Къде е бебето ми?

Articles tagged with: Български хелзинкски комитет

По повод 25 ноем­в­ри, Международният ден за пре­мах­ва­не наси­ли­е­то сре­щу жените,
запо­вя­дай­те на

Пресконференция

Първи кон­такт: кам­па­ния за нераз­де­ля­не на май­ка­та и бебето
след раж­да­не­то и по вре­ме на бол­нич­ния престой

Въпреки мно­жес­т­во­то меди­цин­с­ки про­уч­ва­ния за пол­зи­те от ран­ния кон­такт меж­ду бебе­то и май­ка­та, бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци про­дъл­жа­ват рутин­но да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­ва­та на родилката.

Пресконференцията ще се про­ве­де на 25 ноем­в­ри от 12 часа в БТА (София, бул. Цариградско шосе 49). (more…)