Къде е бебето ми?

Articles tagged with: стрес

Май­ките и бебе­тата пре­кар­ват девет месеца заедно, като еди­ният живот расте в дру­гия. Те никога не трябва да бъдат раз­де­ляни след раж­да­нето. Те се счи­тат за диад, една еди­ница, трябва да са заедно. Когато едно бебе е раз­де­лено от майка си, то винаги ще плаче, за да про­тес­тира. След време те спи­рат да пла­чат, защото изпа­дат в отча­я­ние. Когато едно бебе е само и отча­яно — замис­лете се как вие бихте се почув­с­т­вали. Вие сте пла­кали и пла­кали и никой не е чул гласа ви. Стрес хор­мо­ните на бебето се покач­ват. А едно бебе в стрес по-трудно регу­лира тем­пе­ра­ту­рата си, диша­нето си, сър­деч­ния си ритъм. Вед­нага след като го сло­жим пак при май­ката, бебето ще регу­лира тем­пе­ра­ту­рата си, сър­деч­ния си ритъм и диша­нето си. (more…)

Плач от стрес при раз­дяла при ново­ро­де­ните в отсъс­т­вие на теле­сен контакт

Няколко сту­дии са изпол­з­вали бебеш­кия плач като сред­с­тво за оце­ня­ване на качес­т­вото на нео­на­тал­ната грижа. В тази сту­дия са наб­лю­да­вали колко плаче бебето през пър­вите 90 мин след раж­да­нето, докато за бебе­тата са се гри­жили по три начина: (а) кон­такт кожа-до-кожа с май­ката, (б) в бебешко кошче, (в) в кошче за пър­вите 45 мин и кон­такт кожа-до-кожа за след­ва­щите 45 мин. Резултатите показ­ват, че бебе­тата раз­поз­на­ват физи­чес­ката раз­дяла с май­ките си и започ­ват да пла­чат. При под­но­вен физи­чески кон­такт пла­чът прес­тава. … Този плач е неза­ви­сим от пре­ди­шен соци­а­лен опит и може да е гене­тично коди­рана реак­ция към раз­дя­лата. Резултатите пот­вър­ж­да­ват мне­ни­ето, че най-благоприятната пози­ция за здраво изно­сено бебе след раж­да­нето е в бли­зък теле­сен кон­такт с майката.

Christensson K, Cabrera T, Christensson E et al. Separation distress call in the human neonate in the absence of maternal body contact. Acta Paediatrica, 1995; 84: 468–473.

Източ­ник: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651–2227.1995.tb13676.x/abstract

(more…)