Къде е бебето ми?

Articles tagged with: температура

Плач от стрес при раздяла при новородените в отсъствие на телесен контакт

Няколко сту­дии са изпол­з­ва­ли бебеш­кия плач като сред­с­тво за оце­ня­ва­не на качес­т­во­то на нео­на­тал­на­та гри­жа. В тази сту­дия са наблю­да­ва­ли кол­ко пла­че бебе­то през пър­ви­те 90 мин след раж­да­не­то, дока­то за бебе­та­та са се гри­жи­ли по три начи­на: (а) кон­такт кожа-до-кожа с май­ка­та, (б) в бебеш­ко кош­че, (в) в кош­че за пър­ви­те 45 мин и кон­такт кожа-до-кожа за след­ва­щи­те 45 мин. Резултатите показ­ват, че бебе­та­та раз­поз­на­ват физи­чес­ка­та раз­дя­ла с май­ки­те си и започ­ват да пла­чат. При под­но­вен физи­чес­ки кон­такт пла­чът преста­ва. … Този плач е неза­ви­сим от пре­ди­шен соци­а­лен опит и може да е гене­тич­но коди­ра­на реак­ция към раз­дя­ла­та. Резултатите потвър­ж­да­ват мне­ни­е­то, че най-бла­гоп­ри­ят­на­та пози­ция за здра­во изно­се­но бебе след раж­да­не­то е в бли­зък теле­сен кон­такт с майката.

Christensson K, Cabrera T, Christensson E et al. Separation distress call in the human neonate in the absence of maternal body contact. Acta Paediatrica, 1995; 84: 468–473.

Източник: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651–2227.1995.tb13676.x/abstract

(more…)

Часът след раж­да­не­то е несъм­не­но една от най-кри­тич­ни­те фази в човеш­кия живот. Не слу­чай­но всич­ки соци­ал­ни гру­пи рутин­но са нару­ша­ва­ли физи­о­ло­гич­ния про­цес през този кра­тък пери­од от вре­ме чрез вяр­ва­ния и риту­а­ли. Нашата кул­тур­на сре­да е до голя­ма сте­пен офор­ме­на в само­то нача­ло на вза­и­мо­дейс­т­ви­е­то майка-новородено.

Първият час след раж­да­не­то може да се поглед­не от мно­жес­т­во допъл­ва­щи се пер­с­пек­ти­ви. Моята цел е да опи­ша 12 таки­ва пер­с­пек­ти­ви, за да демон­с­т­ри­рам истин­с­ка­та вели­чи­на на тази огром­на тема. (more…)

Информационен лист №1

Майчина кенгурова грижа

“Хуманизиране на прак­ти­ки­те в нео­на­то­ло­ги­я­та, сти­му­ли­ра­не на кър­ме­не­то и по-крат­ки бол­нич­ни престои, кои­то не нама­ля­ват пре­жи­вя­е­мост­та (МКГ)“1
(more…)

от Lamaze® International

№6 Оставете майката и бебето заедно – това е най-добрe за майката, бебето и кърменето

Джанет Креншоу, MSN, RN, NEA-BC, IBCLC, LCCE, FACCE

След раж­да­не­то си жена­та дър­жи здра­во­то си ново­ро­де­но бебе за някол­ко мину­ти. След това от пер­со­на­ла на бол­ни­ца­та отвеж­дат бебе­то ѝ в дет­с­ко­то отде­ле­ние и пре­мес­т­ват май­ка­та в ней­на­та стая. През деня май­ка­та и бебе­то ѝ са заед­но в бол­нич­на­та стая, през нощ­та оба­че бебе­то оста­ва в дет­с­ко­то отдел­ние, защо­то спо­ред съве­ти­те на пер­со­на­ла към май­ка­та, по този начин тя ще може да се наспи по-доб­ре. Майката осъз­на­ва, че е пре­ка­ра­ла мно­го вре­ме отде­ле­на от бебе­то си и си зада­ва въп­ро­са дали рутин­ни­те прак­ти­ки в бол­ни­ци­те наис­ти­на отго­ва­рят на нуж­ди­те на май­ки­те и бебе­та­та след раж­да­не­то. (more…)