Къде е бебето ми?

Appetizer за бъдещи и настоящи родители!

APPETIZER

или

РАЗЯДКА ЗА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

(полуд­не­вен форум в Кабинка, ул. „Ивац вой­во­да“ 9)

10.12.2011 (събо­та)

МЕНЮ

ОРДЬОВРИ

10–11 ч.

1. Добре дошли и при­ятен апе­тит! – Боряна Пандова
2. Пренаталното общу­ва­не – ордьо­вър с под­чер­та­но “драз­нещ” вкус. – Мина Парчева
3. Основни със­тав­ки на успеш­на­та бре­мен­ност: хра­ни­те­лен режим, дви­же­ние, инфор­ми­ра­ност, емо­ци­о­нал­на под­го­тов­ка. – Миглена Делчева
4. Раждане, а не ман­джа с гроз­де! Как про­ти­ча то и що за чудо е  доку­мен­тът Информирано съг­ла­сие? – Боряна Пандова
5. Умната кър­ма. – Елена Кръстева

ВЪПРОСИ, ПОЧИВКА

ОСНОВНИ

11–12 ч.

6. Маса за два­ма. – Коя е дула­та? АБД, раж­да­не­то и бол­ка­та. – Миглена Делчева
7. Безсолното Имамбаялдъ. Жената-съюзник?…има ли някой от дру­га­та сра­на на маса­та? - Йоана Станчева
8. Аламинут “Първи кон­такт” – кам­па­ния на Родилница за нераз­де­ля­не на май­ка­та и бебе­то след раж­да­не­то и по вре­ме на бол­нич­ния престой –Боряна Пандова
9. Порция окси­то­цин с връх! Тялото на май­ка­та и тяло­то на бебе­то в Първият час и как­во е кен­гу­ру-гри­жа? – Мина Парчева

ВЪПРОСИ, ПОЧИВКА

ДЕСЕРТИ

12–13 ч.

10. Шамое Гаушки!?%=”? – Раждам, сле­до­ва­тел­но имам въоб­ра­же­ние. Sophisticated dessert. – Йоана Станчева
11. Сладкиш “Вълшебните при­каз­ки”. За думи­те и дете­то. – Боряна Пандова
12. Не ми брой залци­те! Алтернативен поглед вър­ху тра­ди­ци­он­ни­те дог­ми на въз­пи­та­ни­е­то. –  Гаяне Минасян
13. Бонбонче за отлич­ни­ци­те! – Сугестопедия – Теодор Василев

ДОПЪЛНИТЕЛНО

По жела­ние на пуб­ли­ка­та ще под­не­сем за капак и зако­ни­те, защи­та­ва­щи пра­ва­та Ви като лич­ност, роди­тел, паци­ент, как­то и тези на ваше­то дете и близ­ки. - Ралица Димитрова
Всички те ще ВИ бъдат опа­ко­ва­ни “за вкъ­щи”, заед­но с наръч полез­ни адре­си на източ­ни­ци, от кои­то гур­ме­та­та могат да чер­пят още по-под­роб­на инфор­ма­ция по темите.

ЩЕ СЕРВИРАТ:
Боряна Пандова – визу­а­лен акти­вист, дула в АБД, член на Родилница, Кабинка
Гаяне Минасян – пре­во­дач, редак­тор и рецен­зент в изда­тел­с­т­во „Изток-Запад“
Елена Кръстева – пред­се­да­тел на сдру­же­ние „Естествено“,  пси­хо­лог, кон­сул­тант по кър­ме­не към НАПК, дула в АБД
Йоана Станчева – пре­во­дач, дула в АБД
Мина Парчева – мама-пати­лан­ка, член на Родилница
Миглена Делчева – кон­сул­тант по кър­ме­не към НАПК, дула в АБД, член на Родилница, фон­да­ция Родители за родители
Ралица Димитрова – дизай­нер, член на Родилница
Теодор Василев от Бъдеще сега

С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА kabinka.sofia@gmail.com!
МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!
ВХОД: 10 лв., а за мама+тати – 15 лв. Ако иска­те може да дари­те и повече.
Приходите ще бъдат даре­ни на орга­ни­за­ци­и­те, посве­ти­ли се на кау­за­та (ясно е на коя кау­за, нали? :) ).

В коре­ни­те на Кабинка чуд­на­та гли­не­на пещ ще ома­гьос­ва с омай­ни бла­го­у­ха­ния и ще бъдем без­ми­лос­т­но изпра­ве­ни сре­щу хруп­ка­ви­те изку­ше­ния на Мария и Мартин.

Чай, изпра­щащ другаде…

Култови кни­ги и ръч­но изра­бо­те­ни дре­хи и играч­ки ще може­те да раз­гле­да­те в ЧАЙталнята-гале­рия до пещта.

В игро­те­ка­та деца­та ви ще могат да пеят, луду­ват, тан­цу­ват и учас­т­ват в изра­бот­ва­не­то на праз­нич­ни укра­си. Вход: 10 лв. По-мал­ки­те могат да си взе­мат и придружител.

Leave a Reply

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.