Къде е бебето ми?

Articles in the category Близо до майката

Съвместно изло­же­ние на СЗО/УНИЦЕФ

Грижа за майката по време на и непосредствено след раждане

Голяма част от рутин­ни­те про­це­ду­ри, извър­ш­ва­ни по вре­ме на родил­ния и пери­на­тал­ния пери­од, кои­то чес­то биват харак­те­ри­зи­ра­ни спо­ред тех­ния „хирур­ги­чес­ки” и „асеп­ти­чен” под­ход, пър­во­на­чал­но са въве­де­ни с цел кон­т­рол на пери­на­тал­ни­те инфек­ции или облек­ча­ва­не на рабо­та­та на лека­ри­те и оста­на­лия бол­ни­чен пер­со­нал. Въпреки че не всич­ки от тези про­це­ду­ри нару­ша­ват връз­ка­та май­ка-бебе, тех­ни­ят ефект вър­ху кър­ме­не­то чес­то е нега­ти­вен. (more…)

Часът след раж­да­не­то е несъм­не­но една от най-кри­тич­ни­те фази в човеш­кия живот. Не слу­чай­но всич­ки соци­ал­ни гру­пи рутин­но са нару­ша­ва­ли физи­о­ло­гич­ния про­цес през този кра­тък пери­од от вре­ме чрез вяр­ва­ния и риту­а­ли. Нашата кул­тур­на сре­да е до голя­ма сте­пен офор­ме­на в само­то нача­ло на вза­и­мо­дейс­т­ви­е­то майка-новородено.

Първият час след раж­да­не­то може да се поглед­не от мно­жес­т­во допъл­ва­щи се пер­с­пек­ти­ви. Моята цел е да опи­ша 12 таки­ва пер­с­пек­ти­ви, за да демон­с­т­ри­рам истин­с­ка­та вели­чи­на на тази огром­на тема. (more…)

Информационен лист №1

Майчина кенгурова грижа

“Хуманизиране на прак­ти­ки­те в нео­на­то­ло­ги­я­та, сти­му­ли­ра­не на кър­ме­не­то и по-крат­ки бол­нич­ни престои, кои­то не нама­ля­ват пре­жи­вя­е­мост­та (МКГ)“1
(more…)

от Lamaze® International

№6 Оставете майката и бебето заедно – това е най-добрe за майката, бебето и кърменето

Джанет Креншоу, MSN, RN, NEA-BC, IBCLC, LCCE, FACCE

След раж­да­не­то си жена­та дър­жи здра­во­то си ново­ро­де­но бебе за някол­ко мину­ти. След това от пер­со­на­ла на бол­ни­ца­та отвеж­дат бебе­то ѝ в дет­с­ко­то отде­ле­ние и пре­мес­т­ват май­ка­та в ней­на­та стая. През деня май­ка­та и бебе­то ѝ са заед­но в бол­нич­на­та стая, през нощ­та оба­че бебе­то оста­ва в дет­с­ко­то отдел­ние, защо­то спо­ред съве­ти­те на пер­со­на­ла към май­ка­та, по този начин тя ще може да се наспи по-доб­ре. Майката осъз­на­ва, че е пре­ка­ра­ла мно­го вре­ме отде­ле­на от бебе­то си и си зада­ва въп­ро­са дали рутин­ни­те прак­ти­ки в бол­ни­ци­те наис­ти­на отго­ва­рят на нуж­ди­те на май­ки­те и бебе­та­та след раж­да­не­то. (more…)