Къде е бебето ми?

Appetizer за бъдещи и настоящи родители!

APPETIZER

или

РАЗЯДКА ЗА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

(полуд­не­вен форум в Кабинка, ул. „Ивац вой­вода“ 9)

10.12.2011 (събота)

МЕНЮ

ОРДЬОВРИ

10–11 ч.

1. Добре дошли и при­я­тен апе­тит! – Боряна Пан­дова
2. Пре­на­тал­ното общу­ване – ордьо­вър с под­чер­тано “драз­нещ” вкус. – Мина Пар­чева
3. Основни със­тавки на успеш­ната бре­мен­ност: хра­ни­те­лен режим, дви­же­ние, инфор­ми­ра­ност, емо­ци­о­нална под­го­товка. – Миг­лена Дел­чева
4. Раждане, а не ман­джа с грозде! Как про­тича то и що за чудо е  доку­мен­тът Инфор­ми­рано съг­ла­сие? – Боряна Пан­дова
5. Умната кърма. – Елена Кръс­тева

ВЪПРОСИ, ПОЧИВКА

ОСНОВНИ

11–12 ч.

6. Маса за двама. – Коя е дулата? АБД, раж­да­нето и бол­ката. – Миг­лена Дел­чева
7. Без­сол­ното Имам­ба­ялдъ. Жената-съюзник?…има ли някой от дру­гата срана на масата? - Йоана Станчева
8. Ала­ми­нут “Първи кон­такт” – кам­па­ния на Родилница за нераз­де­ляне на май­ката и бебето след раж­да­нето и по време на бол­нич­ния прес­той –Боряна Пан­дова
9. Пор­ция окси­то­цин с връх! Тялото на май­ката и тялото на бебето в Пър­вият час и какво е кенгуру-грижа? – Мина Пар­чева

ВЪПРОСИ, ПОЧИВКА

ДЕСЕРТИ

12–13 ч.

10. Шамое Гаушки!?%=”? – Раждам, сле­до­ва­телно имам въоб­ра­же­ние. Sophisticated dessert. – Йоана Станчева
11. Сладкиш “Въл­шеб­ните при­казки”. За думите и детето. – Боряна Пан­дова
12. Не ми брой зал­ците! Алтер­на­ти­вен пог­лед върху тра­ди­ци­он­ните догми на въз­пи­та­ни­ето. –  Гаяне Мина­сян
13. Бон­бонче за отлич­ни­ците! – Сугестопедия – Теодор Васи­лев

ДОПЪЛНИТЕЛНО

По жела­ние на пуб­ли­ката ще под­не­сем за капак и зако­ните, защи­та­ващи пра­вата Ви като лич­ност, роди­тел, паци­ент, както и тези на вашето дете и близки. - Ралица Димит­рова
Всички те ще ВИ бъдат опа­ко­вани “за вкъщи”, заедно с наръч полезни адреси на източ­ници, от които гур­ме­тата могат да чер­пят още по-подробна инфор­ма­ция по темите.

ЩЕ СЕРВИРАТ:
Боряна Пан­дова – визу­а­лен акти­вист, дула в АБД, член на Родилница, Кабинка
Гаяне Мина­сян – пре­во­дач, редак­тор и рецен­зент в изда­тел­с­тво „Изток-Запад“
Елена Кръс­тева – пред­се­да­тел на сдру­же­ние „Естес­т­вено“,  пси­хо­лог, кон­сул­тант по кър­мене към НАПК, дула в АБД
Йоана Станчева – пре­во­дач, дула в АБД
Мина Пар­чева – мама-патиланка, член на Родилница
Миг­лена Дел­чева – кон­сул­тант по кър­мене към НАПК, дула в АБД, член на Родилница, фон­да­ция Родители за роди­тели
Ралица Димит­рова – дизай­нер, член на Родилница
Теодор Васи­лев от Бъдеще сега

С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА kabinka.sofia@gmail.com!
МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!
ВХОД: 10 лв., а за мама+тати – 15 лв. Ако искате може да дарите и повече.
При­хо­дите ще бъдат дарени на орга­ни­за­ци­ите, пос­ве­тили се на кау­зата (ясно е на коя кауза, нали? :) ).

В коре­ните на Кабинка чуд­ната гли­нена пещ ще ома­гьосва с омайни бла­го­у­ха­ния и ще бъдем без­ми­лос­тно изп­ра­вени срещу хруп­ка­вите изку­ше­ния на Мария и Мартин.

Чай, изп­ра­щащ другаде…

Кул­тови книги и ръчно изра­бо­тени дрехи и играчки ще можете да раз­г­ле­дате в ЧАЙталнята-галерия до пещта.

В игро­те­ката децата ви ще могат да пеят, луду­ват, тан­цу­ват и учас­т­ват в изра­бот­ва­нето на праз­нични украси. Вход: 10 лв. По-малките могат да си взе­мат и придружител.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.