Къде е бебето ми?

Articles in the category Близо до майката

Съвместно изло­же­ние на СЗО/УНИЦЕФ

Грижа за май­ката по време на и непос­ред­с­т­вено след раждане

Голяма част от рутин­ните про­це­дури, извър­ш­вани по време на родил­ния и пери­на­тал­ния период, които често биват харак­те­ри­зи­рани спо­ред тех­ния „хирур­ги­чески” и „асеп­ти­чен” под­ход, пър­во­на­чално са въве­дени с цел кон­т­рол на пери­на­тал­ните инфек­ции или облек­ча­ване на рабо­тата на лека­рите и оста­на­лия бол­ни­чен пер­со­нал. Въп­реки че не всички от тези про­це­дури нару­ша­ват връз­ката майка-бебе, тех­ният ефект върху кър­ме­нето често е нега­ти­вен. (more…)

Часът след раж­да­нето е несъм­нено една от най-критичните фази в човеш­кия живот. Не слу­чайно всички соци­ални групи рутинно са нару­ша­вали физи­о­ло­гич­ния про­цес през този кра­тък период от време чрез вяр­ва­ния и риту­али. Нашата кул­турна среда е до голяма сте­пен офор­мена в самото начало на вза­и­мо­дейс­т­ви­ето майка-новородено.

Пър­вият час след раж­да­нето може да се пог­ледне от мно­жес­тво допъл­ващи се пер­с­пек­тиви. Моята цел е да опиша 12 такива пер­с­пек­тиви, за да демон­с­т­ри­рам истин­с­ката вели­чина на тази огромна тема. (more…)

Инфор­ма­ци­о­нен лист №1

Май­чина кен­гу­рова грижа

“Хуманизиране на прак­ти­ките в нео­на­то­ло­ги­ята, сти­му­ли­ране на кър­ме­нето и по-кратки бол­нични прес­тои, които не нама­ля­ват пре­жи­вя­е­мостта (МКГ)“1
(more…)

от Lamaze® International

№6 Оста­вете май­ката и бебето заедно – това е най-добрe за май­ката, бебето и кърменето

Джа­нет Крен­шоу, MSN, RN, NEA-BC, IBCLC, LCCE, FACCE

След раж­да­нето си жената държи здра­вото си ново­ро­дено бебе за няколко минути. След това от пер­со­нала на бол­ни­цата отвеж­дат бебето ѝ в дет­с­кото отде­ле­ние и пре­мес­т­ват май­ката в ней­ната стая. През деня май­ката и бебето ѝ са заедно в бол­нич­ната стая, през нощта обаче бебето остава в дет­с­кото отдел­ние, защото спо­ред съве­тите на пер­со­нала към май­ката, по този начин тя ще може да се наспи по-добре. Май­ката осъз­нава, че е пре­ка­рала много време отде­лена от бебето си и си задава въп­роса дали рутин­ните прак­тики в бол­ни­ците наис­тина отго­ва­рят на нуж­дите на май­ките и бебе­тата след раж­да­нето. (more…)