Къде е бебето ми?

Articles tagged with: Български хелзинкски комитет

По повод 25 ноем­ври, Меж­ду­на­род­ният ден за пре­мах­ване наси­ли­ето срещу жените,
запо­вя­дайте на

Прес­кон­фе­рен­ция

Първи кон­такт: кам­па­ния за нераз­де­ляне на май­ката и бебето
след раж­да­нето и по време на бол­нич­ния престой

Въп­реки мно­жес­т­вото меди­цин­ски про­уч­ва­ния за пол­зите от ран­ния кон­такт между бебето и май­ката, бъл­гар­с­ките бол­ници про­дъл­жа­ват рутинно да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­вата на родилката.

Прес­кон­фе­рен­ци­ята ще се про­веде на 25 ноем­ври от 12 часа в БТА (София, бул. Цариградско шосе 49). (more…)