­рани, кон­т­ро­ли­рани проучвания .

Непод­к­ре­пени от факти аку­шер­ски прак­тики въз­дейс­т­ват на кърменето

СЗО: Отно­си­те­лен дял на Цезаровите сече­ния — 5–15%.

По-малка веро­ят­ност да кърмят.

 • Бъл­га­рия: 22% — 50%
 • Майки/бебета отде­лени за 24–48 часа
 • Бебета, хра­нени с вода с глюкоза

Съществуващите данни не подкрепят:

 • Високи нива на инду­ци­ране на раждане
 • Рутинно неп­ре­къс­нато елек­т­ронно мони­то­ри­ране на плода
 • Много лекар­с­тва по време на раждането
 • Високи нива на епизиотомия
 • Прег­лед на ший­ката на матката
 • Изк­люч­ване на бащите/др. от подкрепа

Пос­лед­ните водят до:

 • Цезарово сече­ние
 • Въз­дейс­т­вие върху кърменето

В много страни по света пар­т­ньо­рите прид­ру­жа­ват жените в повече от 90% от про­цеса на раждане.

Непод­к­ре­пени от факти аку­шер­ски прак­тики въз­дейс­т­ват на кърменето

 • Къпа­нето на бебета под течаща вода след раждането
 • Нео­на­тални прег­леди далеч от майката
 • Отде­ля­нето на бебета за наблюдение
 • Капки за очи минути след раждането
 • Кре­мове за гърди, пом­пички за мляко
 • Изми­ва­нето на гър­дите със сапун и вода
 • Изцеж­дане на кърмата

Малък кон­такт между май­ките и бебе­тата в отделенията/сектори/стаи за интен­зивни грижи след изпис­ване на майката

Липса на консултиране

 • Огра­ни­чена психо-социална под­к­репа за родителите:
  • Пре­на­тална под­го­товка за раж­дане и родителство
  • По време на раждането
  • Пост-родилни проб­леми
 • Недос­та­тъчно обу­че­ние на пери­на­тал­ните работ­ници да пре­дос­та­вят такава подкрепа.

Меж­ду­на­родно срав­не­ние 2005:

Всяка болница-приятел на бебето на 6-тия месец

 • Мол­дова 81.0%
 • Нор­ве­гия 80.0%
 • Швеция 72.4%
 • Ислан­дия 67.2%
 • Канада 53.9%
 • Финландия 51.0%
 • Ита­лия 37.8%
 • Холандия 25.0%
 • Вели­коб­ри­та­ния 21.0%

Бела­рус: Преди и след изпъл­не­ни­ето на ини­ци­а­ти­вата “Болница-приятел на бебето”. Всяко кър­мене до 6 месеца. (WHO Health For All Database) (бел.: диаг­рама, виж лин­ко­вете в края на текста)

Зак­лю­че­ния

 •  Съществуващите прак­тики във всички освен в една от бол­ни­ците, част от ини­ци­а­ти­вата, не съот­вет­с­т­ват на по-голямата част от препоръките.
 •  Бол­ни­ците не спаз­ват много от аку­шер­с­ките и нео­на­тални прак­тики, под­к­ре­пени с факти.
 • Лип­сва пси­хо­ло­ги­ческа под­к­репа за родителите.

Пре­по­ръки

Да се съз­даде и при­ложи все­об­х­ватна прог­рама за аку­шер­ска и нео­на­тална реформа, която да включва:

 • Ини­ци­а­ти­вата “Болници-приятели на бебето”
 • Осно­вана на дока­за­тел­с­тва аку­шер­ска и нео­на­тална практика
 • Гри­жите по време на бре­мен­ността и пър­вите месеци след раж­да­нето да бъдат фоку­си­рани върху семейството
 • Про­ме­нени ръко­вод­с­тва за аку­шер­ски и нео­на­тални грижи
 • Наб­лю­де­ние на кър­ме­нето и пери­на­тал­ните практики

Пре­по­ръки от кон­фе­рен­ци­ята в София

 • Ини­ци­а­тива за въвеж­дане на фоку­си­рана върху семейс­т­вото пери­на­тална грижа.
 • Световно при­ло­же­ние.
 • Пило­тен про­ект в България.

Сайтът на кон­фе­рен­ци­ята, Линк към пре­зен­та­ци­ята в PowerPoint вари­ант, Линк към пре­зен­та­ци­ята в Youtube

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.