Къде е бебето ми?

Знаете ли как­ви пра­ва има­те в бол­ни­ца­та по отно­ше­ние на Вашето дете?

  1. Имате пра­во да НЕ бъде­те раз­де­ля­на от дете­то си про­тив Вашата воля. (Конвенция на ООН за пра­ва­та на дете­то, чл.9 и чл. 24)
  2. Имате пра­во да придру­жа­ва­те в бол­ни­ца дете­то си дока­то не навър­ши 14 годи­ни. (Наредба 16 от 21 август 1996 на Министерство на здра­ве­о­паз­ва­не­то, чл. 31, ал. 2)
  3. Имате пра­во ПРЕДВАРИТЕЛНО да полу­чи­те инфор­ма­ция за вся­ка меди­цин­с­ка интер­вен­ция, при­ло­же­на на Вашето дете. (Закон за здра­ве­то, чл.87, ал.4; чл.88 и чл.89)
  4.  Имате пра­во да при­еме­те или отка­же­те вся­ка интер­вен­ция, пред­ло­же­на на Вашето дете. (Закон за здра­ве­то, чл.90)
  5. Имате пра­во на инфор­ма­ция и помощ по отно­ше­ние на кър­ме­не­то. (Конвенция на ООН за пра­ва­та на дете­то, чл. 24, ал. 2, т.(д))
  6. Имате пра­во на пове­че от едно меди­цин­с­ко ста­но­ви­ще по отно­ше­ние на поста­ве­на диаг­но­за или лече­ние. (Закон за здра­ве­то, чл. 86, ал. 1, т. 4)
  7. Имате пра­во на достъп до цяла­та меди­цин­с­ка доку­мен­та­ция за Вас и за Вашето дете, как­то и на копия на всич­ки меди­цин­с­ки доку­мен­ти. (Закон за здра­ве­то, чл. 28б, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 13)

Тези пра­ва са Ви гаран­ти­ра­ни. Вътрешните пра­ви­ла на бол­ни­ца­та не могат да иззе­мат тези Ваши права.

По повод 25 ноем­в­ри, Международният ден за пре­мах­ва­не наси­ли­е­то сре­щу жените,
запо­вя­дай­те на

Пресконференция

Първи кон­такт: кам­па­ния за нераз­де­ля­не на май­ка­та и бебето
след раж­да­не­то и по вре­ме на бол­нич­ния престой

Въпреки мно­жес­т­во­то меди­цин­с­ки про­уч­ва­ния за пол­зи­те от ран­ния кон­такт меж­ду бебе­то и май­ка­та, бъл­гар­с­ки­те бол­ни­ци про­дъл­жа­ват рутин­но да ги раз­де­лят и да нару­ша­ват пра­ва­та на родилката.

Пресконференцията ще се про­ве­де на 25 ноем­в­ри от 12 часа в БТА (София, бул. Цариградско шосе 49). (more…)

Световна здравна организация

Раждане в здравно заведение

Ако май­ка­та и бебе­то сто­ят в здрав­но заве­де­ние за по-кра­тък или по-дълъг пери­од от вре­ме, мно­го е важ­но те да са заед­но и да не бъдат раз­де­ля­ни. Новороденото тряб­ва да е бли­зо до май­ка­та през деня и през нощ­та, като има сво­бо­ден достъп до нея по вся­ко вре­ме. Системата, при коя­то бебе­та­та са в отдел­на дет­с­ка стая, под­по­ма­га раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на инфек­ции и има нега­тив­но отра­же­ние вър­ху при­вър­з­ва­не­то меж­ду май­ка­та и дете­то и вър­ху кърменето.

WHO, Postpartum Care of the Mother and Newborn, WHO/RHT/MSM/98.3

(more…)