Къде е бебето ми?

Articles tagged with: преждевременно родено бебе

Бебето трябва да се сложи на гър­дите на май­ката вед­нага след като се роди. Май­ката е един­с­т­ве­ният човек, чиято телесна тем­пе­ра­тура ще се нагоди да стопли бебето, кол­кото е нужно или да го охлади, кол­кото е нужно, ако бебето стане пре­ка­лено топло. Така че ние никога не бива да сла­гаме ново­ро­дено бебе в кувьоз. Дори и преж­дев­ре­менно роде­ните бебета, които се нуж­даят от допъл­ни­телни грижи, се раз­ви­ват най-добре, когато са върху май­ките си. Това е, което раз­би­раме от изс­лед­ва­ни­ята и аз виж­дам като пъту­вам по света. В моята общ­ност ние при­ла­гаме кен­гуру грижи дори и при бебета на по 28 сед­мици. И кол­кото повече въз­мож­ност имат за кон­такт кожа-до-кожа и кър­мене, тол­кова по-бързо бебе­тата над­да­ват на тегло, по-здрави са и биват изпи­сани по-рано от бол­ни­цата. (more…)